Femårsuppföljning av en skräddarsydd implementering av fysioterapeutiska behandlingsriktlinjer
Project number : 223171
Created by: Susanne Bernhardsson, 2016-12-19
Last revised by: Susanne Bernhardsson, 2019-06-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A tailored implementation of clinical practice guidelines in primary care physiotherapy: a five-year follow-up

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Evidensbaserad praktik (EBP) är en viktig del av all sjukvård och innebär integrering av forskningsresultat med klinisk erfarenhet och patientens preferenser. Fysioterapeutisk forskning har under de senaste 20 åren ökat exponentiellt, vilket medför utmaningar att implementera forskningsresultat i klinisk praxis. En skräddarsydd implementering av kliniska riktlinjer inom fysioterapi i primärvården har tidigare visats effektiv på kort sikt.

Syfte: Att utvärdera långtidseffekter av implementering avseende attityder till EBP och riktlinjer, kännedom, tillgång och användande av riktlinjer inom fysioterapi.

Metod: Implementeringen genomfördes i tre primärvårdsområden i VGR medan övriga två utgjorde kontrollgrupp där riktlinjerna inte implementerades utan man fortsatte arbeta enligt sedvanlig praxis. Data angående ett antal variabler relaterade till EBP och riktlinjer samt behandlingsmetoder för de tre vanligaste diagnoserna i primärvård samlas in med en webbaserad enkät till samtliga sjukgymnaster/fysioterapeuter i VGR (n= ca 500). Baslinjemätning gjordes med denna enkät 2010, implementeringen gjordes 2011 och tidiga implementeringseffekter mättes 2011. Under hösten 2016 samlas data in för att mäta långtidseffekter 5 år efter implementeringen.

Förväntat resultat: Studien förväntas visa om de effekter som visades 3-6 månader efter implementering håller i sig på lång sikt. Detta resultat kan ligga till grund för utveckling av framtida implementeringsstrategier.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Evidensbaserad praktik (EBP) är en viktig del av all sjukvård och innebär integrering av forskningsresultat med klinisk erfarenhet och patientens preferenser. Fysioterapeutisk forskning har under de senaste 20 åren ökat exponentiellt, vilket skapar stora utmaningar att sprida forskningsresultaten och implementera dem i klinisk praxis. Olika implementerings-strategier har visats ge varierande effekt och strategier såsom distribution av utbildnings-material (t ex riktlinjer), interaktiv utbildning, påminnelser och skräddarsydd implementering har visats effektiva. Effekterna är dock ofta små med en genomsnittlig effektstorlek på 4-12 %. Kliniska behandlingsriktlinjer är en allt vanligare strategi som har visats effektiv inom olika områden inom hälso- och sjukvård. Inom fysioterapi har effekten av implementering av riktlinjer endast studerats sparsamt, och har visats ge effekt på vissa utfall men inte på andra. En teori- och evidensbaserad, skräddarsydd, flerkomponentstrategi för implementering av kliniska behandlingsriktlinjer inom fysioterapi i primärvården har tidigare visats effektiv på kort sikt för att påverka kännedom om, tillgång till, och användande av riktlinjer. Det saknas dock kunskap om effekter av implementeringen på lång sikt.

Syfte: Syftet med studien är att utvärdera långtidseffekter av implementering avseende attityder till EBP och riktlinjer, kännedom, tillgång och användande av riktlinjer inom fysioterapi.

Metod
En skräddarsydd implementeringsstrategi av behandlingsriktlinjer för fysioterapi i primärvård har tidigare utvärderats i form av en kontrollerad interventionsstudie. Interventionen bestod framför allt av implementeringsseminarier, en specialgjord webbplats på intranätet samt ytterligare några komponenter. Den genomfördes i tre primärvårdsområden i VGR medan övriga två utgjorde kontrollgrupp inom vilken riktlinjerna inte implementerades utan verksamheten fortgick som vanligt enligt sedvanlig praxis. Data angående ett antal variabler relaterade till EBP och riktlinjer samt behandlingsmetoder för de tre vanligaste diagnoserna i primärvård samlas in med hjälp av en validerad och reliabilitetstestad webbaserad enkät som distribueras via en länk som sänds med epost till samtliga sjukgymnaster/fysioterapeuter i VGR (n= ca 500). Baslinjemätning gjordes med denna enkät 2010, implementeringen gjordes 2011 och tidiga implementeringseffekter mättes 2011. Under hösten 2016 samlas data in för att mäta långtidseffekter 5 år efter implementeringen. Data kommer att analyseras med deskriptiv statistik samt skillnader i proportioner mellan grupperna med chi2 och skillnader före jämfört med efter implementeringen med approximativa z-test.

Förväntat resultat
Studien förväntas visa om effekterna som visades 3-6 månader efter implementering håller i sig på lång sikt. Detta resultat kan ligga till grund för utveckling av framtida implementeringsstrategier.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Practice Guidelines as Topic
Directions or principles presenting current or future rules of policy for assisting health care practitioners in patient care decisions regarding diagnosis, therapy, or related clinical circumstances. The guidelines may be developed by government agencies at any level, institutions, professional societies, governing boards, or by the convening of expert panels. The guidelines form a basis for the evaluation of all aspects of health care and delivery.
Physical Therapy (Specialty)
The auxiliary health profession which makes use of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and alleviate movement dysfunction of anatomic or physiologic origin.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Monika Fagevik Olsén
Specialistsjukgymnast, Arbetsterapi och Fysioterapi
Marc Karlsson
Distriktssjukgymnast, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (657151) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
133 000 SEK
Maria Larsson, Susanne Bernhardsson, Marc Karlsson, Lena Nordeman, Robert Eggertsen

2016, Långtidsuppföljning av en implementering av evidensbaserade fysioterapeutiska riktlinjer i primärvården


Femårsuppföljning av en skräddarsydd implementering av fysioterapeutiska behandlingsriktlinjer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/223171