Blodtrycksnivå och risk för kardiovaskulär sjuklighet och död hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD).
Project number : 202611
Created by: Tobias Andersson, 2015-03-31
Last revised by: Tobias Andersson, 2019-06-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2015-05-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-26
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Högt blodtryck och diabetes är vanliga folksjukdomar som behandlas framför allt inom primärvården. Samsjuklighet är vanlig och tillstånden är viktiga riskfaktorer för hjärtkärlkomplikationer och förtida död. Optimal blodtrycksnivå vid typ 2 diabetes är omdebatterad och i de nya europeiska riktlinjerna 2018 avseende högt blodtryck rekommenderas åldersdifferentierade och lägre målblodtryck än tidigare. Då kunskapsläget är oklart efterfrågas fler studier kring optimal blodtrycksnivå vid behandling av högt blodtryck vid typ 2 diabetes.

Syfte
Att studera vilken blodtrycksnivå som är associerad med lägst risk för hjärtkärlkomplikationer och död hos personer med typ 2 diabetes och högt blodtryck.

Metod
År 2001 till 2008 har kliniska data från 74 751 patienter med högt blodtryck samlats från vårdcentraler i gamla Skaraborg och sydvästra Stockholm i forskningsprojektet the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD). Knappt 22% eller 16 340 av patienterna i SPCCD har förutom högt blodtryck även diabetesdiagnos. Kliniska data i SPCCD har länkats till Socialstyrelsens läkemedelsregister, patientregister och dödsorsaksregister samt till socioekonomiska data från Statistiska Centralbyrån. Arbete pågår med att uppdatera SPCCD.

Förväntat resultat
Studien kan leda till ökad kunskap kring optimalt målvärde för blodtrycksbehandling vid typ 2 diabetes vilket i förlängningen kan leda till minskad risk för hjärtkärlkomplikationer och förtida död.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Diabetes och hypertoni är vanliga folksjukdomar som behandlas framför allt inom primärvården. Samsjuklighet med hypertoni och typ 2 diabetes är vanlig och tillstånden är viktiga riskfaktorer för kardiovaskulära komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och förtida död.

Optimal blodtrycksnivå vid typ 2 diabetes är omdebatterad och det finns observationsstudier som visar på minskad hjärtkärlsjukdom vid lägre blodtrycksnivåer än nuvarande nationella mål <140/85 mmHg. I de nya europeiska hypertoniriktlinjerna 2018 rekommenderas åldersdifferentierade och lägre målblodtryck än tidigare vid behandling vid typ 2 diabetes. Då kunskapsläget är oklart efterfrågas i riktlinjerna fler studier kring optimal blodtrycksnivå vid hypertonibehandling.

Syfte
Syftet med studien är att med data från The Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD) studera vilken blodtrycksnivå som är associerad med lägst risk för död och kardiovaskulära händelser hos personer med typ 2 diabetes och hypertoni men utan annan allvarlig eller kardiovaskulär komorbiditet. Är associationen J-formad eller linjär?

Metod
År 2001 till 2008 har kliniska data från 74 751 patienter med hypertoni samlats från 24 vårdcentraler i gamla Skaraborg och 24 vårdcentraler i sydvästra Stockholm i forskningsprojektet SPCCD. Knappt 22% eller 16 340 av patienterna i SPCCD har förutom hypertoni även diabetesdiagnos. Kliniska data i SPCCD har länkats till data från Socialstyrelsens läkemedelsregister, patientregister och dödsorsaksregister samt till socioekonomiska data från Statistiska Centralbyrån. Arbete pågår med att uppdatera SPCCD med nya årgångar.

Analyserna planeras utföras med Cox regression med splinefunktioner och tidsuppdaterade variabler avseende blodtrycksnivå. Vi kommer kunna justera för ett flertal förväxlingsfaktorer såsom ålder, kön, HbA1c, njurfunktion, mikroalbuminuri, lipider, BMI, rökning, annan samsjuklighet utifrån diagnoser från primärvård och slutenvård, socioekonomi samt förskrivna och uthämtade läkemedel.

Förväntad betydelse
Studien kan leda till ökad kunskap kring optimalt målvärde för blodtrycksbehandling hos patienter med hypertoni och diabetes vilket kan leda till minskad risk för kardiovaskulära komplikationer och förtida död.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mortality
All deaths reported in a given population.
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Morbidity
The proportion of patients with a particular disease during a given year per given unit of population.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Epidemiologic Studies
Studies designed to examine associations, commonly, hypothesized causal relations. They are usually concerned with identifying or measuring the effects of risk factors or exposures. The common types of analytic study are CASE-CONTROL STUDIES; COHORT STUDIES; and CROSS-SECTIONAL STUDIES.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - KI Syd - KI Campus Huddinge - Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle - Forskning inom allmänmedicin
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för molekylär och klinisk medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Supervisor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Karin Manhem
professor överläkare, Specialistmedicin Sahlgrenska
Axel Carlsson
Docent, Annan
Per Wändell
Professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Blodtrycksnivå och risk för kardiovaskulär sjuklighet och död hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD)., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/202611