Förutsäga långvarig sjukfrånvaro:
Är det möjligt/ kan det förbättras?
Utvärdering i primärvård av självskattningsformulär som instrument för att prognostisera långvarig sjukfrånvaro inom 2 veckor.

Project number : 216501
Created by: Klaas van Haeringen, 2016-05-30
Last revised by: Klaas van Haeringen, 2019-08-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-06-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-02-01
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Förutsäga långvarig sjukfrånvaro: Är det möjligt/ kan det förbättras? Utvärdering i primärvård av självskattningsformulär som instrument för att prognostisera långvarig sjukfrånvaro inom 2 veckor.

Projektledare: Klaas van Haeringen, medical doctor, Närhälsan Sandared vårdcentral
Del i utbildning: ST-läkarutbildning

Handledare: Lena Nordeman

Bakgrund: Tidigt upptäckt av patienter med risk för långvarig sjukskrivning är viktigt, vilket ger möjlighet till tidiga insatser som kan underlätta återgång i arbete. I Nederländerna har ett självskattningsformulär utvecklats med 78 flervalsfrågor om psykosociala stressfaktorer för att tidigt upptäcka hinder för återgång till arbete. Studier visar att 10 av de 78 frågorna angående skattning av hälsotillstånd och arbetsmöjligheter är mest avgörande för att förutsäga långvarig sjukfrånvaro oavsett diagnos.

Syfte: Att inom svensk primärvård undersöka om 10 frågor angående patientens egenskattning av hälsotillstånd och arbetsförmåga kan förutsäga om en sjukfrånvaro blir längre än 60 respektive 90 dagar i större utsträckning än läkaren.

Metod: Icke arbetslösa patienter 18-67 år som söker läkare vid två offentligt drivna vårdcentraler för ett sjukintyg efter 14 dagars sjukfrånvaro inkluderas. Patienten besvarar ett självskattningsformulär med 10 flervalsfrågor angående sin egen skattning av sitt hälsotillstånd och arbetsmöjligheter. Läkaren skattar utan insyn i patientens skattning om sjukskrivningen förväntas bli längre än 60 respektive 90 dagar. Samstämmighet mellan självskattning, läkarens skattning och verkligt utfall kommer att analyseras.

Förväntat resultat: Om ett självskattningsformulär angående hälsotillstånd och arbetsmöjligheter bättre kan förutsäga om en sjukskrivning blir långvarig än vad läkaren kan, kan det förbättra handläggning av patienter som riskerar långtidssjukskrivning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Tidigt upptäckt av patienter som har stor risk för långvarig sjukskrivning är viktigt. Tidiga interventioner kan underlätta och befordra återgång till arbete. Det är svårt att förutsäga långvarig sjukfrånvaro. I Sverige saknas det ett generellt användbart instrument för att underlätta tidig upptäckt.
I Nederländerna har man utvecklat ett instrument dvs frågeformulär med 78 flervals frågor om psykosociala stress faktorer för att tidigt upptäcka hinder för återgång till arbete vid sjukfrånvaro. Studier har visat att just 10 av denna 78 frågor angående patientens egen värdering av hälsotillstånd och arbetsmöjligheter är mest avgörande för att kunna prognostisera långvarig sjukfrånvaro och det oavsett diagnos.

Syfte/frågeställning                                                                                                                                                                                                                             Studiens syfte är att undersöka inom svensk primärvård om 10 frågor angående patientens egenskattning av hälsotillstånd och arbetsförmåga kan förutsäga om patientens sjukfrånvaro blir längre än 60 respektive 90 dagar och om det kan det i större utsträckning än läkarna kan.

Metod
Rekrytering av läkare och patienter som uppfyller inklusionskriterier sker på två offentligt drivna vårdcentraler (Sandareds vårdcentral och Fristads vårdcentral.

Nysjukskrivna, icke arbetslösa patienter 18-67 år som söker läkare vid vårdcentral för ett sjukintyg, för att få sjukpenning efter 14 dagars sjukfrånvaro tillfrågas att delta i studien. Patienter som enligt läkarens bedömning behärskar svenska språket otillräckligt och/eller patienter som enligt läkarens bedömning på grund av allvarlig medicinskt tillstånd inte kan fylla i frågeformuläret tillfrågas inte att delta i studien.

De patienter som tackar ja till att delta i studien fyller i ett självskattningsformulär med 10 flervalsfrågor angående sin egen skattning av sitt hälsotillstånd och arbetsmöjligheter direkt efter läkarbesöket. Varje svar ger poäng och det beräknas efteråt totalpoäng av undersökaren. Läkaren besvarar i ett eget frågeformulär efter läkarbesöket för denna patient om sjukskrivningen förväntas bli längre än 60 respektive 90 dagar. Läkaren och patient får ingen insyn i varandras svar.

All data analyseras deskriptivt. Frågeformulärets 10 frågor analyseras deskriptivt samt totalpoäng. För att undersöka samband mellan frågeformulärets totalpoäng och kvarstående sjukfrånvaro efter 60 respektive 90 dagar används korrelation- och regressionsanalyser.

För gruppen av patienter som fortfarande var sjukskrivna efter 60 respektive 90 dagar beskrivs antal och procent av fall där läkaren hade förutsagt det korrekt.  Samband mellan läkarnas svar på frågeformulär oc och antal sjukskrivningsdagar analyseras 60 respektive 90 dagar efter inklusion med korrelation och regressionsanalyser.

Chi-s test användas för jämförande analys mellan resultat läkarens svar och resultat av frågeformuläret. 

Förväntat resultat
Att man med hjälp av självskattningsformuläret angående hälsotillstånd och arbetsmöjligheter i större utsträckning kan förutsäga om en sjukskrivning blir långvarig än vad läkaren kan.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Prognosis
A prediction of the probable outcome of a disease based on a individual's condition and the usual course of the disease as seen in similar situations.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sandared vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Fristad vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Förutsäga långvarig sjukfrånvaro:
Är det möjligt/ kan det förbättras?
Utvärdering i primärvård av självskattningsformulär som instrument för att prognostisera långvarig sjukfrånvaro inom 2 veckor., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/216501