Tolv-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.
Project number : 216201
Created by: Sofia Juhlin, 2016-05-23
Last revised by: Sofia Juhlin, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig generaliserad smärta/chronic widespread pain (CWP) är smärta på höger och vänster sida, över och under midjan samt axial smärta under minst 3 månader. Det karakteriseras av ökad smärtkänslighet, ömhet, psykisk ohälsa, aktivitetsbegränsningar eller begränsad fysisk funktion. Fibromyalgi (FM) diagnostiseras som CWP samt smärta vid palpation på minst 11 av 18 specifika triggerpunkter. I västvärlden uppskattas 7-13% av befolkningen leva med CWP och mellan 1-3% med FM. Personer med FM eller CWP har ofta en nedsatt arbetsförmåga. Det finns begränsad kunskap om hur prognosen ser ut för dessa personer. Tidigare långtidsuppföljningar visar att vissa personer förbättras över tid. Syfte: Syftet med delstudien är att undersöka hur arbetsförmågan har förändrats efter 12 år hos kvinnor med FM eller CWP, samt undersöka prediktorer av arbetsförmåga efter 12 år. Metod: År 2004-2005 deltog 166 kvinnor med FM och CWP i en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie. De genomgick då tester av fysisk funktion och fyllde i frågeformulär om symtombild och hälsa. Dessa kvinnor kallas nu till en uppföljning 12 år senare. Av dessa 166 kvinnor är 132 aktuella för analys av arbetsförmåga. Förväntat resultat: Kunskap om prognos av arbetsförmåga samt faktorer som påverkar arbetsförmågan hos kvinnor med FM och CWP på lång sikt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

I västvärlden uppskattas 7-13% av befolkningen leva med långvarig generaliserad smärta/chronic widespread pain (CWP) och prevalensen för Fibromyalgi (FM) är mellan 1 och 3%. Personer med FM eller CWP har ofta en nedsatt arbetsförmåga och det finns begränsad kunskap om hur prognosen ser ut för dessa personer. Tidigare långtidsuppföljningar visar dock att en del personer med FM och CWP förbättras över tid och att det finns olika variabler såsom t ex kön, nedstämdhet, fetma och utbildningsnivå som verkar ha betydelse för om symtombilden kommer förbättras över tid. Tidigare studier har dock inte inkluderat fysiska tester för att undersöka om fysisk funktion påverkar hur prognosen för symtombilden och arbetsförmågan ser ut över tid. Syftet den denna delstudie är att undersöka hur arbetsförmåga har förändrats efter 12 år hos en kohort på 132 kvinnor med FM eller CWP, samt att undersöka om fysisk aktivitetsnivå och fysisk funktion predicerar arbetsförmåga 12 år senare. År 2004-2005 deltog 166 kvinnor med FM och CWP i en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie i Göteborg, Alingsås och Uddevalla. De genomgick då tester av fysisk funktion och fyllde i frågeformulär om symtombild och hälsa. Dessa kvinnor kommer nu kallas till en uppföljning 12 år senare där man kommer undersöka arbetsförmåga, fysisk funktion, symtom som smärta, trötthet, depression och ångest, stress och livskvalitet. Forskningspersonerna tillfrågas om sin arbetsgrad, eventuell sjukskrivningsgrad, utbildning, civilstånd, medicinering, smärtutbredning och duration av generaliserad smärta genom en standardiserad intervju. I denna delstudie kommer frågeformulär som avser arbetsförmåga, arbetsbelastning och fysisk aktivitetsnivå att användas. Jag kommer också använda mig samma fysiska tester som användes 2004-2005 för att testa fysisk funktion. Av de 166 kvinnor som deltog 2004-2005 är 132 nu i arbetsför ålder och därför aktuella för denna delstudie där syftet är att undersöka arbetsförmågan. Under analysen kommer följade metoder användas: För jämförelser inom kohorten mellan baseline (2004-2005) och uppföljningstillfället används Wilcoxon´s signed rank test för kontinuerliga variabler. Multivariabla regressionsanalyser kommer användas för att beräkna om fysisk aktivitetsnivå och fysisk funktion kan predicera arbetsförmågan 12 år senare. Spearman´s korrelationskoefficient kommer att användas för att undersöka samband mellan arbetsförmåga och andra variabler.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Fibromyalgia
A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and occasionally DEPRESSION. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome (FATIGUE SYNDROME, CHRONIC). Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)
Work
Productive or purposeful activities.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R6 - Närhälsan Sörhaga rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Coworker

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Monica Joelsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning

Tutor

Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel västra götalandsregionen (VGFOUREG-586471)
157 800 SEK (applied sum: 157 800 SEK)
Anna Ericsson

2016, Dataanalys och författande av manus för 2 delstudier i hela stora projektet

FoU-rådet Fyrbodal (VGFOUFBD-604961)
60 000 SEK (applied sum: 86 400 SEK)
Sofia Johannesson

2016, Data-analys och författande av manus

Regionala FoU-medel västra götalandsregionen (VGFOUREG-551351)
252 000 SEK (applied sum: 410 000 SEK)
Anna Ericsson

2015, Rekrytering och datainsamling för hela stora projektet


Tolv-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/216201