Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Project number : 218471
Created by: Karin Rystedt, 2016-06-23
Last revised by: Karin Rystedt, 2019-07-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Effects of phenoxymethylpenicillin on the human microbiota

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det enskilda antibiotika som förskrivs mest i primärvården. All antibiotikabehandling medför ekologiska störningar i den normala bakteriefloran. Det har antagits att PcV påverkar tarmfloran i mindre utsträckning jämfört med andra antibiotika som har ett bredare antibakteriellt spektrum. Det saknas idag kunskap om vilken effekt PcV har på tarmens bakterieflora inklusive risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier.

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka PcVs effekt på tarmens bakterieflora och förekomst av antibiotikaresistens i tarmfloran.

Metod: Undersökningen görs som en delstudie inom en randomiserad prövning av 5 och 10 dagars behandling med PcV mot streptokockorsakad halsfluss. Patienterna lämnar 3 avföringsprover: före antibiotikabehandling, vid avslutande av behandlingen samt 5-7 dagar efter avslutad behandling. Proverna undersöks avseende förekomst av bakterier och antibiotikaresistens genom odling på mikrobiologiskt laboratorium.

Förväntat resultat: Studien kommer att ge ny kunskap om PcVs påverkan på tarmens ekologi och antibiotikaresistens. Det finns ingen liknande studie av PcV utförd tidigare. Detta är en forskarinitierad studie där Folkhälsomyndigheten är sponsor (samordnare).

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Antibiotikabehandling medför både störningar i normalfloran och risk för selektion av resistenta bakterier. Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det antibiotikum som förskrivs mest i öppenvården. PcVs effekter på tarmfloran är inte tidigare undersökt med modern dosering och metodik.

Syfte/frågeställning

Syftet med studien är att undersöka ekologiska störningar i tarmens normalflora vid behandling med PcV samt förekomst av antibiotikaresistens före och efter behandling.

Metod

Studien är en delstudie inom en randomiserad studie med non-inferiority design som jämför 5 eller 10 dagars behandling med PcV mot streptokocktonsillit. Patienterna randomiseras till antingen nu gällande behandlingsrekommendation med PcV i 10 dagar (1 g x 3) eller 5 dagar (800 mg x4). Inklusionskriterier är patienter minst 6 år gamla som söker vid vårdcentral för halsont och uppfyller kriterierna enligt gällande behandlingsrekommendation för streptokocktonsillit, d v s 3-4 centorkriterier och positivt snabbtest för streptokocker (RADT/strep A). Tilläggskriterier vid inklusion i delstudien är >15 års ålder, att patienten inte är antibiotikabehandlad den senaste månaden samt att hen har regelbunden tarmtömning som möjliggör provtagningen. Avföringsprover lämnas av patienterna före och efter behandling med PcV. Varje patient lämnar faecesprov vid 3 tillfällen: Första provet tas vid första avföring efter inklusion, helst före första dos av PcV, andra provet tas sista behandlingsdagen och tredje provet tas 5-7 dagar efter avslutad behandling. Avföringsproven undersöks både genom semikvantitativa odlingar och med metagenomsekvensering (16s RNA).

Förväntat resultat

Studien kommer att ge kunskap om eventuella ekologiska sidoeffekter av behandling med PcV. Resultatet kan få betydelse för behandlingsrekommendationerna vid vanliga bakteriella infektioner i primärvården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Penicillin V
A broad-spectrum penicillin antibiotic used orally in the treatment of mild to moderate infections by susceptible gram-positive organisms.
Penicillin Resistance
Nonsusceptibility of an organism to the action of penicillins.
Drug Resistance
Diminished or failed response of an organism, disease or tissue to the intended effectiveness of a chemical or drug. It should be differentiated from DRUG TOLERANCE which is the progressive diminution of the susceptibility of a human or animal to the effects of a drug, as a result of continued administration.
Microbiome
The full collection of microbial genomes (bacterial, fungal, viral, etc.) that naturally exist within an organism.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

EudraCT Number: 2015-001752-30

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Katarina Hedin
Läkare, Region Jönköpings län

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-016-1813-7

Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/218471