Två års uppföljning av fysisk aktivitetsnivå och hälsoeffekter med två olika behandlingsstrategier för fysisk aktivitet på recept (FaR). En randomiserad kontrollerad studie.
Project number : 206261
Created by: Stefan Lundqvist, 2015-08-12
Last revised by: Stefan Lundqvist, 2019-09-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2009-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-26
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Physical activity on prescription with two different strategies. A two-year follow-up regarding physical activity level, metabolic health and health-related quality of life. A randomized controlled trial.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:
Otillräcklig fysisk aktivitet (FA) leder till folkhälsoproblem med ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar och för tidig död. Metabola riskfaktorer ökar risken att utveckla hjärt-, kärlsjukdom och diabetes typ 2 men går att påverka med FA. Hälso- och sjukvården kan behandla med FA via fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR är individuellt anpassat för varje patient och förskrivs både i förebyggande och behandlande syfte.

Syfte:
Att utvärdera 2 års FaR-behandling via fysioterapeut (FT) alternativt vårdcentral (VC) gällande FA-nivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Syftet är också att utvärdera konditionsnivå, mätt med ergometercykeltest, för patienter i FT-gruppen.

Metod:
I denna randomiserade kontrollerade studie ingår 190 patienter, 27-77 år, otillräckligt fysiskt aktiva med metabola riskfaktorer, som vid 6-månaders uppföljning av FaR-behandling på vårdcentral inte ökat sin fysiska aktivitetsnivå. Patienterna randomiseras till FaR-behandling via FT (n=98) respektive VC (n=92). Interventionen i båda grupperna består av patientcentrerat samtal, individuellt rekommenderad FA med skriven ordination samt uppföljning. Uppföljningen i VC-gruppen är individuellt avpassad och i FT-gruppen lagd enligt ett grundschema på 10 gånger under 2 år inkluderande 4 konditionstest.

Förväntat resultat:

Ökad kunskap kring möjliga förstärkta effekter genom ett individualiserat förstärkt FaR-stöd av fysioterapeut möjliggör ett bättre resursutnyttjande både för patient och hälso- och sjukvården.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Se detaljerad projektbeskrivning nedan.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Exercise Test
Controlled physical activity, more strenuous than at rest, which is performed in order to allow assessment of physiological functions, particularly cardiovascular and pulmonary, but also aerobic capacity. Maximal (most intense) exercise is usually required but submaximal exercise is also used. The intensity of exercise is often graded, using criteria such as rate of work done, oxygen consumption, and heart rate.
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Metabolic Syndrome X
A cluster of metabolic risk factors for CARDIOVASCULAR DISEASES and TYPE 2 DIABETES MELLITUS. The major components of metabolic syndrome X include excess ABDOMINAL FAT; atherogenic DYSLIPIDEMIA; HYPERTENSION; HYPERGLYCEMIA; INSULIN RESISTANCE; a proinflammatory state; and a prothrombotic (THROMBOSIS) state. (from AHA/NHLBI/ADA Conference Proceedings, Circulation 2004; 109:551-556)
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Health Behavior
Behaviors expressed by individuals to protect, maintain or promote their health status. For example, proper diet, and appropriate exercise are activities perceived to influence health status. Life style is closely associated with health behavior and factors influencing life style are socioeconomic, educational, and cultural.
Physical Therapy (Specialty)
The auxiliary health profession which makes use of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and alleviate movement dysfunction of anatomic or physiologic origin.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Majorna rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Frölunda rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Frölunda vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Högsbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Kungshöjd vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Kungssten vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Majorna vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Masthugget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Slottsskogen vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Styrsö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Opaltorget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - Capio AB - Övrigt
Capio vårdcentral axess
Företag - Privata vårdgivande bolag - Övrigt
Carlanderska vårdcentral
Företag - Privata vårdgivande bolag - Övrigt
Johannesvården vårdcentral
Företag - Privata vårdgivande bolag - Övrigt
Västerleden vårdcentral

Medarbetare

Camilla Bylin Ottehall
Fysioterapeut, FaR - fysisk aktivitet på recept
Johan Sjöström
Leg fysioterapeut, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Anna-Karin Albinsson
Leg sjukgymnast, Närhälsan rehabmottagning Gibraltar
Gunilla Sigurdsdotter
Verksamhetsutvecklare, FaR-teamet HSN 5 Näverlursgatan 34B 421 44 Västra Frölunda

Supervisor

Åsa Cider
Universitetslektor, Specialistfysioterapeut, Arbetsterapi och Fysioterapi, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Mats Börjesson
Överläkare/professor, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Lars Hagberg
Hälsoekonom, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrund:
Idag finns evidens för att otillräcklig fysisk aktivitet (FA) leder till folkhälsoproblem med ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar och för tidig död. Ett sådant livsstilsrelaterat sjukdomstillstånd är det så kallade metabola syndromet, som innefattar övervikt, bukfetma, förhöjda blodfetts- och blodsockernivåer samt förhöjt blodtryck med ökad risk att utveckla hjärt-, kärlsjukdom och diabetes typ 2. Vid alla tillstånd som ingår i det metabola syndromet har FA en positiv effekt. Det är då möjligt för hälso- och sjukvården att behandla med FA via fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR är individuellt anpassat för varje patient och förskrivs både i förebyggande och behandlande syfte samt som komplement till eller ersättning för läkemedel.

Syfte:

Att utvärdera 1 och 2 års FaR-behandling via fysioterapeut (FT) alternativt vårdcentral (VC) gällande FA-nivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet. Syftet är också att utvärdera konditionsnivå, mätt med ergometercykeltest, för patienter i FT-gruppen.

Metod:
Studiepopulation: I denna randomiserade kontrollerade studie ingår 190 patienter, 27-77 år, otillräckligt fysiskt aktiva med minst en komponent av det metabola syndromet, som vid 6-månaders uppföljning av FaR-behandling på vårdcentral inte ökat sin egen skattade fysiska aktivitetsnivå (aktivitetsfrågor enligt ACSM,AHA´s folkhälsorekommendation). Patienterna randomiseras till antingen FaR-behandling via FT (n=98) eller till fortsatt FaR-behandling via VC (n=92).

Intervention: Interventionen med fysioterapeuten innehåller konditionstest på ergometercykel, motiverande samtal kring fysisk aktivitet med individuell dosering av aktivitet, träning avseende frekvens, duration och intensitet. Förnyad FaR-förskrivning ingår också i interventionen. Patienten träffar fysioterapeuten enligt ett grundschema 10 gånger under 2 år inkluderande 4 konditionstester. Träffarna är mer frekvent under första året för att sedan alltmer glesas ut.

Interventionen på vårdcentralen sker via legitimerad vårdpersonal som i dialog med patienten förskriver FaR. Patienten erbjuds individuellt avpassad uppföljning antingen via återbesök eller via telefonkontakt. Uppföljningen innebär att tillsammans med patienten diskutera hinder och möjligheter med en ökad fysisk aktivitetsnivå och att vid behov korrigera rekommenderad fysisk aktivitet eller dosen på denna.

Mätning: FA-nivå bedöms via självskattning med American College of Sports Medicine (ACSM) och American Heart Association´s (AHA) folkhälsorekommendation enligt Haskell et al (16), International physical activity questionnaire (IPAQ) (43), Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SGPALS) (4-gradig utan hushållsaktiviteter ingående) (2) och Frändin- Grimby 6-gradiga aktivitetsskala (med hushållsaktiviteter inkluderade) (44). De patienter som vid 6-månaders uppföljning ökat sin fysiska aktivitetsnivå ≥ 5 poäng enligt ACSM,AHA´s aktivitetsfrågor definieras som responders och patienter som inte förändrar eller minskar sin aktivitetsnivå definieras som non-responders.

Det metabola syndromets delar mäts via; body mass index (BMI), midjemått, blodtryck och blodprover inkluderande Fasteplasma-glukos, Triglycerider, Kolesterol, HDL (High Density Lipoprotein) och LDL (Low Density Lipoprotein) (45).

Hälsorelaterad livskvalitet mäts med The Swedish Short Form 36 Healthy Survay (SF-36) (46, 47).

Konditionsnivå bedöms i FT-gruppen via submaximalt ergometercykeltest. Patienten belastas initialt på 25-50 Watt och med intervall på 4,5 minut höjs belastningen 25-50 Watt, 50 varv per minut, tills patienten når skattad ansträngningsgrad 16 på Borg-RPE skalan. Under varje belastningsintervall utförs blodtrycks- och pulsmätning på patienten.

Statistisk beräkning: Statistisk styrka är beräknad för skillnad i proportion fysiskt aktiva mellan intervention- och kontrollgrupp. För att påvisa en 20 % skillnad mellan interventionsgrupp (40 % responders) och kontrollgrupp (20 % responders) är gruppstorleken tillräcklig för att ha en förväntad styrka på cirka 85 % med en statistisk signifikansnivå satt till ≤ 0.05.
Statistisk bearbetning kommer att ske med per protocol samt intention-to-treat analys. Vid inomgruppsanalys för eventuella skillnader mellan baslinjevärden och 1-års uppföljningsvärden används beroende t-test eller Wilcoxons tecken-rang-test beroende på datanivå. I en mellangruppsanalys mellan interventions- och kontrollgrupp används oberoende t-test eller Mann Whitney U - test. Statistisk signifikansnivå är satt till ≤ 0.05.

Hypotes:
FaR-behandling med förstärkt stöd av FT ger möjlighet till en utökad effekt på FA-nivå hos patienten med möjlighet att påverka konditionsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.

Klinisk användbarhet:
En ökad FA-nivå i en tidigare non-respondergrupp, via individuellt upplagd FaR-behandling av fysioterapeut, ger möjlighet till effektivare resursanvändning både för patienten och hälso- och sjukvården. Via utvärdering av konditionsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet ges en möjlighet att förstå hälsoeffekterna med denna intervention.


Två års uppföljning av fysisk aktivitetsnivå och hälsoeffekter med två olika behandlingsstrategier för fysisk aktivitet på recept (FaR). En randomiserad kontrollerad studie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/206261