Hur söker primärvårdspatienter symtomrelaterad information innan ett läkarbesök?
Project number : 217811
Created by: Nathalie Åberg, 2016-06-09
Last revised by: Nathalie Åberg, 2019-04-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Att patienter söker information avseende sina symtom innan läkarkontakt söks är något som länge diskuterats och studerats. Internationella studier har visat att patienter i stor utsträckning söker information både före och efter läkarbesök, särskilt sedan internets genomslag. Att detta har djupgående implikationer för läkare-patientrelationen är något som redan belagts. Tidigare internationella studier har visat att patienters egen informationssökning kan ha positiva effekter i form av mindre oro och större delaktighet i sin vård. Samtidigt har även mindre önskvärda effekter såsom ökad oro och försämrad läkare-patientrelation funnits, särskilt i de fall där behandlande läkare inte kunnat tillvarata patienters förkunskaper. I dagsläget visar befintlig forskning att patienter i yrkesför ålder och högre socioekonomisk status söker information i högre grad än äldre patienter respektive de med lägre socioekonomisk status. När det gäller könets betydelse för informationssökning går meningarna isär.

Syfte
En litteraturgenomgång utförd inför denna studie har uppdagat en kunskapslucka avseende svenska primärvårdspatienters sökmönster. Detta projekt avser därför att kartlägga i vilken utsträckning patienter skrivna på en medelstor vårdcentral i sydvästra Sverige söker information innan ett läkarbesök. Ambitionen är att förstärka kunskapsläget och på så sätt bidra till en förbättring av omhändertagandet inom vården. Tidigare studier har visat vikten av att behandlande läkare inkluderar patientens eventuella efterforskningar i anamnesen då detta har en betydande roll för patient-läkarerelationen och således också för ett optimalt omhändertagande inom vården.

Metod
Denna studie avser vara en retrospekti tvärsnittsstudie som med hjälp av patientenkäter ska utvärdera i vilken usträckning primärvårdspatienter inhämtar symtomrelaterad information innan ett läkarbesök. I det fall de tillfrågade patienter inhämtat information avser studien också att undersöka vilka källor som använts och huruvida demografiska faktorer såsom kön, ålder och utbildningsnivå influerar sökmönstret.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Att patienter söker information avseende sina symtom innan läkarkontakt söks är något som länge diskuterats och studerats. Internationella studier har visat att patienter i stor utsträckning söker information både före och efter läkarbesök, särskilt sedan internets genomslag. Att detta har djupgående implikationer för läkare-patientrelationen är något som redan belagts. Tidigare internationella studier har visat att patienters egen informationssökning kan ha positiva effekter i form av mindre oro och större delaktighet i sin vård. Samtidigt har även mindre önskvärda effekter såsom ökad oro och försämrad läkare-patientrelation funnits, särskilt i de fall där behandlande läkare inte kunnat tillvarata patienters förkunskaper. I dagsläget visar befintlig forskning att patienter i yrkesför ålder och högre socioekonomisk status söker information i högre grad än äldre patienter respektive de med lägre socioekonomisk status. När det gäller könets betydelse för informationssökning går meningarna isär.

Syfte
En litteraturgenomgång utförd inför denna studie har uppdagat en kunskapslucka avseende svenska primärvårdspatienters sökmönster. Detta projekt avser därför att kartlägga i vilken utsträckning patienter skrivna på en medelstor vårdcentral i sydvästra Sverige söker information innan ett läkarbesök. Ambitionen är att förstärka kunskapsläget och på så sätt bidra till en förbättring av omhändertagandet inom vården. Tidigare studier har visat vikten av att behandlande läkare inkluderar patientens eventuella efterforskningar i anamnesen då detta har en betydande roll för patient-läkarerelationen och således också för ett optimalt omhändertagande inom vården.

Metod
Denna studie avser vara en retrospekti tvärsnittsstudie som med hjälp av patientenkäter ska utvärdera i vilken usträckning primärvårdspatienter inhämtar symtomrelaterad information innan ett läkarbesök. I det fall de tillfrågade patienter inhämtat information avser studien också att undersöka vilka källor som använts och huruvida demografiska faktorer såsom kön, ålder och utbildningsnivå influerar sökmönstret.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Knowledge, Attitudes, Practice
Knowledge, attitudes, and associated behaviors which pertain to health-related topics such as PATHOLOGIC PROCESSES or diseases, their prevention, and treatment. This term refers to non-health workers and health workers (HEALTH PERSONNEL).
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sandared vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Hur söker primärvårdspatienter symtomrelaterad information innan ett läkarbesök?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/217811