Genitourinary Syndrome of Menopause - kartläggning av insättning av vaginalt östrogen hos postmenopausala kvinnor med recidiverande UVI.
Project number : 220691
Created by: christina tinnberg, 2016-09-07
Last revised by: christina tinnberg, 2018-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Genitourinary Syndrome of Menopause - ....

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Urogenitalt östrogenbristsyndrom är den ny terminologin för vulvovaginal atrofi. I vetenskaplig litteratur benämns tillståndet Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM). GSM drabbar upp till 50 % av medelålders och äldre kvinnor, som får underlivs- och urinvägsbesvär efter menopaus, beroende på en nedgång av hormonet östrogen. Ett symtom på detta kan vara besvär med återkommande urinvägsinfektioner (UVI). För att förebygga nya episoder med återkommande UVI hos dessa kvinnor finns vetenskapligt stöd för behandling med vaginalt östrogen, förebyggande antibiotikabehandling och behandling med laktobaciller. Ouppmärksamhet om associationen mellan återkommande UVI och GSM kan leda till upprepade antibiotikabehandlingar och i förlängningen till ökad motståndskraft hos bakterier mot antibiotika.

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om ovanstående kvinnor med besvärande återkommande UVI har identifierats och sammankopplats med underliggande GSM, om vaginal östrogenbehandling satts in och/eller om antibiotikabehandling blivit insatt och på vilken grund. Syftet är också att ta reda på om andra orsaker till besvären övervägdes, samt om något samband kan finnas bland de kvinnor som fått östrogenbehandling insatt vad gäller ålder, utförd gynekologisk undersökning, antalet gånger dem har sökt vården, symtombild.

Metod
De kvinnor med återkommande UVI som kartläggs i denna studie är äldre än 50 år. Sökning sker på UVI-relaterade diagnoser i journaler, 5 år (el färre) tillbaka i tiden, från och med hösten 2016 och genomläsning av journal för att få reda på ovanstående syfte. Databearbetning sker därefter.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Urogenitalt östrogenbristsyndrom är den ny terminologin för vulvovaginal atrofi. I vetenskaplig litteratur benämns tillståndet Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM). GSM definieras som en samling symtom/tecken associerade med en nedgång i östrogen i samband med menopaus, vilket involverar urogenitala förändringar i labia majora/minora, clitoris, vestibulum/introitus, vagina, uretra och blåsa. Syndromet kan inkludera genitala symtom som torrhet, sveda och irritation, eller sexuella symtom som brist på lubrikation, obehag eller smärta och nedsatt funktion. Syndromet kan också inkludera urinvägssymtom som urgency, dysuri och recidiverande urinvägsinfektioner (UVI). Kvinnor kan uppvisa några eller alla av dessa symtom/tecken. Menopausrelaterade urogenitala symtom drabbar upp till 50 % av medelålders och äldre kvinnor. Östrogenbrist är en predisponerande faktor för recidiverande urinvägsinfektion (UVI) hos postmenopausala kvinnor. Prevalensen för dessa kvinnor att ha en UVI-episod ett givet år varierar från 8-10 %. En differentialdiagnos till UVI kan vara GSM. Ouppmärksamhet om associationen mellan recidiverande UVI och GSM kan leda till upprepade antibiotikabehandlingar, insättning av antibiotikaprofylax och i förlängningen ökad antibiotikaresistens. För att förebygga episoder av recidiverande UVI hos postmenopausala kvinnor finns stöd för behandling med antibiotikaprofylax, vaginal östrogenbehandling och även oral laktobacillbehandling.

Syfte/frågeställning
Syftet med studien är att undersöka om postmenopausala kvinnor med recidiverande UVI har identifierats och sammankopplats med underliggande GSM, om vaginal östrogenbehandling satts in och/eller om antibiotikabehandling blivit insatt och på vilken grund. Syftet är också att ta reda på om andra orsaker till besvären övervägdes, samt om något samband kan finnas bland de kvinnor som fått östrogenbehandling insatt vad gäller ålder, utförd gynekologisk undersökning, antalet gånger dem har sökt vården, symtombild.

Metod
Retrospektiv observationsstudie. Urvalet består av postmenopausala kvinnor, ålder >50 år, med recidiverande UVI. Sökning sker på diagnoserna UVI, cystit och uretrit, i journaler 5 år (eller färre) tillbaka i tiden, från och med hösten 2016 och genomläsning av journal för att få reda på syftet. Databearbetning sker genom deskriptiv analys och logistisk regression.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Urethritis
Inflammation involving the URETHRA. Similar to CYSTITIS, clinical symptoms range from vague discomfort to painful urination (DYSURIA), urethral discharge, or both.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Urinary Incontinence
Involuntary loss of URINE, such as leaking of urine. It is a symptom of various underlying pathological processes. Major types of incontinence include URINARY URGE INCONTINENCE and URINARY STRESS INCONTINENCE.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Sörhaga vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Genitourinary Syndrome of Menopause - kartläggning av insättning av vaginalt östrogen hos postmenopausala kvinnor med recidiverande UVI., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/220691