När vill gymnasieelever söka vård vid olika symtom?
En undersökning angående ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom.

Project number : 204821
Created by: Rebecka Quester, 2015-05-28
Last revised by: Rebecka Quester, 2017-05-12 Verified: 2018-12-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Som läkare i primärvården kan man uppleva att vissa unga har ganska lite kunskap om sjukdomssymtom vilket verkar kunna leda till onödig oro eller orimliga förväntningar på vården.
I skolan är undervisning om sjukdomar och att söka vård inte samlat på ett ställe utan utspritt på olika ämnen. Systematisk undervisning om psykiatriska problem har i en uppmärksammad europeisk studie visats kunna minska självmordsförsök hos högstadieungdomar. Motsvarande forskning gällande somatiska (=kroppsliga) sjukdomar saknas.
Huruvida svenska ungdomar överlag har bristfälliga kunskaper eller orealistiska föreställningar om somatiska sjukdomssymtom är svårt att uttala sig om med den forskning vi har idag. Det behövs fler studier om ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom och deras benägenhet att söka vård vid olika symtom.

Syfte
Studiens syfte är att utforska gymnasieungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom och hur brådskande de anser det vara att söka vård. Syftet är också att ta reda på om det finns skillnader mellan kön, typ av gymnasieprogram (yrkesförberedande/studieförberedande), var man får sin kunskap från samt om man känner till 1177.

Metod
Datainsamling
Tvärsnittsstudie med enkät till 150 gymnasieelever årskurs 3 från både yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram. Enkäten ska besvaras under skoltid, enskilt och utan hjälpmedel som mobiltelefon. Tid för att fylla i enkäten uppskattas till 20 min.

Enkäten
Enkäten består av 9 frågor om olika sjukdomssymtom där man för varje symtom ska ange inom vilken tid man skulle vilja söka vård om man själv drabbades av dessa symtom. Man får välja mellan fyra fasta svarsalternativ: inom 1-2 h/de närmaste dagarna/inom en eller flera veckor/aldrig. Man får även ge förslag på tänkbar sjukdom/åkomma för varje symtom.
Efter att enkäten fyllts i lämnas ett facit ut som anger vilken sjukdom/åkomma som åsyftats för varje symtom samt vilket svarsalternativ vi som gjort enkäten rekommenderar som lämpligast att välja (=rätt svar).
Enkäten frågar även om telefonnummer/webbadress till sjukvårdsrådgivningen, kön (kille/tjej/vill ej ange), vilket gymnasieprogram man läser samt var man fått sina kunskaper från (skolundervisningen/familjen, släktingar/kompisar/egen erfarenhet/tidningar, tv/böcker/sociala medier/annat - svaren ska rangordnas).

Databearbetning
Svar från frågor om sjukdomssymtom 1-9 erhåller poäng för rätt (1) eller fel (0). På så vis får man en poängsumma. Beskrivande statistik med medelvärde/median, spridning, antal och andel görs både för vart och ett av symtomen samt för individernas poängsumma. Jämförelse mellan individens poängsumma kommer göras med kön, typ av gymnasieprogram, kännedom om 1177 samt svar om var man fått sin kunskap från. Vid jämförande analys används statistiska metoder beroende på datanivå och eventuell skev fördelning. Gräns för betydande sannolikhet sätts till p-värde mindre än 0.05.
Stickprovsstorlek beräknad för att kunna påvisa poängskillnad i storleksordning en poäng mellan kille/tjej respektive yrkes-/studieförberedande gymnasieprogram med studiestyrka (=power) 80 %.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Som läkare i primärvården kan man uppleva att vissa unga har ganska lite kunskap om sjukdomssymtom vilket verkar kunna leda till onödig oro eller orimliga förväntningar på vården.
I skolan är undervisning om sjukdomar och att söka vård inte samlat på ett ställe utan utspritt på olika ämnen. Systematisk undervisning om psykiatriska problem har i en uppmärksammad europeisk studie visats kunna minska självmordsförsök hos högstadieungdomar. Motsvarande forskning gällande somatiska (=kroppsliga) sjukdomar saknas.
Huruvida svenska ungdomar överlag har bristfälliga kunskaper eller orealistiska föreställningar om somatiska sjukdomssymtom är svårt att uttala sig om med den forskning vi har idag. Det behövs fler studier om ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom och deras benägenhet att söka vård vid olika symtom.

Syfte
Studiens syfte är att utforska gymnasieungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom och hur brådskande de anser det vara att söka vård. Syftet är också att ta reda på om det finns skillnader mellan kön, typ av gymnasieprogram (yrkesförberedande/studieförberedande), var man får sin kunskap från samt om man känner till 1177.

Metod
Datainsamling
Tvärsnittsstudie med enkät till 150 gymnasieelever årskurs 3 från både yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram. Enkäten ska besvaras under skoltid, enskilt och utan hjälpmedel som mobiltelefon. Tid för att fylla i enkäten uppskattas till 20 min.

Enkäten
Enkäten består av 9 frågor om olika sjukdomssymtom där man för varje symtom ska ange inom vilken tid man skulle vilja söka vård om man själv drabbades av dessa symtom. Man får välja mellan fyra fasta svarsalternativ: inom 1-2 h/de närmaste dagarna/inom en eller flera veckor/aldrig. Man får även ge förslag på tänkbar sjukdom/åkomma för varje symtom.
Efter att enkäten fyllts i lämnas ett facit ut som anger vilken sjukdom/åkomma som åsyftats för varje symtom samt vilket svarsalternativ vi som gjort enkäten rekommenderar som lämpligast att välja (=rätt svar).
Enkäten frågar även om telefonnummer/webbadress till sjukvårdsrådgivningen, kön (kille/tjej/vill ej ange), vilket gymnasieprogram man läser samt var man fått sina kunskaper från (skolundervisningen/familjen, släktingar/kompisar/egen erfarenhet/tidningar, tv/böcker/sociala medier/annat - svaren ska rangordnas).

Databearbetning
Svar från symtomfrågor 1-9 erhåller poäng för rätt (1) eller fel (0). På så vis får man en poängsumma. Deskriptiv analys med centralmått, spridningsmått, antal och andel görs både för vart och ett av symtomen samt för individernas poäng. Jämförelse mellan individens poängsumma kommer göras med kön, programtyp, kännedom om 1177 samt svar om var man fått sin kunskap från. Vid jämförande analys används statistiska metoder beroende på datanivå och eventuell skev fördelning. Gräns för signifikans sätts till p-värde mindre än 0.05.
Stickprovsstorlek beräknad för att kunna påvisa poängskillnad i storleksordning en poäng mellan kille/tjej respektive yrkes-/studieförberedande gymnasieprogram med power 80 %.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Disease Attributes
Clinical characteristics of disease or illness.
Knowledge
The body of truths or facts accumulated in the course of time, the cumulated sum of information, its volume and nature, in any civilization, period, or country.
Health Facilities
Institutions which provide medical or health-related services.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Bollebygd vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

När vill gymnasieelever söka vård vid olika symtom?
En undersökning angående ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/204821