Mortalitet i inläggningskrävande divertikulit
Project number : 218291
Created by: Johan Granlund, 2016-06-19
Last revised by: Johan Granlund, 2019-06-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-05-24
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-27
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Mortality in diverticulitis requiring hospitalization

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Patienter med divertikelsjukdom är vanliga hos allmänläkaren. Lindriga fall kan helt skötas från primärvården medan allvarligare kräver inneliggande vård. Divertikelsjukdom är en av de mest resurskrävande sjukdomarna i mag-tarmkanalen. Det saknas kunskap om hur dödlig sjukdomen är generellt och i olika patientgrupper. Sådan kunskap är viktig både vid patientens uppföljning men också som underlag vid resursfördelning.

Syfte

Fastställa dödligheten i divertikelsjukdom

Metod

Överlevnadsstudie med nationell population, utgående från samtliga inneliggande patienter från Patientregistret under tidsperioden 1990-2010, sammanlänkat med Personuppgiftsregistret, Dödsorsaksregistret och Cancerregistret. För varje fall 10 kontroller matchade för ålder, kön och utbildning.Mortaliteten jämförs mellan fall och kontroller. Justering för komorbiditet (samsjuklighet). Olika definitioner på exponeringen divertikelsjukdom kommer att analyseras för att få en helhetsbild av dödligheten.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Divertikelsjukdom (DS) var känt redan på 1600-talet, då som ett relativt ovanligt tillstånd. Sjukdomen har sedan dess blivit betydligt vanligare och har idag en prevalens på 50-70% hos folk över 70 års ålder i västvärlden. Det är ett av de mest ekonomiskt resurskrävande tillstånden i mag- tarmkanalen.
Divertikelsjukdom innefattar divertikulos och divertikulit. Divertikulos innebär förekomst av en eller oftast flera divertiklar. Divertiklar är fickor i tjocktarmsväggen. Uppkomsten av divertiklar är troligen komplex och inte säkerställd men anses kunna bero på bland annat onormal rörlighet i tarmväggen och förändringar i kollagen- och muskelfibrer.

10-25% av patienterna utvecklar divertikulit, vilket är inflammation i divertiklarna. Det är inte klarlagt hur denna uppkommer. Tidigare ansåg man främst att uppkomsten berodde på obstruktion i divertiklarna, av avföring eller odigesterade matpartiklar som skapade ökat tryck i divertikeln. Detta i sin tur kunde leda till perforationer och inflammation. I senare tid har man mer intresserat sig för obalans i tjocktarmsfloran och kronisk låggradig inflammation som episodvis leder till klinisk försämring liknande den i inflammatorisk tarmsjukdom. Divertikulit har en bred klinisk bild och sträcker sig från smärre magont till akut buk med risk för livshotande tillstånd som kolonperforation, abscesser och fistlar.

Diagnosen ställs oftast genom typisk anamnes och status samt inflammatoriska parametrar och tjocktarmsavbildning. Lindriga fall kan behandlas i primärvården medan mer komplicerade fall kräver inneliggande behandling med intravenös antibiotika eller kirurgi.

Traditionellt har man behandlat yngre patienter med divertikulit aggressivare än äldre då man ansett at de har en mer allvarlig sjukdom. Detta innebär i praktiken att man genomfört operation oftare och tidigare i denna patientgrupp. På senare tid har detta tillvägagångsätt ifrågasatts och numera bedömer man dessa yngre patienter mer individuellt. Det saknas tillräcklig kunskap om vilka patientgrupper som har ett svårare sjukdomsförlopp för att kunna anpassa behandlingen och uppföljningen bättre.

Det finns endast begränsad kunskap om långtidsmortaliteten hos divertikulitpatienter. Vi önskar göra en mortalitetsstudie med nationell population, utgående från samtliga inneliggande patienter från Patientregistret under tidsperioden 1990-2010, sammanlänkat med Personuppgiftsregistret, Dödsorsaksregistret och Cancerregistret. För varje fall skall vi ha 10 kontroller matchade för ålder, kön och utbildning.Mortaliteten jämförs mellan fall och kontroller. Justering för komorbiditet. Olika definitioner på exponeringen divertikelsjukdom kommer att analyseras för att få en helhetsbild av dödligheten.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diverticulitis
Inflammation of a DIVERTICULUM or diverticula.
Mortality
All deaths reported in a given population.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Statligt - Universitet - Karolinska Institutet, Stockholm - Institutionen för medicin, Solna
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Lysekil vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Peter Thelin Schmidt
Överläkare, Alla områden

Mortalitet i inläggningskrävande divertikulit, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/218291