Utvärdering av externaliserande barns orala hälsa i förhållande till kontrollbarn
Project number : 205711
Created by: Marie Staberg, 2015-06-12
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

"Oral health and oral health risk behaviour in children with and without externalising behaviour problems"

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med denna studie är att studera om det finns några skillnader mellan barn med externaliserande problembeteende och kontrollbarn i tandvården.
Studiegrupp består av 228 barn 10-13 år med någon form av problembeteende, från 6 stadsdelar i Göteborg
Kontrollgruppen är matchad med avseende på ålder, kön, postadress och folktandvårdsklinik
Datainsamlingen utgörs av:
Information om familjen
Psykologiskt screeninginstrument Strength and Difficulties Questionnaires (SDQ)
Tandvårdsfrågor angående munhälsa, hur tandvården fungerar, munhygien, kostvanor och tandvårdsrädsla Children´s Fear Survey Schedule CFSS-DS(U)
Munhälsoprofil: Kariesriskbedömning samt återbud/uteblivande
Insamling, inmatning och analys är avslutad, projektet finns i manuskript för publicering

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Aim: To study children with externalizing behaviour problems compared to children without externalizing behaviour problems.
Subjects and Methods: Children aged 10-13 years, participating in parent training programs was compared to matched controls.
Childrens behavioural characteristics were based on the Strength and Difficulties Questionnaire. The children filled out questionnaires regarding dental fear, tooth brushing frequency and diatary habits. Parents provides information through questionnaires to evaluate the child´s oral health and the dental care. Data about caries risk assessment, caries distribution and dental trauma were obtained from dental files
The inclusion criteria, was a value ≥ 3 on the conduct problem subscale of the Strength and Difficulties Questionnaires (SDQ).
Matched controls were recruited for comparisons and the parent and the child answered to questionnaires.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Child Behavior
Any observable response or action of a child from 24 months through 12 years of age. For neonates or children younger than 24 months, INFANT BEHAVIOR is available.
Dental Caries
Localized destruction of the tooth surface initiated by decalcification of the enamel followed by enzymatic lysis of organic structures and leading to cavity formation. If left unchecked, the cavity may penetrate the enamel and dentin and reach the pulp. The three most prominent theories used to explain the etiology of the disease are that acids produced by bacteria lead to decalcification; that micro-organisms destroy the enamel protein; or that keratolytic micro-organisms produce chelates that lead to decalcification.
Impulsive Behavior
An act performed without delay, reflection, voluntary direction or obvious control in response to a stimulus.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Specialisttandvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Coworker

Jörgen G. Norén
Professor, Pensionär
Lars Gahnberg
Professor, Registerhållare, Institutionen för odontologi, Folktandvården Västra Götaland
Ata Ghaderi
Professor, Psykologi
Christina Kadesjö
Socionom, leg psykoterapeut, chef, Göteborg

Tutor

Agneta Robertson
övertandläkare, Institutionen för odontologi, Specialisttandvård

Utvärdering av externaliserande barns orala hälsa i förhållande till kontrollbarn, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/205711