Utvärdering av blodsockerprofil/referensvärde med hjälp av Dexcom G4 hos individer med normal glukosbelastning
Project number : 221171
Created by: Sheyda Sofizadeh, 2016-09-25
Last revised by: Sheyda Sofizadeh, 2019-06-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-09-23
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-30
Rekrytering/datainsamling pågår
2020-12-30
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Evaluation of blood glucose profile/reference value using Dexcom G4 in subjects with normal glucose tolerance.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

För att kartlägga olika behandlingseffekter på blodsockervärden hos diabetespatienter används kontinuerliga glukosmätare (CGM) allt oftare i kliniska studier för diabetes typ 1 och typ 2. CGM ger möjlighet att studera en mängd olika aspekter på den glykemiska kontrollen såsom medelnivån, andel tid med lågt blodsocker, andel tid med normalt blodsocker, andel tid med högt blodsocker och hur sockret varierar. Hypoglykemiska nivåer bedöms i allmänhet genom egenmätning av blodglukos med hjälp av fingerstick (kapillärprov) där patienten oftast behöver ha symptom för att fånga hypoglykemi. Vid CGM-användning finns möjlighet att fånga hypoglykemiepisoder hos patienter utan symtom.

Syftet med den aktuella studien att insamla referensvärden för CGM hos friska individer med hjälp av Dexcom G4-sensor samt utvärdera om redovisade låga glukosvärden verkligen är låga genom att bekräfta med kapillär blodsockermätning.

Den aktuella studien kommer att utföras vid Uddevalla Sjukhus, NU-sjukvården, Sverige. Rekrytering av deltagare sker bland den friska befolkningen. Studien kommer att omfatta 60 vuxna individer med en normal glukosprofil.

Förutom fördelen att få mer information om referensprovet av CGM från den allmänna befolkningen, kan vi förbättra kunskapen om vad som är en normal glukosprofil hos friska individer, vilket kan vara av intresse för klinisk praxis vid tolkningen av mönster vid t.ex. hypoglykemi.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

För att kartlägga olika behandlingseffekter på blodsockervärden hos diabetespatienter används kontinuerliga glukosmätare (CGM) allt oftare i kliniska studier för diabetes typ 1 och typ 2. CGM har en liten sensor, som sitter under huden och mäter glukosnivå i interstitiell vätska. En sändare skickar data från sensorn till en mottagardosa som visar det skattade blodsockervärdet kontinuerligt under hela dygnet. I tillägg indikerar systemet om blodsockret är på väg upp eller ner. På CGM-dosan kan den skattade blodsockernivån ses när som helst, om systemet inte är blindat.
När den hämtade informationen är dold för deltagare kallas det för blindad CGM. Blindad CGM är ett verktyg för att utvärdera effekter på glykemisk kontroll. CGM ger möjlighet att studera en mängd olika aspekter på den glykemiska kontrollen såsom medelnivån, andel tid med lågt blodsocker, andel tid med normalt blodsocker, andel tid med högt blodsocker och hur sockret varierar.Hypoglykemi är ett medicinskt tillstånd av låg blodglukoshalt (blodsockerhalt), vilket innebär att cellerna inte får tillräckligt med energi. Detta ger ofta mental påverkan, som yrsel, men också darrighet och knäsvaghet är vanliga symtom. Det kan också göra personen förvirrad eller leda till medvetslöshet.

Hypoglykemiska nivåer bedöms i allmänhet genom egenmätning av blodglukos med hjälp av fingerstick (kapillärprov), där patienten oftast behöver ha symptom för att fånga hypoglykemi. Blindad CGM kan också ibland vara användbar i klinisk praxis i syfte att identifiera områden för att förbättra den glykemiska kontrollen.

På vår mottagning har CGM testats av individer utan diabetes i personalgruppen för att få kunskap om hur systemen fungerar innan CGM används för patienter. Vid flera tillfällen har glukosnivåerna rapporterats vara låga. Kapillär testning vid dessa tillfällen har inte genomförts. Precisionen för CGM är något lägre än vid kapillär mätning och en studie har även visat att CGM kan visa falskt låga värden under natten om patienten råkar ligga på sensorn. Det går inte att avgöra huruvida de rapporterade låga episoderna varit definitionsmässiga hypoglykemier om mätningen gjorts i blod.

En ökad förståelse av referensnivåer för blindad CGM hos individer utan diabetes kommer att vara betydelsefull för tolkningar av forskningsstudier, som använder blindad CGM. Idag kan det t.ex. vara svårt att förstå om en behandling eller ett nytt läkemedel är fri från risker med hypoglykemier med hjälp av CGM. CGM visar andel tid med lågt blodglukos, hur säker denna skattning är samt vad som är normalt hos friska individer. Under studien kommer deltagare ha möjlighet att se den skattade blodglukosnivån med CGM. Deltagare kan då se hur blodglukosnivån i detalj påverkas t ex av olika sorters mat och aktiviteter. Deltagare kommer också ha möjlighet att diskutera de skattade blodglukosvärdena med en diabetessköterska eller läkare. Eventuellt kan deras förståelse för hur blodglukoset reagerar på t ex olika sorters mat och aktiviteter öka. Deltagare kommer att bidra till ökad kunskap och förbättring av diabetesvården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Marcus Lind
Specialist i diabetologi och endokrinologi, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Utvärdering av blodsockerprofil/referensvärde med hjälp av Dexcom G4 hos individer med normal glukosbelastning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/221171