Psykisk ohälsa och betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga.
Project number : 215861
Created by: Malin Henriksson, 2016-05-17
Last revised by: Malin Henriksson, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Cause-Specific Mortality and Physical Fitness in Mental Disorders:
Epidemiological and Interventional Studies

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Fysisk träning, förutom dess potentiellt förebyggande effekter på psykisk ohälsa, är också intressant ur ett behandlingsperspektiv. De som söker hjälp för ångest är en stor patientgrupp inom primärvården, vilket innebär stort lidande på individnivå, hög sjukfrånvaro och höga läkemedelskostnader. Det finns få kliniska studier med fysisk träning som en behandling vid ångest. Vi planerar att genomföra en studie med avseende på effekten av fysisk konditionsträning på symtom av ångest, tankeförmåga, sjukfrånvaro och hormoner.

Bakgrund: De som söker för ångest är en stor patientgrupp i primärvården idag och den psykiska ohälsan ökar. Det innebär ett stort lidande på individnivå, höga sjukskrivningstal och kostnader för samhället. En faktor som har stor påverkan på hjärnan är fysisk aktivitet. Det förekommer studier som antyder att det krävs tämligen intensiv och långvarig konditionsträning för att få bestående strukturella effekter på hjärnan men det finns få studier med fysisk träning som intervention vid ångestsjukdom.

Syfte: Att genomföra en randomiserad, kontrollerad klinisk interventionsstudie bland patienter med ångest för att studera om man kan finna ett dos-respons samband mellan förbättrad kondition/muskelstyrka och minskade ångestsymtom, förbättrad kognitiv förmåga och arbetsförmåga.

Metod: Vi inkluderar patienter med paniksyndrom, generaliserad ångest, blandade ångest- och depressionstillstånd samt ångest UNS inom VGR och Region Hallands primärvård. Diagnoserna och samsjuklighet valideras med hjälp av en psykiatriker. De patienter som lottas till behandling får genomföra en 12 veckors lågintensiv eller högintensiv kondition- och muskelträning tre gånger i veckan. Uppföljning sker efter 12 veckor och 1 år. En power analys har utförts och vi beräknar att rekrytera totalt 180 patienter t o m våren 2020.

Förväntade resultat: Om ett enkelt interventionsprogram kan påverka symtomatologi, kognition och arbetsförmåga innebär detta en mycket stor vinst både på individnivå och ur ett samhällsperspektiv.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: De som söker för ångest är en stor patientgrupp i primärvården idag och den psykiska ohälsan ökar. Framförallt ses en ökning bland unga vuxna och det innebär ett stort lidande på individnivå, höga sjukskrivningstal och kostnader för samhället. Psykiatrisk sjukdom betyder också en signifikant reducering i livskvalitet och ökar risken för suicid. Som en del i min avhandling har jag genomfört en epidemiologisk studie med 75 000 unga svenska män (av 1.8 miljoner från mönstringsregistret) med icke-psykotisk affektiv sjukdom och sett att dödligheten ökar med 2-10 ggr för alla dödsorsaker och den ökar trefalt för suicid.                      En faktor som har stor påverkan på hjärnan är fysisk aktivitet. Det förekommer studier som antyder att det krävs tämligen intensiv och långvarig konditionsträning för att få bestående strukturella effekter på hjärnan men det finns få studier med fysisk träning som intervention vid ångestsjukdom.

Syfte: Att genomföra en randomiserad, kontrollerad klinisk interventionsstudie i primärvården bland patienter med ångest för att studera om man kan finna ett dos-respons samband mellan förbättrad kondition/muskelstyrka och minskade ångestsymtom, förbättrad kognitiv förmåga och förbättrad arbetsförmåga.

Metod: Studiekohorten är patienter som söker med ångest på fem vårdcentraler inom VGR och Region Halland. Vi inkluderar patienter med paniksyndrom, generaliserad ångest, blandade ångest- och depressionstillstånd samt ångest UNS. Diagnoserna och samsjuklighet valideras med hjälp av M.I.N.I (Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju) av en psykiatriker. Projektet som är en randomiserad klinisk prövning har publicerats på ClinicalTrials.gov; https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03247270. De patienter som lottas till behandling får genomföra en 12 veckors lågintensiv eller högintensiv kondition- och muskelträning tre gånger i veckan. Vi kommer att analysera om det finns ett dos-respons samband mellan fysisk kondition och ångestsymtom, kognitiv förmåga samt sjukskrivning. Uppföljning sker efter 12 veckor och 1 år. Datainsamlingen beräknas ta sammanlagt 3 år (inkl sista uppföljningstillfället). Vi har börjat med en pilotstudie på inkl 15 patienter hösten 2017. Sedan dess har vi rekryterat och inkluderat patienter i tre omgångar: våren 2018, hösten 2018 samt våren 2019. Vi rekryterar 45 patienter per termin. En power analys har utförts och vi beräknar att rekrytera 60 patienter per behandlingsarm och kontroller t o m våren 2020. Sista datainsamlingen planeras till våren 2021.

Förväntade resultat/ Betydelse: Det finns få studier med fysisk träning som intervention vid ångest. Om ett enkelt interventionsprogram kan påverka symtomatologi, kognition och arbetsförmåga innebär detta en mycket stor vinst både på individnivå och ur ett samhällsperspektiv.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Anxiety Disorders
Persistent and disabling ANXIETY.
Mood Disorders
Those disorders that have a disturbance in mood as their predominant feature.
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Men
Human adult males as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Public Health
Branch of medicine concerned with the prevention and control of disease and disability, and the promotion of physical and mental health of the population on the international, national, state, or municipal level.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Men's Health
The concept covering the physical and mental conditions of men.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03247270

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Övrigt
Doktorand
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Region Halland - Närsjukvården Halland - Affärsområde Norr - Vårdcentralen Onsala
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Krokslätt vårdcentral (Mölndal) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Mölnlycke vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Frölunda rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Frölunda vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Mölnlycke rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Lindome vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Maria Åberg
Specialistläkare i allmänmedicin, Docent, Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg)
Margda Waern
Professor/universitetssjukhusöverläkare, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Psykiatri Psykos
Kjell Torén
Professor/överläkare/, Medicin, Sahlgrenska, Medicin, Sahlgrenska, Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi, Medicin, Sahlgrenska
Linus Schiöler
Statistiker, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

Physical Fitness and Brain - Interventional Study (PHYSBI) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03247270. Åberg M.

Psykisk ohälsa och betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/215861