Undersköterskors upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteende
Project number : 213461
Created by: Annette Olofsson, 2016-04-08
Last revised by: Annette Olofsson, 2019-03-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Självskadebeteende är ett impulsivt beteende som väcker känslor hos både vårdpersonal och samhället i stort. De drabbade tillfogar sig själva medvetet skador på sin kropp för att lindra sin känslomässiga oro. I en vårdrelation är det viktigt att vårdpersonal är medveten om sitt utryckssätt och är uppmärksam på det patienten säger men även det som inte blir sagt. Trygghet och förtroende uppstår i vårdrelationen och patientens behov framkommer vilket lindrar vårdlidandet. I studier som framkommer i litteraturen har fokus lagts på hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande. Det finns få studier om vårdpersonalens upplevelser vid möten med patienter med självskadebeteende.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Självskadebeteende är ett impulsivt beteende som väcker känslor hos både vårdpersonal och samhället i stort. De drabbade tillfogar sig själva medvetet skador på sin kropp för att lindra sin känslomässiga oro. I en vårdrelation är det viktigt att vårdpersonal är medveten om sitt utryckssätt och är uppmärksam på det patienten säger men även det som inte blir sagt. Trygghet och förtroende uppstår i vårdrelationen och patientens behov framkommer vilket lindrar vårdlidandet. I studier som framkommer i litteraturen har fokus lagts på hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande. Det finns få studier om vårdpersonalens upplevelser vid möten med patienter med självskadebeteende.
Syfte: Att beskriva undersköterskors upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteende i provtagningssituation.
Metod: Empirisk-holistisk ansats.
Teoretisk referensram:
Analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys som följer en induktiv ansats då analysen är gjord helt förutsättningslöst av intervjuer som är baserade på människors berättelser i samband med provtagningssituation.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Self-Injurious Behavior
Behavior in which persons hurt or harm themselves without the motive of suicide or of sexual deviation.
Professional-Patient Relations
Interactions between health personnel and patients.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Undersköterskors upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteende, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/213461