Genderperspektiv på vårdhänvisning vid kontakt med 1177 på grund av bröstsmärta
Project number : 203331
Created by: Ulrika Sjölin, 2015-04-22
Last revised by: Ulrika Sjölin, 2015-11-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2013-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2015-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är idag ett naturligt sätt att ta kontakt med vården, oavsett vad man som patient önskar fråga eller få hjälp med. För många är 1177 den första kontakten med vården och kraven är höga på ett gott bemötande och korrekt och säker bedömning. Det datoriserade rådgivningsstödet och tillika dokumentationsprogrammet bistår sjuksköterskan i bedömningen av den inringande patienten och utgör ett underlag för hänvisning till annan vårdinstans. Rådgivningsstödet är baserat på symtom, inte diagnoser och granskat i många steg innan publicering för att säkerställa kvaliteten. Det saknas dock studier om huruvida gender vara en påverkande faktor i vårdhänvisning av inringande med bröstsmärta. Den sparsamma tidigare forskning som finns har studerat genderaspekten i relation till vård-råd per telefon. Kontexten skiljer sig mot 1177, vilket innebär att det saknas i dag studier om 1177 som besvarar frågorna om det finns skillnader i vårdhänvisning beroende på om inringande är man eller kvinna, och om detta kan sättas i relation till om handläggande sjuksköterska är man eller kvinna. Eftersom det saknas studier om 1177 är detta en kunskapslucka som måste fyllas och att studera om, och i så fall hur gender kan påverka bedömning och råd. Syftet med denna studie är att specifikt studera om det finns samband mellan gender och hänvisning av personer som ringer angående bröstsmärta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Det har i media förekommit uppmärksammade fall den senaste tiden rörande personer som ringt in till 1177 (sjukvårdsrådgivningen) blivit fel bemötta och också på något sätt fått fel typ av insatser (1, 2). Sjukvårdsrådgivning via telefon är idag en naturlig första ingång till vården. Eftersom 1177 är i många fall den första instans inom vården som den vårdsökande kommer i kontakt med är det av största vikt att studera 1177 från olika infallsvinklar.
Alla som arbetar vid 1177 är sjuksköterskor och hanterar cirka mellan 4,5-5 miljoner samtal per år (3). I arbetet använder sjuksköterskorna ett kvalitetssäkrat rådgivningsstöd för att bedöma symtomen hos de som ringer till 1177, och utifrån symtomens allvarlighetsgrad ge råd om egenvård och/eller vidare hänvisning i vården. Utifrån symtomens allvarlighetsgrad görs prioriteringen om den inringande bör söka vård omgående (inom 0-30 minuter), inom 12 timmar (innebär inom 31 minuter till cirka 18 timmar), nästkommande vardag eller kan avvakta och prova med egenvård (4, 5). Rådgivningsstödet är även dokumentationsredskap för 1177.
Sjuksköterskor vid 1177 hanterar samtal från både män och kvinnor i olika åldrar. Symtomens allvarlighetsgrad är det som ska vara avgörande för vilken vård som anvisas samt i förekommande fall inom vilken tid den inringande hänvisas till annan vårdinrättning.
Det finns få studier gjorda angående hur könstillhörighet kan påverka bedömning, råd och eventuell hänvisning för fortsatt vård vid telefonrådgivning. En studie visar att kvinnliga sjuksköterskor ibland upplever sig bli ifrågasatta av män som ringer (6). Kaminsky m fl. visar att då det gäller barn, hänvisas inringande pappor att söka vård i signifikant högre grad än inringande mammor, medan inringade mammor istället får råd för egenvård (7).
Om den inringade personens könstillhörighet är en påverkande faktor för vidare hänvisning bidrar det till en ojämlik vård som inte är patientsäker. Därför är det viktigt att den bedömning sjuksköterskan gör vid denna första vårdkontakt inte färgas av annat än patientens symtom vid bedömningstillfället samt eventuella bakomliggande sjukdomar och symtom som kan komplicera tillståndet. Särskilt viktigt är det att personer som ringer 1177 för symtom kommande från bröstet, får en korrekt och effektiv bedömning och vidare vårdhänvisning, då detta kan vara livshotande. Det är därför mycket angeläget att studera om könstillhörighet kan påverka bedömning och vidare vårdhänvisning från 1177, för att skapa underlag för en mer jämlik och patientsäker vård gällande, i denna studie, bröstsmärta. Om denna studie identifierar könsskillnader, kan dessa specifikt studeras vidare i syfte att minska inverkan av könstillhörighet på bedömning och vidare hänvisningar från 1177.
Eftersom tidigare studier som undersöker ovanstående problem saknas, är frågeställningen i föreliggande studie helt originell och kommer att belysa betydelsen av könstillhörighet i relation till given rekommendation från 1177 gällande ett allvarligt och livshotande tillstånd som bröstsmärta.

Syfte
att studera om vårdhänvisning skiljer sig vid samtal om bröstsmärta beroende på om inringande till 1177 är man eller kvinnan respektive om svarande sjuksköterska är man eller kvinna samt i vilken grad tidsintervallen för vårdhänvisning skiljer sig från den rekommenderade i förhållande till kön hos inringande respektive sjuksköterska.

att studera om det föreligger samband mellan rekommenderat tidsspann, hänvisad vårdinrättning samt avsteg från rekommenderad tid att söka vård och kön.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram
Vetenskapliga frågeställningar

1.Får män och kvinnor samma vårdhänvisning då de ringer 1177 på grund av bröstsmärta?
2.Påverkas vårdhänvisning vid samtal om bröstsmärta av om bedömande sjuksköterska vid 1177 är man eller kvinna?
3.I vilken grad skiljer sig tidsintervallen för vidare vårdhänvisning vid samtal om bröstsmärta från den rekommenderade enligt Rådgivningsstödet, beroende på den inringande är man eller kvinna?
4.I vilken grad skiljer sig tidsintervallen för vårdhänvisning vid samtal om bröstsmärta från den rekommenderade enligt Rådgivningsstödet, beroende på bedömande sjuksköterska är man eller kvinna?
5.Vilka faktorer samvarierar med könstillhörighet hos de som ringt till 1177 för symtomet bröstsmärta?

Metod
Urval
Ett nationellt register hos 1177 (Rådgivningsstödet) kommer att utgöra underlaget för urval av patienter till denna retrospektiva tvärsnittsstudie. Registret innehåller en stor mängd data om alla inkommande samtal till 1177 såsom ålder, kön, tid för samtalet, symptomområde, vårdhänvisning och rekommenderat tidsspann för att söka vidare vård.
Urvalet består av samtliga kontakter från personer över 18 år avseende bröstsmärta till 1177 under perioden 1 januari 2011 till 31 december 2011.

Inklusionskriterier
•Kontaktorsak till 1177 är bröstsmärta
•Ålder på inringande är över 18 år
Metod: Datainsamling
Data kommer att insamlas från nationellt register hos 1177 (Rådgivningsstödet) över samtal avseende bröstsmärta under tidsperioden 1 januari 2011 till 31 december 2011.

Data som samlas in är:

•inringandes ålder och könstillhörighet
•telefonsjuksköterskans könstillhörighet
•inom vilket tidsspann den vårdsökande uppmanats söka vidare vård
•till vilken vårdinrättning den vårdsökande hänvisats
•om tidsparametern för rekommenderad tid att söka vård förändrats i förhållande till rekommendationerna i Rådgivningsstödet
Skattning av stickprovsstorlek.
Det finns inga tidigare studier som belyser eventuella skillnader mellan män och kvinnor när det gäller telefonrådgivning. Skattning av stickprovsstorlek är därför baserad på undersökningsvariabeln: förändring av rekommendation i förhållande till given riktlinje (frågeställning 3 och 4). Vi antar att det föreligger en skillnad mellan män och kvinnor i förändring av rekommendation i förhållande till given riktlinje där männen förändrar 30% av rekommendationerna och kvinnorna 20%. Med ett tvåsidigt test med alfavärde 0,05 och styrka 95 % beräknas 485 personer i varje grupp vara tillräckligt. Planerat tidsintervall för datainsamling kommer ge ett tillräckligt underlag för adekvat statistisk styrka.

Databearbetning
För att besvara frågeställningarna kommer data att bearbetas enligt nedanstående:
data som kommer att analyseras är:

•skillnader mellan män och kvinnor gällande rekommenderat tidsspann för att söka vidare vård
•skillnader mellan män och kvinnor gällande hänvisad vårdinrättning
•skillnader mellan män och kvinnor avseende avsteg från rekommenderad tid att söka vård i förhållande till rekommendationerna i Rådgivningsstödet
•samband mellan variablerna rekommenderat tidsspann, hänvisad vårdinrättning samt avsteg från rekommenderad tid att söka vård och könstillhörighet.
Univariata och deskriptiva analyser kommer att utföras som utgångspunkt för fortsatt bearbetning av data. För analys av skillnader mellan män och kvinnor kommer Student’s T-test att användas för normalfördelade variabler med lika varians mellan grupperna. I det fall normalfördelning och lika varians inte föreligger, kommer Mann Whitney’s U-test att användas (8).
Eftersom könstillhörighet är en binär variabel kommer en logistisk regressionsmodell att användas för att studera samvariation mellan könstillhörighet och de oberoende variablerna(9).

Förväntat resultat / Klinisk betydelse
Tidigare studier har påvisat att gender kan vara en påverkade faktor vid telefonrådgivning. Eftersom 1177 i många fall är första kontakten med vården är det extra viktigt att undersöka om och hur kontakten med den inringade påverkas av könstillhörighet, i synnerhet när telefonsamtalet handlar om ett potentiellt livshotande tillstånd som bröstsmärta. Resultatet från denna studie kan användas för att formulera hypoteser i syfte att i framtiden kunna identifiera och kartlägga samband mellan orsak och verkan avseende telefonrådgivning och gender. På sikt är därför resultaten av denna studie tillämpbara i patientvården, genom att ge underlag för att i nästa steg studera orsak och verkan som direkt kommer att tillämpas i patientvården.
Projektets genusperspektiv
Avsikten med projektet är att undersöka 1177 ur ett könsperspektiv och kartlägga om det finns skillnader i hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor vid 1177 bedömer och hänvisar kvinnliga och manliga vårdsökande avseende bröstsmärta.
Stor hänsyn kommer därför att tas till skillnader mellan män och kvinnor.
Referenser
1. Östersundsposten. Sjukvårdsrådgivningen gav fel råd – flicka drabbades av lungsvikt. http://op.se/lanet/ostersund/1.4812396-sjukvardsradgivningen-gav-fel-rad-flicka-drabbades-av-lungsvikt (2012, hämtad 28 oktober 2012)

2. Sveriges Radio.se. Fler klagomål på sjukvårdsrådgivning per telefon. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4950925 (2012, hämtad 29 oktober 2012)

3.1177.se. http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/ (2012, hämtad 28 oktober 2012)

4. Ernesater A, Holmstrom I, Engstrom M. Telenurses' experiences of working with computerized decision support: supporting, inhibiting and quality improving. Journal of advanced nursing. 2009 May;65(5):1074-83.

5. Andersson Bäck M. Conceptions, Conflicts and Contradictions at the Introduction of a Swedish Health Call Centre. Doctoral dissertation, University of Gothenburg, Department of Work Sciences, Sweden, 2008.

6. Höglund AT, Holmström I. 'It's easier to talk to a woman'. Aspects of gender in Swedish telenursing. Journal of Clinical Nursing. 2008;17(22):2979-86.

7. Kaminsky E, Carlsson M, Hoglund AT, Holmstrom I. Paediatric health calls to Swedish telenurses: a descriptive study of content and outcome. Journal of telemedicine and telecare. 2010;16(8):454-7.

8.Gellerstedt M. M12: Medicinsk statistik. Malmö: Merck, Sharp & Dohme (Sweden) AB; 2004.

9. Gellerstedt M, Furberg B. D12: Diagnostik - en tolkningsfråga? Malmö: Merck, Sharp & Dohme (Sweden) AB; 2007.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Chest Pain
Pressure, burning, or numbness in the chest.
Telephone
An instrument for reproducing sounds especially articulate speech at a distance. (Webster, 3rd ed)
Nursing
The field of nursing care concerned with the promotion, maintenance, and restoration of health.
Nursing Assessment
Evaluation of the nature and extent of nursing problems presented by a patient for the purpose of patient care planning.
Gender Identity
A person's concept of self as being male and masculine or female and feminine, or ambivalent, based in part on physical characteristics, parental responses, and psychological and social pressures. It is the internal experience of gender role.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - 1177 Vårdguiden på telefon - 1177 Vårdguiden Alingsås workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
1177 Vårdguiden arbetsställe Alingsås

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Finansiering

Grants

FoU rådet Södra Älvsborg (VGFOUSA-316501 )
83 000 SEK (applied sum: 103 425 SEK)
Ulrika Sjölin

2012, Arbetstid, reseersättning, inköp av litteratur


Genderperspektiv på vårdhänvisning vid kontakt med 1177 på grund av bröstsmärta, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/203331