Gravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditet
Project number : 203371
Created by: Anna-Lena Wikstén, 2015-04-23
Last revised by: Anna-Lena Wikstén, 2019-08-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

I anslutning till graviditet är risken att insjukna i depression ökad, men att behandla med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats ifall de vanligaste antidepressiva läkemedlen - selektiva seretoninåterupptagshämmare (SSRI) - kan skada barnet i magen. Slutsatsen är att graviditet inte är en kontraindikation för behandling. Man har sett i studier att obehandlad depression är förenad med ökade risker för både mamma och barn. Studier har också visat att många kvinnor slutar med medicinerna eller minskar dosen när de blir gravida.
I studien ska kvinnor som är gravida och medicinerar med antidepressiva få berätta fritt om sina tankar. Kvinnorna tillfrågas via ett öppet anslag på mödravårdcentralen ifall de vill delta i studien. De som kontakter forskaren intervjuas. Berättelserna analyseras sedan för att finna genomgående teman. Syfet med studien är att ta redan på upplevelser av att använda SSRI under graviditet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Prevalensen depression under graviditet vid screening är 10-25%. De studier som gjorts avseende risker med medicinering under graviditet har påvisat något förhöjda risker för fostret, men graviditet är ingen kontraindikation för läkemedelsbehandling. Gravida screenas inte för depression och vid mild-måttlig depression rekommenderas inte selektiva seretoninåterupptagshämmare (SSRI). Flertalet studier har visat att i gruppen gravida med depression är komplikationsrisken i samband med graviditet och förlossning förhöjda. Det behövs dock mer forskning för att ta reda på vilka vinster som finns med läkemedelsbehandling under graviditet.
Syfte: Ta reda på upplevelser av att använda SSRI som antidepressiv behandling under graviditet.
Metod: Studien är kvalitativ. Gravida kvinnor inskrivna på mödravårdcentralen (MVC) bjuds in till studien studien via anslag i väntrummet. De som anmäler sitt intresse kontaktas för intervju. Intervjuerna skrivs ut och analyseras. Studien har genomgått etisk prövning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Lerum vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Tutor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Gravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/203371