Vad gör man och vad bör man? En undersökning om osteoporosprofylax vid långvarig kortisonbehandling vid Polymyalgia Reumatica (PMR).
Project number : 220371
Created by: Kalle Reichenberg, 2016-08-23
Last revised by: Kalle Reichenberg, 2017-01-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-05-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-05-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A primary health survey on the use of osteoporosisprophylaxis during treatment with corticosteroids due to Polymyalgia Reumatica (PMR).

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Benskörhet är en bidragande orsak till frakturer med stort lidande för enskilda såväl som betydande kostnader för samhället. Vid Polymyalgia Reumatica (en inflammatorisk muskelsjukdom främst drabbande äldre) är den vanligaste behandlingen kortison i tablett form under lång tid (3 månader- flera år). Detta medför en betydande riskökning för benskörhet. Det finns effektiva läkemdel som kan reducera denna risk. Studien avser att studera hur stor andel av patienterna som får adekvat förebyggande behandling. Det kommer att göras genom att gå igenom journaler på 8 vårdcentraler i Göteborgsområdet som fått diagnosen Polymyalgia Reumatica under perioden 2010-2016.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Långtidsbehandling med kortikosteroider är en känd riskfaktor för osteoporos/ osteopeni. PMR är en i diagnos som i allmänhet kräver långtidsbehandling med peroralt kortison. Västra Götalandsregionens regionala riktlinjer ger att man under långtidsanvändning (mer än 3 månader) av kortikosteroider i de allra flesta fall bör ha osteoporosprofylax med bisfosfonat samt kalcium och D-vitamin. Undersökningen syftar till att undersöka i hur stor utsträckning detta görs inom primärvården vid PMR.
Planen är att genomföra en retrospektiv journalstudie på 8 vårdcentraler i Storgöteborg (sammanlagt ca 63.000 listade patienter) under perioden 2010-2016 där samtliga patienter med diagnos Polymyalgia Reumatica inkluderas. Resultatet kommer redovisas i form av hur stor andel som får adekvat osteoporosprofylax samt huruvida det föreligger skillnader mellan perioderna 2010-2013 respektive 2013-2016. Dessutom analyseras huruvida det föreligger skillnader beroende på ålder. Eventuella förekommande skillnader i respektive grupp beroende på tidsperiod och ålder kommer att analyseras med Chi-2 test. Signifikansnivån sätts till p< 0,05.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteoporosis
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.
Polymyalgia Rheumatica
A syndrome in the elderly characterized by proximal joint and muscle pain, high erythrocyte sedimentation rate, and a self-limiting course. Pain is usually accompanied by evidence of an inflammatory reaction. Women are affected twice as commonly as men and Caucasians more frequently than other groups. The condition is frequently associated with GIANT CELL ARTERITIS and some theories pose the possibility that the two diseases arise from a single etiology or even that they are the same entity.
Glucocorticoids
A group of CORTICOSTEROIDS that affect carbohydrate metabolism (GLUCONEOGENESIS, liver glycogen deposition, elevation of BLOOD SUGAR), inhibit ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE secretion, and possess pronounced anti-inflammatory activity. They also play a role in fat and protein metabolism, maintenance of arterial blood pressure, alteration of the connective tissue response to injury, reduction in the number of circulating lymphocytes, and functioning of the central nervous system.
Sweden
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare & BVC AB - Nötkärnan Sävelången Familjeläkare och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC AB - Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC AB - Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Else Hellebö Johanson
Leg. dietist, Klinisk näringsfysiolog, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Dietistenhet

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Se bifogat dokument

Vad gör man och vad bör man? En undersökning om osteoporosprofylax vid långvarig kortisonbehandling vid Polymyalgia Reumatica (PMR)., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/220371