Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​
Project number : 207781
Created by: Lena Rindner, 2015-11-23
Last revised by: Lena Rindner, 2019-08-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2015-12-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-10
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnor drabbas i högre grad av långtidssjukskrivning och ohälsa i större utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsperiod som ofta sammanfaller med klimakteriet genomgår kvinnan en hormonell omställning. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom, visar också en ökning under denna livsfas.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga över tid.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittsstudien och interventionsstudien kommer att följas upp sex år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för sex år sedan där förekomsten av klimakteriebesvär mäts med The Menopause Rating Scale (MRS) och depressiva symtom mäts med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar, livskvalitet/ hälsotillstånd, vilket mäts med The Short-Form Health Survey (SF-36), samt förekomst av hjärtkärlsjukdom för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation. Parat T-test och Wilcoxons teckenrangtest används för analys över tid beroende på datanivå. För analys av prognostiska faktorer används multivariat logistisk regression.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnor drabbas i högre grad av långtidssjukskrivning och ohälsa i större utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsperiod som ofta sammanfaller med klimakteriet genomgår kvinnan en hormonell omställning. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom, visar också en ökning under denna livsfas.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga över tid.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittsstudien och interventionsstudien kommer att följas upp sex år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för sex år sedan där förekomsten av klimakteriebesvär mäts med The Menopause Rating Scale (MRS) och depressiva symtom mäts med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar, livskvalitet/ hälsotillstånd, vilket mäts med The Short-Form Health Survey (SF-36), samt förekomst av hjärtkärlsjukdom för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation. Parat T-test och Wilcoxons teckenrangtest används för analys över tid beroende på datanivå. För analys av prognostiska faktorer används multivariat logistisk regression.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Sleep Deprivation
The state of being deprived of sleep under experimental conditions, due to life events, or from a wide variety of pathophysiologic causes such as medication effect, chronic illness, psychiatric illness, or sleep disorder.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

Lokala FoU rådet (Diarienummer: VGFOUSA-515011)
102 000 SEK (applied sum: 106 000 SEK)
Lena Rindner

2015, \r\navser lönekostnader för medarbetare, projektledare och handledare.\r\n\r\n

Regionala FoU rådet västra götaland Beslutad och antagen ( Diarienummer: VGFOUREG-374401)
246 000 SEK (applied sum: 469 400 SEK)
Lena Rindner

2013, lönekostnader för projektledare, medarbetare och handledare\r\n\r\n\r\n


Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/207781