Bensår
Hur handläggs det på Närhälsan Vårgårda vårdcentral?

Project number : 221411
Created by: Ali Sher Sarajuddin, 2016-10-06
Last revised by: Ali Sher Sarajuddin, 2019-11-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-04-03
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-09-20
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning
Bagrund: En femte del av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre och är snabbt
växande, antalet med kroniska sjukdomar ökar bland annat svårläkta sår. Det
saknas aktuella statistik om hur många som har svårläkta bensår i Sverige.
Medianåldern för bensårspatienter ligger på 75-80 år. Kvinnor dominerar vid
75 år eller äldre ca 70 %. Den årliga kostnaden för att behandla venös bensår i
Sverige har beräknats till 964 miljoner. Sårrelaterade kostnader inom den industrialiserade världen uppskattas till 2–4 procent av all hälso- och sjukvårdsbudget. Svårläkta fot och bensår är inte en sjukdom utan en
komplikation som kan vara orsakat av många olika grundsjukdomar. Inte
sällan rör det sig om sår där flera orsaker samverkar. Svårläkta bensår orsakar
mycket lidande i form av smärtor, nedsatt mobilitet, svullna ben, infektioner,
sömnstörning, lukt från såret, social isolering och psykiska besvär som nedsätter
livskvaliteten betydligt i denna grupp. Teamarbete mellan olika yrkesprofessioner
kring patienter med svårläkta fot och bensår, har en avgörande betydelse för ett
lyckat resultat. Komplexiteten av själva tillståndet med samsjukligheten av
patienter kräver kontinuerliga utvärderingar och granskning av handläggning av
svårläkta fot och bensår.

Syfte: med studien är att undersöka hur bensår handläggs på Närhälsan Vårgårda
vårdcentrals när det gäller utredning, diagnossättning, behandling och
uppföljning.
Metod: är en retrospektiv, journalstudie. Studiematerial utgörs av alla
patienter som tillhör Närhälsan Vårgårda vårdcentral som under tidsintervallet
2015-03-01 till 2017-03-30 vid minst ett tillfälle registrerats med en eller flera av
fot och bensårsdiagnoskoder. Deskriptiv analys presenteras med centralmått och
spridningsmått beroende på datanivå. För nominaldata presenteras antal och andel
och typvärde.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning
Bagrund: En femte del av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre och är snabbt
växande, antalet med kroniska sjukdomar ökar bland annat svårläkta sår. Det
saknas aktuella statistik om hur många som har svårläkta bensår i Sverige.
Medianåldern för bensårspatienter ligger på 75-80 år. Kvinnor dominerar vid
75 år eller äldre ca 70 %. Den årliga kostnaden för att behandla venös bensår i
Sverige har beräknats till 964 miljoner, Sårrelaterade kostnader inom den industrialiserade världen uppskattas till 2–4 procent av all hälso- och sjukvårdsbudget. Svårläkta fot och bensår är inte en sjukdom utan en
komplikation som kan vara orsakat av många olika grundsjukdomar. Inte
sällan rör det sig om sår där flera orsaker samverkar. Svårläkta bensår orsakar
mycket lidande i form av smärtor, nedsatt mobilitet, svullna ben, infektioner,
sömnstörning, lukt från såret, social isolering och psykiska besvär som nedsätter
livskvaliteten betydligt i denna grupp. Teamarbete mellan olika yrkesprofessioner
kring patienter med svårläkta fot och bensår, har en avgörande betydelse för ett
lyckat resultat. Komplexiteten av själva tillståndet med samsjukligheten av
patienter kräver kontinuerliga utvärderingar och granskning av handläggning av
svårläkta fot och bensår.

Syfte: med studien är att undersöka hur bensår handläggs på Närhälsan Vårgårda
vårdcentrals när det gäller utredning, diagnossättning, behandling och
uppföljning.
Metod: är en retrospektiv, journalstudie. Studiematerial utgörs av alla
patienter som tillhör Närhälsan Vårgårda vårdcentral som under tidsintervallet
2015-03-01 till 2017-03-30 vid minst ett tillfälle registrerats med en eller flera av
fot och bensårsdiagnoskoder. Deskriptiv analys presenteras med centralmått och
spridningsmått beroende på datanivå. För nominaldata presenteras antal och andel
och typvärde.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Leg Ulcer
Ulceration of the skin and underlying structures of the lower extremity. About 90% of the cases are due to venous insufficiency (VARICOSE ULCER), 5% to arterial disease, and the remaining 5% to other causes.
Diabetic Foot
Common foot problems in persons with DIABETES MELLITUS, caused by any combination of factors such as DIABETIC NEUROPATHIES; PERIPHERAL VASCULAR DISEASES; and INFECTION. With the loss of sensation and poor circulation, injuries and infections often lead to severe foot ulceration, GANGRENE and AMPUTATION.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Vårgårda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Bensår
Hur handläggs det på Närhälsan Vårgårda vårdcentral?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/221411