Handläggning av polymyalgia rheumatica på vårdcentralerna Norrmalm och Tidaholm 2005-2011
Project number : 222221
Created by: Gösta Göthlund, 2016-11-22
Last revised by: Ann Segerblom, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Polymyalgia rheumatica (PMR) är den vanligaste inflammationssjukdomen hos äldre och handläggs vanligen helt inom primärvården. Studier inom primärvård visar på en stor variation i handläggningen och riktlinjerna för diagnostik är föga kända. Den etablerade behandlingen med kortikosteroider tenderar inom primärvården att bli långvarig med höga totaldoser som följd. Detta leder till att biverkningar såsom osteoporos blir vanliga. En stor utmaning i behandlingen av PMR är att monitorera, upptäcka och därmed förebygga de potentiella risker som sjukdomen och behandlingen medför.

Syfte

Syftet med studien var att granska handläggning av PMR på Närhälsans vårdcentraler i Tidaholm och Norrmalm under åren 2005–2011 och jämföra resultaten med data från dels internationella, dels svenska studier.

Metod

Studien var en retrospektiv journalstudie. Studiepopulationen utgjordes av samtliga patienter som registrerats med diagnosen PMR (M35.3) på Närhälsans vårdcentraler i Tidaholm och Norrmalm under tidsperioden 2005-07-01 till
2011-12-31.

Resultat

Totalt 179 patienter med PMR ingick i studien. De dokumenterade diagnostiska underlagen i journalen visade på låg uppfyllandegrad mot jämförda diagnostiska kriteriesamlingar. Av patienterna fick 58 % initial kortikosteroiddos ≤ 20 mg. Genomsnittlig behandlingstid var 58 månader hos de patienter (88 %) som hade avslutat behandlingen under studietiden. Endast 27 % av patienterna hade adekvat osteoporosprofylax. Hög frekvens av biverkningar noterades med 36 % frakturer under behandlingen. I genomsnitt besökte patienterna läkare 14 gånger och sjuksköterska 10 gånger under behandlingstiden.

Konklusion

Studien visar på förbättringspotential i handläggningen av PMR då det gäller bland annat diagnostik, behandlingen med kortikosteroider, osteoporosprofylax samt handläggningen av den höga kardiovaskulära risken. Det finns därför ett stort behov inom primärvården av tydliga riktlinjer för diagnostik och handläggning, speciellt då prevalensen av PMR kommer att öka till följd av den åldrande befolkningen.

Nyckelord

Polymyalgia rheumatica, Glukokortikoider, Följsamhet gentemot riktlinjer, Retrospektiva studier, Vårdkvalitet

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Polymyalgia Rheumatica
A syndrome in the elderly characterized by proximal joint and muscle pain, high erythrocyte sedimentation rate, and a self-limiting course. Pain is usually accompanied by evidence of an inflammatory reaction. Women are affected twice as commonly as men and Caucasians more frequently than other groups. The condition is frequently associated with GIANT CELL ARTERITIS and some theories pose the possibility that the two diseases arise from a single etiology or even that they are the same entity.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Glucocorticoids
A group of CORTICOSTEROIDS that affect carbohydrate metabolism (GLUCONEOGENESIS, liver glycogen deposition, elevation of BLOOD SUGAR), inhibit ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE secretion, and possess pronounced anti-inflammatory activity. They also play a role in fat and protein metabolism, maintenance of arterial blood pressure, alteration of the connective tissue response to injury, reduction in the number of circulating lymphocytes, and functioning of the central nervous system.
Guideline Adherence
Conformity in fulfilling or following official, recognized, or institutional requirements, guidelines, recommendations, protocols, pathways, or other standards.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Tidaholm vårdcentral - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde) - Övrigt

Supervisor

Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

www.vgregion.se/fouskaraborg/fourapporter

Handläggning av polymyalgia rheumatica på vårdcentralerna Norrmalm och Tidaholm 2005-2011, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/222221