Hälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.
Project number : 214121
Created by: Lena Rindner, 2016-04-24
Last revised by: Lena Rindner, 2019-07-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-03-16
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-10
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna ålder genomgår kvinnan en hormonell omställning. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Denna studie studerar psykisk, fysisk och urogenital hälsa i förhållande till totala livssituationen för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet i primärvården och tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling till kvinnor mitt i livet. Beteendeförändring såsom att hitta kärnproblemet om vad som orsakat ohälsan, att skapa insikt mellan beteenden och konsekvens samt att bedöma för- och nackdelar av beteende kan användas som behandling vid ohälsa. Syftet med denna studie är att studera hälsa och andra prognostiska faktorer och deras förmåga att förutsäga framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.

De kvinnor som tidigare deltagit i interventionsstudien kommer att följas upp i föreliggande studie. Kvinnorna besvarar samma frågeformulär som tidigare. Förekomsten av depressiva symtom och vanligt förekommande besvär för kvinnor i medelåldern mäts. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna ålder genomgår kvinnan en hormonell omställning. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Denna studie studerar psykisk, fysisk och urogenital hälsa i förhållande till totala livssituationen för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet i primärvården och tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling till kvinnor mitt i livet. Beteendeförändring såsom att hitta kärnproblemet om vad som orsakat ohälsan, att skapa insikt mellan beteenden och konsekvens samt att bedöma för- och nackdelar av beteende kan användas som behandling vid ohälsa. Syftet med denna studie är att studera hälsa och andra prognostiska faktorer och deras förmåga att förutsäga framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.

De kvinnor som tidigare deltagit i interventionsstudien kommer att följas upp i föreliggande studie. Kvinnorna besvarar samma frågeformulär som tidigare. Förekomsten av depressiva symtom och vanligt förekommande besvär för kvinnor i medelåldern mäts. Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar och livskvalitet för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Burnout, Professional
An excessive stress reaction to one's occupational or professional environment. It is manifested by feelings of emotional and physical exhaustion coupled with a sense of frustration and failure.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

Lokala Fou-rådet i Södra Älvsborg (VGFOUSA-515011)
102 000 SEK (applied sum: 106 000 SEK)
Lena Rindner

2015, lönekostnader för projektledare, handledare och medarbetare

Lokala Fou-rådet i Södra Älvsborg (VGFOUSA-578121)
65 600 SEK (applied sum: 200 000 SEK)
Lena Rindner

2015, lönekostnader för projektledare, handledare och medarbetare

Regionala FoU-rådet Västra Götaland (VGFOUREG-374401)
246 000 SEK (applied sum: 469 400 SEK)
Lena Rindner

2013, lönekostnader för projektledare, handledare och medarbetare \r\n


Hälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/214121