Livskvalitet hos kvinnor med och utan handledsfraktur och risk för osteoporos.
Project number : 202391
Created by: Katharina Verheijen, 2015-03-18
Last revised by: Katharina Verheijen, 2018-03-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Women with or without wristfractures and risk for osteoporosis: What is their Quality of Life

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Handledsfraktur efter lågenergiskador är vanligt förekommande hos medelålders kvinnor i Sverige, och markerar en förhöjd risk för benskörhet och risk för nya frakturer ofta i höftleder och ryggkotor. FRAX-algoritmen (WHO Fracture Risk Assessment Tool) är en metod för identifiering av patienter med hög risk för benskörhet och 10-års-risken för fraktur. Både handledsfraktur och möjliga framtida frakturer kan ha negativ effekt på livskvaliteten i form av smärta, minskad rörlighet och gångförmåga och psykiska besvär såsom oro, rädsla för nya fall med sämre självständighet och depression som följd.
Benskörhet är en sjukdom där komplikationer i form av nya frakturer kan förebyggas kostnadseffektivt men som är både underdiagnosticerad och underbehandlad. I Skaraborg identifierades 403 kvinnor med handledsfraktur 2009, endast 11% av dessa hade undersökts och behandlats i samband med frakturen. Dessa kvinnor har nu åter kontaktats och fyllt i en enkät om bakgrund, hälsa samt frågor för FRAX-beräkning och det validerade frågeformuläret SF-36. Svar har erhållits från endast 237 kvinnor men FRAX-beräkningen visade att 86% hade en risk >15% för framtida fraktur, betydligt fler än vad som hade förutsetts. Undersökningen kommer därför att utvidgas med en åldersmatchat slumpvis urval av kvinnor med handledsfraktur 2009 (n=400) och utan osteoporosrelaterade frakturer (n=1600) från Västra Götalands Vårddatabas, VEGA. Analys av samband mellan kliniska data och samsjuklighet från enkäten och risken för framtida frakturer enligt FRAX kommer att göras. Livskvaliteteten hos individer med låg, respektive hög FRAX kommer att jämföras med normativa mätningar (SF-36) i bakgrundspopulationen.
Att studera livskvalitet som ett komplement till kliniska data hos patienter med handledsfraktur kommer att ge viktig information som kan leda bättre omhändertagande av denna underbehandlade grupp av patienter.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Handledsfraktur efter lågenergiskador är vanligt förekommande hos medelålders kvinnor i Sverige, och markerar en förhöjd risk för benskörhet och risk för nya frakturer ofta i höftleder och ryggkotor (1). En handledsfraktur har en direkt effekt på livskvaliteten i form av smärtor och minskat mobilitet och begränsad rörlighet men kan även ge smärtor och stelhet på längre sikt. Frakturer i höftleden och ryggkotor förorsakar smärtor och begränsar rörligheten, gångförmågan och självständighet och ger högre dödlighet. Funktionella begränsningar samt smärtan bidrar till att patienten får psykiska besvär i form av rädsla och oro, depression och dåligt självförtroende (2). Genom identifiering, riskbedömning och behandling vid eventuell osteoporos hos patienter med handledsfraktur finns stora möjligheter att förebygga ytterligare frakturer. Socialstyrelsen rekommenderar att det görs en sådan bedömning vid misstänkt risk för osteoporos (3) och det anses vara en uppgift framförallt för primärvården.
För att identifiera de patienter som efter en lågenergifraktur har en förhöjd risk för osteoporos och nya frakturer kan man göra DXA-mätningar som dock är relativt dyra. Det finns dock alternativ, en algoritm, FRAX (WHO Fracture Risk Assessment Tool) som ger en beräknad risk för fraktur inom 10 år (4), om den är >15% bedöms patienten vara i behov av vidare utredning med DXA-mätning och eventuell behandling för osteoporos med benresorptionshämmare, kalk och vitamin-D tillskott.
Livskvaliteten kan undersökas med generiska instrument som studerar effekten av sjukdomen och dess konsekvenser (5) och ger möjlighet till jämförelse med andra sjukdomar och med bakgrundpopulationen med samma kön och åldersfördelning. SF-36 (Short Form (36) Health Survey) är ett sådant välkänt, validerat, svenskt formulär (6).
Att studera livskvalitet hos patienter med frakturer och hög risk för osteoporos kan ge viktig information för att utveckla bättre vårdprocesser och för att förbättra omhändertagandet.
Syfte
Syftet med studien är att undersöka bakgrundsfaktorer, samsjuklighet och livskvaliteten hos kvinnor som drabbades av en handledsfraktur år 2009 och därmed har risk för osteoporos och framtida frakturer jämfört med ett åldersmatchat, slumpvis urval av kvinnor ur Västra Götalands vårddatabas (VEGA) samt med normen för SF-36 i den svenska befolkningen.
Frågeställning / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)
Skiljer sig bakgrundsfaktorer, kliniska data och samsjuklighet mellan kvinnor med handledsfraktur jämfört med kvinnor utan handledsfraktur?
Vilken livskvalitet har kvinnorna 3-4 år efter sin handledsfraktur jämfört med bakgrundspopulationen?
Finns det skillnad i livskvalitet mellan kvinnor med låg respektive hög risk för framtida frakturer (= enligt FRAX)?
Hur stor roll spelar samsjuklighet för livskvaliteten?
Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)
I ett tidigare kvalitetsprojekt (7) undersöktes alla kvinnor 50 år eller äldre som behandlades på Skaraborgs sjukhus på grund av en handledsfraktur 2009 (n=403). Endast 11% hade undersökts för eller behandlats för benskörhet i samband med frakturen. En efterundersökning med enkät av deras bakgrund och hälsa, FRAX-bedömning för att kartlägga risken för osteoporos och nya frakturer och slutligen frågor om deras livskvalitet (SF-36 frågeformulär) har genomförts. Endast 237 patienter svarade på enkäten men 203 av dessa hade FRAX över 15%, gränsen för förhöjd risk. Den ursprungliga beräkningen var att det inom den patientpopulationen skulle finnas större spridning av FRAX så att kliniska karakteristiska, samsjuklighet och livskvalitet skulle kunna jämföras mellan kvinnor med normal och kliniskt betydelsefull ökad risk enligt FRAX.

Då svarsfrekvensen blev lägre än beräknat hos kvinnorna med handledsfraktur kommer undersökningen att utvidgas med motsvarande enkät och SF-36 frågeformulär till ytterligare 400 kvinnor i samma åldrar med handledsfraktur 2009 i Västra Götalandsregionen. Dessutom kommer denna nya kohort med handledsfraktur att jämföras med ett slumpvis urval av 1600 åldersmatchade kvinnor med FRAX < 15% utan osteoporos relaterade frakturer eller manifest osteoporos. Alla dessa kvinnor kommer att sökas i VEGA (Västra Götalands Vårddatabas) som innehåller patientbesök och diagnos i samband med sluten- och öppenvård. Dessa kvinnor bedöms ha en likartad samsjuklighet.

Kvinnorna kontaktas med förfrågan om deltagande i undersökningen som motsvarar den som den ursprungliga kohorten genomgått. Enkäten omfattar frågor om bakgrund och hälsa (civilstånd, boende, utbildning, arbete, besvär efter frakturen, eventuella utredningar eller behandlingar för osteoporos, nytillkomna frakturer, övriga sjukdomar, läkemedel, tandhälsa, tobaks- och alkoholsförbruk och fysisk aktivitet). Vidare finns frågor ingående i FRAX (utan bentäthetsmätning) för att kartlägga 10-årsrisken för osteoporos och frakturer och slutligen frågor om livskvaliteten (SF-36v2 frågeformulär, QUALITY METRICS). Kompletterande information inhämtas från patientens journal inom primärvården och/eller slutenvården vid behov. Koppling till nationella register såsom Socialstyrelsens läkemedelsregister, patientregister och dödsorsaksregister för att inhämta data om läkemedelsuttag, sjuklighet och eventuell dödsorsak kommer att göras i ett senare skede.

Data från SF-36 i den ursprungliga kohorten (n = 237) och data från den tillkommande kommer att kopplas till risken för framtida frakturer (FRAX) och diagnosen osteoporos med justering för annan sjuklighet. Patienterna med hög risk för framtida frakturer kommer att jämföras med dem med låg risk enligt FRAX samt med populationen i motsvarande ålder i den svenska populationen enligt beräkning med hjälp av normvärde som tillhandahålls av administratören av SF-36. Eftersom en ny kohort tillkommer görs en ny ansökan om etikprövning.

Metod statistik: (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)
Deskriptiv statistik för patienternas bakgrundsdata kommer att presenteras med medelvärden och mått på spridning. Jämförelser mellan grupper kommer att ske med chi-2 test för antal och andelar och för kontinuerliga variabler med students T-test. Icke parametriska test kommer att användas i lämpliga fall. Alla test kommer att vara tvåsidiga och signifikansnivån sätts till 5 procent. Alla statiska analyser kommer att utföras i statistical package SPSS 20.
För SF-36 används scoring software v 4.5 w/o UI med hjälp av User's manual 3rd Edition
Förväntad betydelse
Att studera livskvalitet som ett komplement till kliniska data hos patienter med handledsfraktur kommer att ge viktig information som kan leda till förbättrade vårdprocesser och bättre omhändertagande av denna underbehandlade grupp av patienter.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Wrist Injuries
Injuries to the wrist or the wrist joint.
Osteoporosis
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

FoU råd Skaraborg: VGFOUSKB-

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Lidköping - Praktikertjänst AB - Hamnstadens vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Vårdcentralen Vilan, Skara Bräcke Diakoni

Tutor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Anders Möller
Forskningschef/professor, Bräcke Diakoni
Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Livskvalitet hos kvinnor med och utan handledsfraktur och risk för osteoporos., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/202391