Genomföra och utvärdera en översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning samt se skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet hos kursdeltagare jämfört med inte kursdeltagare
Project number : 206951
Created by: Gun Rembeck, 2015-09-21
Last revised by: Gun Rembeck, 2019-08-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Evaluate the university course "Overview in research and development methodology for persons in leading position”

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: En stark klinisk forskning är förutsättningen för en evidensbaserad och kunskapsstyrd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet. Att implementera evidensbaserad vård och avveckla nya metoder är personer i ledande ställnings arbetsuppgifter. Verksamhetschefer kan tvingas till prioriteringar där patientsäkerhetsarbete och utveckling av vården får stå tillbaka för krav på budget i balans och hög produktion. Lärande omfattar förståelse, nya perspektiv och personlig förändring där en omvandling av kunskap och värdering sker. Till skillnad från formellt lärande rör sig lärandet ofta om ett informellt lärande, där motivationen kommer inifrån. Vetenskaplig metodkurs för personer i ledande ställning inom hälso- och sjukvård är inte ofta förekommande och det saknas också vetenskapliga utvärderingar.

Syfte: Genomföra och utvärdera högskolekursen ”Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, MFM301 1.5 hp. Ta reda på om det finns skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet mellan kursdeltagare och inte kursdeltagare.

Metod: Deltagare är verksamhetschefer, avdelnings/enhetschefer och verksamhetsutvecklare. En pedagogisk enkät delas ut till kursdeltagarna i början av kursen. Samma enkät skickas till personer i ledande ställning som inte deltagit i kursen. För att statiskt bearbeta enkäterna inklusive se skillnader och samband mellan grupperna kommer ett flertal olika statistiska metoder att användas.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: En stark klinisk forskning är förutsättningen för en evidensbaserad och kunskapsstyrd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet. Att implementera evidensbaserad vård och avveckla nya metoder är personer i ledande ställnings arbetsuppgifter. Verksamhetschefer kan tvingas till prioriteringar där patientsäkerhetsarbete och utveckling av vården får stå tillbaka för krav på budget i balans och hög produktion.
Lärande omfattar förståelse, nya perspektiv och personlig förändring där en omvandling av kunskap och värdering sker. Till skillnad från formellt lärande rör sig lärandet ofta om ett informellt lärande, där motivationen kommer inifrån.
Vetenskaplig metodkurs för personer i ledande ställning inom hälso- och sjukvård är inte ofta förekommande och det saknas också vetenskapliga utvärderingar.

Syftet med denna studie är att genomföra och utvärdera högskolekursen ”Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning MFM301 1.5 hp samt ta reda på om det finns skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet mellan kursdeltagare och inte kursdeltagare.

Metod: Deltagare i Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning MFM301 1.5 hp 2011-2012, verksamhetschefer, avdelnings/enhetschefer och verksamhetsutvecklare.
För att få svar på syftet delades en enkät (bil 4) ut till kursdeltagarna i början av kursen. Samma enkät skickades till personer i ledande ställning som inte deltagit i kursen MFM301 1,5 hp.
För att statiskt bearbeta enkäterna kommer Student t-test för kontinuerliga och diskreta variabler att användas samt Mann-Whitneys U-test för kategoriska variabler samt för VAS och Likertskalor. Fisher exakta test användes vid ja och nej-frågor. Pearsons korrelationsanalys används för kontinuerliga och diskreta variabler medan korrelationsanalys används för VAS och Likertskalor.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Teaching
The educational process of instructing.
Science
The systematic observation of natural phenomena for the purpose of discovering laws governing those phenomena. The body of knowledge accumulated by such means. (From Dorland, 28th ed)
Methods
Description missing
Medical Informatics
The field of information science concerned with the analysis and dissemination of medical data through the application of computers to various aspects of health care and medicine.
Health Services Research
The integration of epidemiologic, sociological, economic, and other analytic sciences in the study of health services. Health services research is usually concerned with relationships between need, demand, supply, use, and outcome of health services. The aim of the research is evaluation, particularly in terms of structure, process, output, and outcome. (From Last, Dictionary of Epidemiology, 2d ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Tutor

Grethe Jonasson
Tandläkare, Institutionen för odontologi

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Södra Älvsborg (708631) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Gun Rembeck, Grethe Jonasson

2017, Genomföra och utvärdera en översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning samt se skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet hos kursdeltagare jämfört med inte kursdeltagare

FoU-rådet i Södra Älvsborg (487281) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Gun Rembeck

2014, Genomföra och utvärdera en översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning samt se skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet hos kursdeltagare jämfört med inte kursdeltagare.

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Las Vegas USA: 46th Global Nursing and Healthcare Conference 14-16 oktober; 2018.

Genomföra och utvärdera en översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning samt se skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet hos kursdeltagare jämfört med inte kursdeltagare, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/206951