12-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.
Project number : 211981
Created by: Anna Bergenheim, 2016-03-21
Last revised by: Anna Bergenheim, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-17
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

12 years follow-up of women with chronic widespread pain or fibromyalgia in primary health care in Göteborg, Alingsås and Uddevalla.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: I västvärlden uppskattas 7-13% av befolkningen leva med långvarig generaliserad smärta/chronic widespread pain (CWP) och prevalensen för Fibromyalgi (FM) är mellan 1 och 3%. Det finns begränsad kunskap om hur prognosen ser ut för dessa personer. Tidigare långtidsuppföljningar visar dock att en del personer med FM och CWP förbättras över tid och att det finns olika variabler såsom t ex kön, nedstämdhet, fetma och utbildningsnivå som verkar ha betydelse för om symtombilden kommer förbättras över tid.
Syfte: Att undersöka hur symtom och fysisk funktion har förändrats efter 12 år hos en kohort på 166 kvinnor med FM eller CWP, samt att undersöka prediktorer av förbättring i smärtintensitet.
Metod: 166 kvinnor med FM och CWP som deltagit i ett forskningsprojekt 2004 bjöds in till en 12 års-uppföljning och besvarade frågeformulär om symtom och hälsa samt utförde test av fysisk funktion. 126 kvinnor deltog i 12-årsuppföljningen.
Förväntat resultat: Vi förväntar oss att en del av kvinnorna förbättrats i symtombild efter 12 år och att vi kan få ökad kunskap om faktorer som bidrar till förbättring i smärta över tid.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:
I västvärlden uppskattas 7-13% av befolkningen leva med långvarig generaliserad smärta/chronic widespread pain (CWP) och prevalensen för Fibromyalgi (FM) är mellan 1 och 3%. Det finns begränsad kunskap om hur prognosen ser ut för dessa personer. Tidigare långtidsuppföljningar visar dock att en del personer med FM och CWP förbättras över tid och att det finns olika variabler såsom t ex kön, nedstämdhet, fetma och utbildningsnivå som verkar ha betydelse för om symtombilden kommer förbättras över tid. Tidigare studier har dock inte inkluderat fysiska tester för att undersöka om fysisk funktion påverkar hur prognosen för symtombilden ser ut över tid.
Syfte:
Att undersöka hur symtom, fysisk funktion och arbetsförmåga har förändrats efter 12 år hos en kohort på 166 kvinnor med FM eller CWP, samt att undersöka om fysisk aktivitetsnivå och fysisk funktion predicerar en förbättring av smärtutbredning, smärtintensitet, trötthet och arbetsförmåga 12 år senare.
Metod:
166 kvinnor med FM och CWP deltog 2004-2005 i en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie i Göteborg, Alingsås och Uddevalla. De genomgick då tester av fysisk funktion och fyllde i frågeformulär om symtombild och hälsa. Dessa kvinnor kommer nu kallas till en uppföljning 12 år senare.
Förväntat resultat:
Vi förväntar oss att en del av kvinnorna förbättrats i symtombild sedan 2004-2005. Hypotesen är att ju högre fysisk aktivitetsnivå och bättre fysisk funktion vid undersökningen 2004-2005, desto större chans till minskad smärtutbredning, smärtintensitet och trötthet samt förbättrad arbetsförmåga 12 år senare. Om hypotesen stämmer är det en mycket viktig kunskap, eftersom fysisk aktivitet och funktion är en variabel som patienterna faktiskt kan påverka för att förbättra sin symtombild över tid. Kunskapen skulle då också direkt kunna tillämpas av rehabiliteringspersonal i kliniken för att motivera kvinnor med CWP/FM till att öka sin fysiska aktivitetsnivå.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Fibromyalgia
A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and occasionally DEPRESSION. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome (FATIGUE SYNDROME, CHRONIC). Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)
Follow-Up Studies
Studies in which individuals or populations are followed to assess the outcome of exposures, procedures, or effects of a characteristic, e.g., occurrence of disease.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Work
Productive or purposeful activities.
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Avd för Fysioterapi
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Sörhaga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Medarbetare i projektet arbetar här.

Medarbetare

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4
Sofia Juhlin
Leg. sjukgymnast, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Monica Joelsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


12-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/211981