Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk
Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015

Project number : 222041
Created by: Pablo Alvarez Jimenez, 2016-11-10
Last revised by: Ann Segerblom, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig icke-cancerrelaterad smärta (LICS) är ett utbrett patologiskt tillstånd och en folkhälsofråga som drabbar miljoner människor. Under de senaste åren har det skett en alarmerande ökning av förskrivningen av opioider i Sverige vid LICS. Denna ökning av förskrivningen av opioider är inte förknippad med långsiktiga fördelar i smärtlindring, inte heller förbättring av funktionsförmåga eller livskvalitet. Samtidigt framkommer problem såsom överdosering, toleransutveckling, missbruk eller beroende. Det är viktigt att på den egna vårdcentralen studera hur opioider förskrivs till patienter med smärta. Tanken på sikt är att förskrivningen av opioider vid LICS på vårdcentralen ska vara ändamålsenlig.

Metod: Retrospektiv journalstudie vid Närhälsan Mariestad vårdcentral. Alla individer som ingår i studien behandlades under tidsperioden januari–december 2015 med opioider och dessa identifierades genom en datasökning i patientjournalen utifrån förskrivning av opioider med följande ATC-koder: N02A och R05DA04.

Resultat: Allt som allt hade 650 patienter fått opioider, 302 patienter (58,0 % kvinnor, 42,0 % <60 år) granskades (52 exkluderades). Mest ordinerad var tramadol
(36,4 %), kodein i kombinationer exklusive neuroleptika, (34,0 %) och oxikodon (21,2 %). Det fanns en skillnad i förskrivning av opioider mellan åldrar där patienter <60 år förskrevs lägre andel opioider än patienter ≥ 60 år (p< 0,001); däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan kön och typ av förskriven opioid. Sjuttiotvå procent fick behandlingen under 6 månader eller mer (medelvärde 8,8 ± 4,2 månader). Kortverkande opioider användes oftare än långverkande. Bara 53,6 % av alla patienter fick någon form av icke farmakologisk behandling. Av patienterna fick 36,0 % ingen uppföljning. Fyrtio patienter hade tecken på överdosering. Ett signifikant samband fanns mellan psykisk ohälsa (p=0,012) och mellan bensodiazepinbehandling och överdosering (p=0,011).

Konklusion: Studien visar brister på sättet som opioider förskrivs och vid uppföljning av patienterna med LICS på Mariestad vårdcentral jämfört med aktuella riktlinjer. Det finns ett stort behov av att implementera nya rutiner för användning av långverkande preparat med lägsta möjliga dos, utvärdering av behandling, öka icke farmakologisk behandling och vara observant på avvikande beteende eller riskfaktorer associerade med överdosering samt regelbunden uppföljning. Det är ett förbättringsarbete som bör utföras på vårdcentralen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig icke-cancerrelaterad smärta (LICS) är ett utbrett patologiskt tillstånd och en folkhälsofråga som drabbar miljoner människor. Under de senaste åren har det skett en alarmerande ökning av förskrivningen av opioider i Sverige vid LICS. Denna ökning av förskrivningen av opioider är inte förknippad med långsiktiga fördelar i smärtlindring, inte heller förbättring av funktionsförmåga eller livskvalitet. Samtidigt framkommer problem såsom överdosering, toleransutveckling, missbruk eller beroende. Det är viktigt att på den egna vårdcentralen studera hur opioider förskrivs till patienter med smärta. Tanken på sikt är att förskrivningen av opioider vid LICS på vårdcentralen ska vara ändamålsenlig.

Metod: Retrospektiv journalstudie vid Närhälsan Mariestad vårdcentral. Alla individer som ingår i studien behandlades under tidsperioden januari–december 2015 med opioider och dessa identifierades genom en datasökning i patientjournalen utifrån förskrivning av opioider med följande ATC-koder: N02A och R05DA04.

Resultat: Allt som allt hade 650 patienter fått opioider, 302 patienter (58,0 % kvinnor, 42,0 % <60 år) granskades (52 exkluderades). Mest ordinerad var tramadol
(36,4 %), kodein i kombinationer exklusive neuroleptika, (34,0 %) och oxikodon (21,2 %). Det fanns en skillnad i förskrivning av opioider mellan åldrar där patienter <60 år förskrevs lägre andel opioider än patienter ≥ 60 år (p< 0,001); däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan kön och typ av förskriven opioid. Sjuttiotvå procent fick behandlingen under 6 månader eller mer (medelvärde 8,8 ± 4,2 månader). Kortverkande opioider användes oftare än långverkande. Bara 53,6 % av alla patienter fick någon form av icke farmakologisk behandling. Av patienterna fick 36,0 % ingen uppföljning. Fyrtio patienter hade tecken på överdosering. Ett signifikant samband fanns mellan psykisk ohälsa (p=0,012) och mellan bensodiazepinbehandling och överdosering (p=0,011).

Konklusion: Studien visar brister på sättet som opioider förskrivs och vid uppföljning av patienterna med LICS på Mariestad vårdcentral jämfört med aktuella riktlinjer. Det finns ett stort behov av att implementera nya rutiner för användning av långverkande preparat med lägsta möjliga dos, utvärdering av behandling, öka icke farmakologisk behandling och vara observant på avvikande beteende eller riskfaktorer associerade med överdosering samt regelbunden uppföljning. Det är ett förbättringsarbete som bör utföras på vårdcentralen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Analgesics, Opioid
Compounds with activity like OPIATE ALKALOIDS, acting at OPIOID RECEPTORS. Properties include induction of ANALGESIA or NARCOSIS.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Mariestad vårdcentral - Övrigt

Supervisor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

www.vgregion.se/fouskaraborg/fourapporter

Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk
Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/222041