Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi ifrån primärvården.
Project number : 207151
Created by: Karl Nordström, 2015-10-06
Last revised by: Ann Segerblom, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Survey of patients referred for colonoscopy from primary care.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Koloskopi , att undersöka tjocktarmen men en slang, är en besvärlig, dyr, ibland farlig undersökning. Det är också en undersökning som ger mycket information och ger möjlighet att upptäcka tjocktarmstumörer.
Besvär ifrån magen är en vanlig anledning till besök i primärvården , men det förekommer både sjukdomar som ger allvarliga symtom men inte är farliga som känslig tarm (IBS) Det förekommer också farliga sjukdomar som tjocktarmscancer som initialt ger mycket milda symtom.Tjocktarmstumörer ger mycket lite symtom men kan man hitta dom tidigt förbättras möjligheterna till botande behandling avsevärt.

Att välja vilka som skall genomgå koloskopi är därför ett svårt beslut för läkaren i prmärvården. Denna studie syftar till att kartlägga vilka patienter på en stor vårdcentral i lidköping som remitterades för koloskopi. Genom journalgranskning kommer läkarens diskussion innan koloskopi karläggas och hur primärvårdsläkaren hanterade svaret efteråt.

Alla koloskopiremisser  (107) som skickades under 2014 granskades enligt en mall , se bilaga.

  1. Vad karaktäriserar de patienter som remitteras för koloskopi avseende ålder, kön, symtom och fynd vid undersökning på vårdcentral?
  2. Varför skickas patienter för koloskopi, vad är frågeställningen på remissen? Får primärvården svar på sin frågeställning med hjälp av koloskopiundersökning?
  3. Går det att gradera risken för allvarlig gastroenterologisk sjukdom utifrån information i journal och remiss?
  4. Hur stor andel av kolon- och rektalcancer diagnosticeras via primärvården jämfört med sjukhus.

Resultat: Totalt genomfördes 107 koloskopier (65 kvinnor, 42 män) på remisser från ÅVC under år 2014. Medelåldern var 57 år med en spridning mellan 17-90 år. Kvinnorna var yngre än männen och fick vänta längre tid mellan remissen skrevs och koloskopin genomfördes. I flesta fall hittades ingen förklaring till patientens symtom, 82 stycken. Det diagnosticerades tre maligniteter och sju personer med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Endast en koloskopiremiss sändes tillbaka från endoskopimottagningen utan genomförd undersökning. Det gick inte utifrån journal och remissinnehåll för granskaren att uppskatta risken för allvarlig sjukdom.

Rektoskopi.

När det gäller genomförd rektoskopi innan koloskopi förelåg en stor skillnad, hos kvinnor genomgick 34 % rektoskopi innan remiss jämfört med 62 % av männen. Anledningar till detta skulle kunna vara att män oftare söker med besvär lokaliserade till ändtarmen. Vårt material är för litet för att kunna bedöma om detta är fallet. Andra anledningar skulle kunna vara att kvinnor i större utsträckning avstår rektoskopi eftersom de upplever det som obehagligt. Kanske finns det en förväntan hos läkare att kvinnor har en önskan om att avstå från rektoskopi och därför genomförs inte en fullständig utredning med rektoskopi innan koloskopiremissen skrivs? En kvalitativ studie med intervjuer av remitterande läkare och remitterade patienter skulle behövas för att kunna svara på detta

Förhållandet antal besök - remisser

Något förvånande remitterades samma proportion av patienterna från utbildningsläkare som från mer erfarna distriktsläkare. Det förväntade vore att utbildningsläkare remitterar en större andel av sina besök jämfört med distriktsläkare. Detta kan ha flera orsaker. För det första finns det inte någon erkänd proportion som skall remitteras, kanske är det så att generellt sett remitteras för få patienter för koloskopi? För det andra har de olika läkargrupperna inte samma patientgrupper, sannolikt träffar distriktsläkare sjukare och äldre patienter jämfört med utbildningsdoktorer, det skulle göra att andelen remisser från utbildningsdoktorer trots allt är högre.

I primärvården pågår ständigt en diskussion om kostnader för utredningar och provtagningar. Som läkare under utbildning finns risken att i för stor grad underutnyttja undersökningar för att spara pengar åt verksamheten. Ytterligare studier kan visa om det här remitteringsmönstret gäller enbart för koloskopi eller också andra kostsamma undersökningar.

Fortsättning följer, uppdateras i början mars 2018

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med studien är att beskriva de patienter som remitteras för koloskopi från primärvården och kartlägga hur koloskopin påverkar handläggningen på vårdcentral

Vad karakteriserar de patienter som remitteras för koloskopi med avseende på kön, ålder, symtom, fynd vid undersökning på vårdcentral?
Varför skickas patienter för koloskopi , vad är frågeställningen på remissen? Får primärvården svar på frågan?
Hur påverkar koloskopi handläggningen i primärvården med avseende på återbesök, provas nya behandlingar?, beställs nya undersökningar?
Går det utifrån remisstext gradera risken för allvarlig gastroenterologisk sjukdom?

Databearbetning
Uppgifterna samlas i formulär efter granskning av journal på vårdcentralen och överförs till databas. De kommer kategoriseras efter frågeställning på remissen till kategoriska variabler (Bilaga 1). Grupper kommer presenteras med deskriptiv statistik utifrån frågeställning i remissen. I de fall koloskopi förändrat handläggningen kommer dessa patienter kategoriseras och se om skillnader finns med hjälp av Chi2-test.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Colonoscopy
Endoscopic examination, therapy or surgery of the luminal surface of the colon.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Health Priorities
Preferentially rated health-related activities or functions to be used in establishing health planning goals. This may refer specifically to PL93-641.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral (Lidköping) - Övrigt

Tutor

Sofia Dalemo
Distriktsläkare, Med dr, Närhälsan Guldvingen vårdcentral (Lidköping), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

www.vgregion.se/fouskaraborg/fourapporter

Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi ifrån primärvården., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/207151