Handledsfraktur och risk för osteoporos hos kvinnor. Fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal
Project number : 202401
Created by: Katharina Verheijen, 2015-03-18
Last revised by: Katharina Verheijen, 2018-03-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Women with wrist fracture and risk for osteoporosis. A focus group study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Handledsfraktur efter lågenergiskada är en vanligt förekommande fraktur hos medelålders kvinnor i Sverige. Den markerar en förhöjd risk för benskörhet (osteoporos) och nya frakturer såsom höftledsfraktur och kotfrakturer. Handledsfraktur vid osteoporos föregår vanligen andra frakturer med cirka 10 år.
Studier både från Sverige och internationellt har visat att osteoporos är ett underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd. Genom identifiering och riskbedömning av patienter med handledsfraktur samt behandling vid fynd av osteoporos, finns stora möjligheter att förebygga ytterligare frakturer. Socialstyrelsen rekommenderar bedömning av framtida frakturrisk vid misstanke om osteoporos och ett förbättrat omhändertagandet av dessa patienter. Målet är att 70% av patienterna får förebyggande behandling enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Detta är en uppgift framförallt för primärvården.
Då handledsfraktur är en riskfaktor för framtida frakturer och patienter som drabbades i Skaraborg 2009 hade kontakt med vården i det akuta skedet och i stor utsträckning vid uppföljning i primärvården var det förvånande att de inte erbjöds utredning och behandling i större utsträckning än i knappt 15%.
Syftet med studien är hypotesgenererande dvs. att hitta faktorer som påverkar vårdgivare i handläggning av kvinnor med risk för osteoporos och framtida frakturer. Att kartlägga bakomliggande faktorer till att så få utreds och får behandling ger ökad kunskap till nytta vid intervention för att förbättra omhändertagandet av dessa patienter. Ett förbättrat omhändertagande beräknas ge minskat lidande för patienterna och deras anhöriga och en kostnadsminskning för vården färre framtida frakturer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Handledsfraktur efter lågenergiskador är en vanligt förekommande fraktur hos medelålders kvinnor i Sverige. Den markerar en förhöjd risk för osteoporos och nya frakturer såsom höftledsfraktur och kotfrakturer. Risken för nya frakturer kan vara 2-4 gånger större (1-3). Dessa nya frakturer leder till invaliditet och ökat lidande framförallt svår ryggvärk. Osteoporos anses vara ett underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd (4-6). Genom identifiering och riskbedömning av patienter med handledsfraktur, frakturer som oftast inträffar 10-15 år före de andra frakturerna finns stora möjligheter att förebygga ytterligare frakturer. Socialstyrelsen rekommenderar bedömning av framtida frakturrisk vid misstanke om osteoporos och ett förbättrat omhändertagandet av dessa patienter. Målet är att 70% av patienterna bör ha förebyggande behandling. En så kallad frakturskedja har startats i Västra Götalandsregionen under 2014. Den syftar till ökad utredning efter fraktur som misstänkts orsakas av osteoporos. Utredning med bentäthetsmätning och bedömning av risk för framtida fraktur startas vid frakturtillfället. Vid ökad risk för fraktur remitteras patient över till primärvården som skall ta över behandlingsansvaret. Nya behandlingsmetoder vid osteoporos har orsakat diskussion på vilken vårdnivå behandlingsansvaret skall ligga.
Tidigare studier pekar på förskrivarens attityd till osteoporos som en av orsakerna till de låga siffrorna för utredning och behandling (7,8). Även kostnaderna för utredning och behandling och att sjukdomen drabbar medelålders och äldre kvinnor kan ha betydelse (9). Det finns dock otillräckligt med vetenskapligt underlag för dessa påståenden och mer kunskap om hinder för ett optimalt omhändertagande behövs för att kunna nå Socialstyrelsens mål av 70% behandling.
Syfte
Syftet med studien är att hitta hypotesgenererande faktorer som påverkar vårdgivare i handläggning av kvinnor med risk för osteoporos och framtida frakturer. Att kartlägga bakomliggande faktorer till att så få utreds och får behandling ger ökad kunskap till nytta för intervention i form av t ex utbildning av personal och organisationsförändringar för att förbättrat omhändertagande av dessa patienter. I längden beräknas detta ge minskat lidande för patienterna och deras anhöriga och en kostnadsminskning för vården pga. färre framtida frakturer.
Frågeställningar / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)
Hur ser läkare vid ortopedkliniken, respektive i primärvården och övrigt vårdpersonal på risk för osteoporos hos kvinnor med handledsfrakturer och hos andra patienter med risk för osteoporos?
Finns det faktorer som påverkar attityden hos vårdpersonal till omhändertagandet av kvinnor med handledsfraktur med risk för osteoporos?
Metod: Population/Urval
Det planeras 4-6 fokusgrupper med 4-6 deltagare i varje grupp under hösten 2014 - våren 2015. Deltagarna rekryteras bland läkare från ortopedisk verksamhet, läkare från primärvården och sjukgymnaster och arbetsterapeuter verksamma inom primärvårds- rehabilitering. Deltagarna fördelas mellan grupperna så att det blir 2 grupper med ortopedläkare, 2 grupper med primärvårdsläkare och 2 grupper med sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vid behov kan extra grupper läggas till, för att uppnå en teoretisk mättnad dvs. inga nya synpunkter kommer fram.
Metod: Datainsamling
Grupperna kommer att ledas av en gruppledare och en sekreterare och kommer att spelas in på band för utskrift. Gruppledaren kommer att se över att alla deltagare kommer till tals och att alla frågor kommer att besvaras. En frågeguide kommer att användas för att vid behov styra intervjuerna. Alla intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut av sekreterare och projektledare. Sekreterare kommer under intervjuerna skriva ner all fokusgruppens ickeverbala kommunikation och interaktion mellan deltagarna. Alla intervjuerna kommer att skrivas ut med anonymisering av deltagarna och utbyte av information som kan riskera att röja deltagarnas identitet. Alla band och utskrift kommer att förvaras inlåsta på FoU centrum i Skövde så att bara forskare som ingår i projektet har tillgång till dessa.
Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade (med en frågeguide) och genomförs i diskussions- och samtalsform där deltagarna fritt kan diskutera olika tema. Variation i synpunkter eftersträvas, varför deltagarna uppmuntras att framföra så många olika synpunkter som möjligt. Teman som bedömts vara av intresse för intervjuerna finns i intervjuguiden och moderatorn ansvarar för att alla teman i frågeguiden belyses. Projektet planeras att starta hösten 2014 efter godkännande av Etikprövningsnämnden och datainsamlingen sker under 2014-2015 och analys av data förväntas att bli slutförd under 2015-2016.
Metod: Databearbetning/Dataanalys
Analysen av materialet sker från utskrifterna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman 2004) (10) av projektledare och 2 handledare i en trianguleringsprocess. Alla data kommer att läsas igenom varefter kodning och kategorisering kommer att genomföras. Avsikten är att fånga variationen i de uttryckta meningarna och sammanställa dessa på ett överskådligt sätt. Denna manifesta innehållsanalys kommer eventuellt att kompletteras av en latent analys, som är mer tolkande, där underliggande meningar kan lyftas fram. En kvalitativ analys som den planerade kan både ge en ökad förståelse för läkarens, sjukgymnastens och arbetsterapeutens attityd och möjligheter att formulera enklare teorier om det sammanhang som studeras.
Förväntad betydelse
Projektet ger oss viktig information om hur vårdpersonal ser på risk för osteoporos hos personer med lågenergiskador, mera specifik handledsfrakturer. Denna information är viktig inför pågående och framtida förbättringsarbete.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Wrist Injuries
Injuries to the wrist or the wrist joint.
Osteoporosis
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

FoU- rådet Skaraborg VGFOUSKB-488731

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Lidköping - Praktikertjänst AB - Hamnstadens vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Bräcke Diakoni Vårdcentralen Vilan

Tutor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Anders Möller
Forskningschef/professor, Bräcke Diakoni
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Handledsfraktur och risk för osteoporos hos kvinnor. Fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/202401