Träningsterapi för akut ländryggssmärta: en systematisk översikt av systematiska översikter
Project number : 223241
Created by: Marc Karlsson, 2016-12-20
Last revised by: Marc Karlsson, 2019-06-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-12-05
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-19
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Exercise therapy for acute low back pain: a systematic overview of systematic reviews

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Akut ländryggssmärta är associerad med smärta och funktionsinskränkning men symtomen är ofta självläkande inom dagar upp till sex veckor. Fysioterapeuter använder träningsterapier (regimer av fysiska aktiviteter utformade för ett speciellt terapeutisk mål med syfte att återställa normal funktion i rörelseorganen eller för att minska smärta) som behandling vilket är i linje med flera internationella riktlinjer. Detta trots att effekten av träningsterapier vid akut ländryggssmärta är osäker då evidensen från flera systematiska översikter och dess inkluderande randomiserande studier är motsägande.

Syfte
Syftet med denna systematiska översikt av systematiska översikter är att bedöma den övergripande evidensbilden för effekten av träningsterapi hos patienter med akut ländryggssmärta.

Metod
En systematisk översikt av systematiska översikter gör det möjligt att sammanställa och granska evidensen för effekten av träningsterapi vid akut ländryggssmärta. Denna metod förespråkas när en variation av systematiska översikter existerar inom samma område.

MEDLINE, Cochrane library, PEDro, CINAHL, Open Grey, Web of Science och PROSPERO genomsöks efter systematiska översikter av randomiserade kontrollerade studier. Metodologisk kvalitet bedöms oberoende av två författare med AMSTAR. Data för utfallen smärta, funktionsnedsättning, recidiv, patienttillfredsställelse, total förbättring och biverkningar analyseras och evidensstyrka värderas med GRADE.

Förväntat resultat
En övergripande evidensbild där evidensstyrkan på effekten av träningsterapier ges en GRADE nivå vid varje utfall och tidpunkt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Fysioterapeuten som arbetar inom primärvården är ofta den profession som först möter patienter med akut ländryggssmärta. En stor utmaning vid dessa möten är den stora variation som finns att tillgå när det gäller olika interventioner där vissa stöds av evidens och andra inte. De olika interventionerna varierar i frekvens och duration vilket innebär att patienterna kan utsättas för olika kostnader beroende på vilken intervention som brukas. Vidare är eventuella biverkningar fortsatt okända eller omtvistade. Detta är viktiga aspekter då vi nu vet att akut ländryggssmärta i majoriteten av fallen går över av sig själv oavsett behandling eller inte. Trots detta kvarstår ett krav på fysioterapeuten och samhället för att undersöka, vårda och guida dessa patienter. Detta för att undvika kroniska besvär, optimera funktionen och minska riskerna för återfall, och för att minska den ekonomiska belastningen för patienter och samhället.

Flera internationella evidensbaserad riktlinjer finns som kan underlätta valet att lämpliga interventioner för patienter med akut ländryggssmärta. Dock så varierar rekommendationerna mellan olika riktlinjer som är producerade i olika länder och dessa är inte alltid överensstämmande med resultat från flera systematiska översikter inom området. Ibland kan det bero på att populationen är blandad, från akut till kronisk. Ibland för att interventionerna inte är beskrivna tillräckligt väl. I skrivande stund är de vanligaste rekommendationerna i internationella riktlinjer att ge råd som innehåller; lugnande besked , fortsätt vara daglig och fysisk aktiv och om behov använd smärtstillande medicin.

Resultat från preliminära sökningar efter systematiska översikter gällande interventioner för akut ländryggssmärta visar att dessa interventioner sällan påvisar någon relevant klinisk effekt. Detta gäller för många fysioterapeutiska interventioner likväl som för farmakologiska interventioner.

I kliniken inom primärvården använder fysioterapeuter, i många olika länder, träningsterapi som en intervention för patienter med akut ländryggssmärta. De riktlinjer och systematiska översikter som har påträffats vid preliminära sökningar fastställer att evidensen för träningsterapi är osäker och ibland motsägande. Träningsterapi i den akuta fasen av ländryggssmärta verkar inte ha någon relevant klinisk effekt och resultaten från olika systematiska översikter är motsägande. Dock så finns det evidens för att träningsterapi kan reducera risken för återfall. Detta är viktigt då vi vet att återfallsfrekvensen är hög för denna population. Det finns till och med viss evidens för att träningsterapi kan minska risken för att utveckla en första episod av ländryggssmärta. En systematisk översikt har påvisat måttlig evidens för träningsterapi, när de akuta symtomen lagt sig, när det gäller att minska risken för återfall. Dock är ingående träningsterapier heterogena vid beskrivningar.

Dessa begränsningar och frågor som beskrivs ovan belyser ett behov av att sammanställa och syntestisera resultat från existerande systematiska översikter för träningsterapi med ett speciellt fokus på kontexten för fysioterapi inom primärvården. Sådan kontext inkluderar mer detaljerad beskrivning av träningsterapi som intervention för akut ländryggssmärta. Det är speciellt intressant att fastställa effekten av träningsterapi för akut ländryggssmärta när det gäller smärta, funktion, återfall, patienttillfredsställelse, global förbättring eller upplevd förbättring och biverkningar. Detta kommer att öka stödet för fysioterapeuter med speciellt fokus på hur och när de ska använda träningsterapi i deras möte med patienter som besväras av akut ländryggssmärta. Allt för att efterfölja evidensbaserad klinisk praxis.

Syfte
Syftet med denna systematiska översikt av systematiska översikter är att bedöma den övergripande evidensbilden för effekten av träningsterapi hos patienter med akut ländryggssmärta. 

Metod
Fokus för denna systematiska översikt av systematiska översikter kommer att vara på interventioner som kan klassificeras som träningsterapi. Här definierat som en regim eller plan av fysiska aktiviteter utformade och förskrivna för ett speciellt terapeutisk mål med syfte att återställa normal funktion i rörelseorganen eller för att minska smärta orsakad av sjukdom eller skada. En systematisk översikt av systematiska översikter gör det möjligt att sammanställa och granska evidensen för effekten av träningsterapi vid akut ländryggssmärta. Denna metod förespråkas när en variation av systematiska översikter existerar inom samma område som i detta fall.

MEDLINE, Cochrane library, PEDro, CINAHL, Open Grey, Web of Science och PROSPERO genomsöks efter systematiska översikter av randomiserade kontrollerade studier. Metodologisk kvalitet bedöms oberoende av två författare med AMSTAR. Data för utfallen smärta, funktionsnedsättning, recidiv, patienttillfredsställelse, total förbättring och biverkningar analyseras och evidensstyrka värderas med GRADE.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Exercise Therapy
Motion of the body or its parts to relieve symptoms or to improve function, leading to PHYSICAL FITNESS, but not PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING.
Recurrence
The return of a sign, symptom, or disease after a remission.
Physical Therapy (Specialty)
The auxiliary health profession which makes use of PHYSICAL THERAPY MODALITIES to prevent, correct, and alleviate movement dysfunction of anatomic or physiologic origin.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Supervisor

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Träningsterapi för akut ländryggssmärta: en systematisk översikt av systematiska översikter, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/223241