Följer primärvårdsläkare riktlinjer för remittering till kvinnokliniken?
Project number : 217511
Created by: Sundus Munir, 2016-06-02
Last revised by: Sundus Munir, 2018-01-09
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Primärvård är basen inom hälso- och sjukvården och ansvarar för hälsotillståndet hos befolkningen inom ett visst geografiskt område. På vårdcentralen ställer läkaren den första diagnosen och om vårdcentralen inte kan ge behandling eller ställa diagnos får patienten remiss till specialistmottagning.

I vissa sammanhang anses det att primärvården remitterar för mycket, i andra att det skrivs för få remisser. Det finns en rad studier som visar att flertalet remisser är adekvata, men också att det finns problem med onödiga remisser.

Många gynekologiska tillstånd diagnostiseras och behandlas i primärvården. Ett flertal unga kvinnor söker för blödningsrubbningar och misstanke om infektion i underlivet med klåda och/eller ökade flytningar. De flesta äldre kvinnor söker för upprepande urinvägsinfektion, postmenopausalblödning eller klimakteriebesvär.

Eftersom primärvårdens uppdrag är att handlägga vissa gynekologiska sjukdomar är det värdefullt att få mer kunskap om hur remissförfarandet ser ut. Det är otillräckligt belagt i tidigare studier om primärvårdsläkare följer regionala medicinisk riktlinjer (RMR) för remittering till kvinnokliniken och om det finns samband mellan remisser som sänds åter till primärvården och den remitterande läkarens utbildningsgrad och kön. Fler studier behövs för att kartlägga eventuella orsaker och beskriva samband.

Syfte/frågeställningar

Syftet med denna studie var att ta reda på hur stor andel av de remisser som skickas från primärvården till kvinnokliniken som följer respektive inte följer RMR för remittering till kvinnokliniken samt vilket samband som fanns mellan återremitterade (inkompletta och omotiverade) remisser och primärvårdsläkarens utbildningsgrad och kön. Syftet var också att ta reda på om gynekologisk undersökning var utförd före remitterningen eller inte.

Metod

En retrospektiv observationsstudie med journalgenomgång av inkommande remisser till kvinnokliniken Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) från offentligt och privat drivna vårdcentraler (som har avtal med Västra Götalandsregionen) inom det geografiska området Borås kommun.

Genomgång av primärvårdsremisser som inkommit från primärvården till kvinnokliniken under tre månader, mars, april, maj 2016.

Deskriptiv analys av alla primärvårdsremisser analyserades beroende på datanivå. Remisser som handlades respektive återsändes av kvinnokliniken analyserades med antal och andel 5

utifrån primärvårdsläkarens frågeställningar, remitterande läkarens kön och utbildningsgrad. Samband analyseras med Chi-två test.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Primärvård är basen inom hälso- och sjukvården och ansvarar för hälsotillståndet hos befolkningen inom ett visst geografiskt område. På vårdcentralen ställer läkaren den första diagnosen och om vårdcentralen inte kan ge behandling eller ställa diagnos får patienten remiss till specialistmottagning.

I vissa sammanhang anses det att primärvården remitterar för mycket, i andra att det skrivs för få remisser. Det finns en rad studier som visar att flertalet remisser är adekvata, men också att det finns problem med onödiga remisser.

Många gynekologiska tillstånd diagnostiseras och behandlas i primärvården. Ett flertal unga kvinnor söker för blödningsrubbningar och misstanke om infektion i underlivet med klåda och/eller ökade flytningar. De flesta äldre kvinnor söker för upprepande urinvägsinfektion, postmenopausalblödning eller klimakteriebesvär.

Eftersom primärvårdens uppdrag är att handlägga vissa gynekologiska sjukdomar är det värdefullt att få mer kunskap om hur remissförfarandet ser ut. Det är otillräckligt belagt i tidigare studier om primärvårdsläkare följer regionala medicinisk riktlinjer (RMR) för remittering till kvinnokliniken och om det finns samband mellan remisser som sänds åter till primärvården och den remitterande läkarens utbildningsgrad och kön. Fler studier behövs för att kartlägga eventuella orsaker och beskriva samband.

Syfte/frågeställningar

Syftet med denna studie var att ta reda på hur stor andel av de remisser som skickas från primärvården till kvinnokliniken som följer respektive inte följer RMR för remittering till kvinnokliniken samt vilket samband som fanns mellan återremitterade (inkompletta och omotiverade) remisser och primärvårdsläkarens utbildningsgrad och kön. Syftet var också att ta reda på om gynekologisk undersökning var utförd före remitterningen eller inte.

Metod

En retrospektiv observationsstudie med journalgenomgång av inkommande remisser till kvinnokliniken Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) från offentligt och privat drivna vårdcentraler (som har avtal med Västra Götalandsregionen) inom det geografiska området Borås kommun.

Genomgång av primärvårdsremisser som inkommit från primärvården till kvinnokliniken under tre månader, mars, april, maj 2016.

Deskriptiv analys av alla primärvårdsremisser analyserades beroende på datanivå. Remisser som handlades respektive återsändes av kvinnokliniken analyserades med antal och andel 5 utifrån primärvårdsläkarens frågeställningar, remitterande läkarens kön och utbildningsgrad. Samband analyseras med Chi-två test.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications
Pathological processes of the female URINARY TRACT, the reproductive system (GENITALIA, FEMALE), and disorders related to PREGNANCY.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Health Services Research
The integration of epidemiologic, sociological, economic, and other analytic sciences in the study of health services. Health services research is usually concerned with relationships between need, demand, supply, use, and outcome of health services. The aim of the research is evaluation, particularly in terms of structure, process, output, and outcome. (From Last, Dictionary of Epidemiology, 2d ed)
Quality of Health Care
The levels of excellence which characterize the health service or health care provided based on accepted standards of quality.
Referral and Consultation
The practice of sending a patient to another program or practitioner for services or advice which the referring source is not prepared to provide.
Family Practice
A medical specialty concerned with the provision of continuing, comprehensive primary health care for the entire family.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Boda vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

https://www.researchweb.org/is/vgr/project/217511

Följer primärvårdsläkare riktlinjer för remittering till kvinnokliniken?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/217511