Estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år - en kartläggning
För- och nackdelar av en estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år.

Project number : 1885
Created by: Eva-Maria Probst-Meedt, 2007-01-23
Last revised by: Eva-Maria Probst-Meedt, 2016-08-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Målet med estrogenbehandling hos äldre kvinnor är att förebygga UVI och symtomgivande skörhet i slidan.
Frågställningen och syftet med den kartläggning som planeras är:
Minskar estrogen verkligen uppstående av UVI hos kvinnor över 60 år?
Vilka kvinnor får en sådan behandling och hur länge?
Vilken applikationsform är vanligast?
Har kvinnor över 60 år verkligen nytta av en sådan behandling?
Planeringen för datainsammlingen:
Kontakt med vårdcentralschefer inom Södra Älvsborg och information om enkäten.
Utveckling av ett frågeformulär angående estrogenhandling och applikationsform.
Utsättning av tidigare hormonbehandling hos patienter som kan tänka sig att sluta.
Uppföljning angående behandlade UVI hos kvinnor med och utan estrogenbehandling ett halvt år senare i form av en enkät.
Statistisk utvärdering med hjälp av Student's t-test.
Redovisning i form av en vegenskaplig artikel.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Målet med estrogenbehandling hos äldre kvinnor är att förebygga UVI och symtomgivande skörhet i slidan.
Frågställningen och syftet med den kartläggning som planeras är:
Minskar estrogen verkligen uppstående av UVI hos kvinnor över 60 år?
Vilka kvinnor får en sådan behandling och hur länge?
Vilken applikationsform är vanligast?
Har kvinnor över 60 år verkligen nytta av en sådan behandling?
Planeringen för datainsammlingen:
Kontakt med vårdcentralschefer inom Södra Älvsborg och information om enkäten.
Utveckling av ett frågeformulär angående estrogenhandling och applikationsform.
Utsättning av tidigare hormonbehandling hos patienter som kan tänka sig att sluta.
Uppföljning angående behandlade UVI hos kvinnor med och utan estrogenbehandling ett halvt år senare i form av en enkät.
Statistisk utvärdering med hjälp av Student's t-test.
Redovisning i form av en vegenskaplig artikel.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Estrogens
Compounds that interact with ESTROGEN RECEPTORS in target tissues to bring about the effects similar to those of ESTRADIOL. Estrogens stimulate the female reproductive organs, and the development of secondary female SEX CHARACTERISTICS. Estrogenic chemicals include natural, synthetic, steroidal, or non-steroidal compounds.
Hormones, Hormone Substitutes, and Hormone Antagonists
A collective grouping for both naturally occurring and synthetic hormones, substitutes, and antagonists.
Physiological Effects of Drugs
Activities which affect organs and systemic functions without regard to a particular disease.
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Geriatrics
The branch of medicine concerned with the physiological and pathological aspects of the aged, including the clinical problems of senescence and senility.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Bertil Hagström
Distriktsläkare, Företag

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Syftet med hormonbehandling hos kvinnor över 60 år är oftast att förhindrar återkommande urinvägsinfektioner eller skörhet i slidan.
Det finns få studier som redovisar att kvinnor i högre ålder och under längre tid har nytta av en sådan behandling.Hur länge en sådan behandling ska pågå är dålig underbyggd.
Frågeställning är:
Hjälper den behandling verkligen?
Vilka risker och biverkningar finns det?
När ska man sätta ut behandlingen?
Ökar antal UVI efter utsättningen?
Kan man ge bättre behandlingsrekommendationer?

Syfte

Antal UVI under pågående behandling
Antal UVI första halvåret efter behandlingsslut.
Utvärdering angående antal UVI, biverkningar av behandlingen med estrogenpreparat samt möjliga besparingar ifall man kan ge bättre rekommendationer angående behandlingslängden.

Frågeställning / Hypoteser

Hjälper estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år angående minskning av UVI?
Hur länge ska behandlingen pågå?
Ökar antal UVI efter behandlingsslut verkligen?
Finns det besparingsmöjligheter i fall man kan ge bättre behandlingsrekommendationer?

Metod: Urval

Kvinnor i åldern mellan 60 och 84 som är inskriven på deltagande vårdcentraler i Södra Älvsborg.

Metod: Gruppindelning

Kvinnor över 60 med estrogenbehandling.
Kvinnor över 60 som satte ut sin estrogenbehandling följs upp efter 6 månader.
Kvinnor över 60 med estrogenbehandling som följs upp efter 6 månader.

Metod: Intervention

Utvärdering av estrogenbehandling hos kvinnor angående applikationsform och förebyggande effekt angående UVI och skörhet i slidan.
Behandlingsstop hos de kvinnor som kan tänka sig att sluta med behandlingen för att se om antalet UVI förändras.

Metod: Datainsamling

Utveckling av ett frågeformulär angående estrogenbehandling och applikationsform samt förekomsten av UVI symtom under pågående behandling och efter behandlingsslut.

Metod: Databearbetning

Statistisk utvärdering med student's t-test angående förekomsten av estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år och antal UVI under pågående behandling och efter eventuell behandlingsstopp och förekomsten av biverkningar

Resultat

Klargöra benefit och möjliga biverkningar av estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år.
Bygga upp behandlingsförslag angående längden av behandlingen.
Eventuella besparingar i fall man kan se att en långvarig behandling ej skapar önskad förbättring av antal uppstående UVI eller skapar kostnader i form av biverkningar.

Referenser

1 J.Urogynäkol.1/2000:26-31 H.Kölbl Die Reizblase in der Gynäkologischen Praxis
2 J.Menopause Sonderheft 1/2000:27-31 J.Eberhard,V.Geissbuehler
Urogenitalproblematik und Harninkontinenz im Alter-
Wirungen von Östrogenen
3 Maturitas.2005May16,51:1-3 Skouby SO et al.
Climacteric medicine:European Menopause and Andropause
Society ( EMAS ) 2004/2005 position statements on peri-
and postmenopausal hormone replacement therapy.
4 SBU rapport 2002 Östrogenbehandling i klimakteriet
5 Geriatrics.2004 Nov;59(11):22-26 Aubuchon M,Santoro N.
Lessons learned from the WHI:HRT requires a cautious and
individualized approach.
6 The Cochrane Library 2006,Issue 4 Lethaby A,Suckling J et al.
Hormone replacement therapy in postmenopausal women:
endometrial hyperplasia and irregular bleeding(Review)
7 BMJ Clinial Evidence Women's health Morris,Edward,Rymer,Janice
Menopausal symtoms
8 Arzneiverordnung in der Praxis,Sonderheft 1,1.Auflage,August 2003
Auf einen Blick:Hormontherapie im Klimakterium


Estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år - en kartläggning
För- och nackdelar av en estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/1885