Buksmärta UNS - hur stor andel är IBS och hur diagnostiseras IBS i praktiken?
Project number : 220571
Created by: Burair Mahmood, 2016-08-30
Last revised by: Burair Mahmood, 2019-03-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-08-30
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2016-09-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfatning

Bakgrund

Irritable bowel syndrome (IBS) är den vanligaste funktionella tarmrubbningen med en prevalens på cirka 10-15% i befolkningen. Diagnoskriterier som är baserade på patientens symtom har utarbetats och har benämningen Rome III. IBS drabbar människor i alla åldrar men främst vuxna och har en högre prevalens hos kvinnor. Patofysiologin bakom symtomen och diagnosen IBS är fortsatt okänd men troligen är det ett antal olika mekanismer som är av betydelse så som kost, hereditet, extern miljö, tidigare genomgången gastroenterit, visceral sensibilitet, funktionella motorikrubbningar och psykosomatisk inverkan.

Många patienter söker sig till primärvården för buksmärtor som varat under en längre tid. Ofta blir dessa fall olösta och patienten får diagnosen ”buksmärta uns”. I vissa utav fallen så försvinner inte patientens besvär och han eller hon kan genomgå långdragna, kostsamma utredningar utan att man kommer till någon lösning.

Medverkande patienter kommer att vara ifrån Boda vårdcentral i Borås där författaren arbetar. Patientunderlaget i vårt täckningsområde är till majoriteten boende i ett multikulturellt område med delvis lägre socioekonomisk status och ca en tredjedel ifrån ett angränsande medelklass/ övre medelklass område.

Syfte/frågeställning

Med ovanstående som utgångspunkt ämnar vi att utreda ifall det kan vara så att en relevant eller möjligen till och med substantiell andel av patienter med ”buksmärta uns” skulle kunna ha IBS. I tillägg tänker vi undersöka befintliga IBS diagnoser, hur det är bedömt och huruvida patienten uppfyller standardkriterierna.

Metod

Det kommer att göras en retrospektiv journalgranskning med patientfall från Boda Vårdcentral. Man kommer att efterhandsgranska ca 100 journaler med patienter som sökt för buksmärta med symtom som varat i minst 6 månader samt ca 100 journaler med befintlig IBS diagnos. Av insamlat material kommer det att utarbetas en deskriptiv analys.

Förväntat resultat

Vi räknar med att vi kommer att finna en del buksmärtapatienter som uppfyller kriterierna för IBS och vi kommer att få en indikation på om vi följer kriterierna när vi sätter diagnos IBS. Dock är det osäkert om det blir tillräckligt många för att det ska ha någon signifikant betydelse. Vi förväntar oss även att detta arbete kommer få läkare på vårdcentralen i fråga att arbeta mer med Rome III kriterierna som diagnosverktyg och få upp ögonen för IBS då forskningsprojektet kommer att aktivt diskuteras i kollegiet medan det fortlöper.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) är den vanligaste funktionella tarmrubbningen med en prevalens på cirka 10-15% i befolkningen. Diagnoskriterier är baserade på patientens symtom och benämns Rome-kriterier. IBS drabbar främst vuxna och har en högre prevalens hos kvinnor.STRONG Syftet med detta arbete är dels att undersöka hur stor andel av dem som fått diagnos buksmärta uppfyller Rome-kriterierna för IBS och dels att undersöka om satt diagnos IBS uppfyller Rome-kriterierna för IBS.

Metod: Retrospektiv journalgranskning vid Boda vårdcentral för patienter 18-60 år med diagnosen "Buksmärta uns" och IBS under perioden 201604–201704. De journaler som uppfyllde de grundläggande inklusionskriterierna; symptom >6 månader och buksmärta/ bukobehag samt avföringsförändringar de senaste tre månader, granskades i detalj efter Rome III-kriterierna. Under samma period granskades journaler med IBS-diagnos för att undersöka om de uppfyllde kriterierna enligt Rome III.

Resultat: Av 200 patienter med diagnos buksmärta uns uppfyllde 28 de grundläggande inklusionskriterierna. Prevalensen för IBS bland patienter som diagnostiserats med buksmärta uns var 4 % (n=8). Av nio patienter med diagnos IBS uppfyllde fem (55 %) Rome-kriterierna.

Konklusion: En ganska stor andel av patienter med "Buksmärta UNS" under ett år uppfyllde kriterier för IBS. Att använda Rome-kriterierna när buksmärtan är långvarig torde kunna öka antalet som kan få IBS som diagnos. En tidigare diagnos kan leda till bättre behandling, minskat lidande för patienten och färre vårdtillfällen. De IBS-diagnoser som sattes var få och uppfyllde Rome-kriterierna i drygt 50 % av fallen. Förmodligen kan träffsäkerheten öka om vi aktualiserar kriterierna vid långdragna buksmärtor.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Irritable Bowel Syndrome
A disorder with chronic or recurrent colonic symptoms without a clearcut etiology. This condition is characterized by chronic or recurrent ABDOMINAL PAIN, bloating, MUCUS in FECES, and an erratic disturbance of DEFECATION.
Abdominal Pain
Sensation of discomfort, distress, or agony in the abdominal region; generally associated with functional disorders, tissue injuries, or diseases.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Boda vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet

Buksmärta UNS - hur stor andel är IBS och hur diagnostiseras IBS i praktiken?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/220571