En kvalitativ studie med syfte att belysa familjers upplevelse av folkhälsointerventionen Bamses Må bra tidning hos familjer med 4-åringar i Västra Götaland.
Project number : 223631
Created by: Cecilia Hedström, 2016-12-30
Last revised by: Cecilia Hedström, 2018-03-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2015-05-26
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-08-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vi önskar belysa familjers upplevelse av folkhälsointerventionen Bamses Må bra tidning som riktas till familjer med 4-åringar i Västra Götalandsregionen. Frågeställningen är också att se huruvida uppfattningen om interventionen skiljer sig åt mellan familjer som bor i områden med olika socioekonomisk status, samt mellan familjer boende i storstad respektive landsbygd.

Idag är ohälsa, övervikt och fetma ojämnt fördelat bland befolkningen. Barn som bor i områden där många föräldrar har en kort utbildning och/eller har föräldrar som bor i glesbygd har också högre risk för att utveckla övervikt och fetma. En överrepresentation av övervikt och fetma ses också i områden där många invandrat från andra länder än Norden. Vad gäller förekomsten av karies är riskfaktorerna liknande. Risken för karies ökar om; barnen har invandrade föräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa, om familjen får ekonomiskt bistånd, om föräldrarna har som högst grundskoleutbildning och om föräldrarna själva har dålig tandhälsa.

Att diskutera hälsosamma vanor inom sjukvården, exempelvis barns övervikt, upplevs ofta som känsligt och svårt. Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (VGR), tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse.
Egmont-Bamseredaktionen och representanter för centrala barnhälsovården, tandvården, kommunerna, forskare från IDEFICS och folkhälsokommitténs sekretariat i Västra Götaland har tillsammans skapat innehållet. Grunden i Bamse tidningen kommer dock från den europeiska interventionsstudien IDEFICS sex nyckelbudskap; Ät frukt och grönt, ”Begränsa tiden framför TV och Dator”, ”Öka rörelse och fysisk aktivitet”, ”Tillbringa tid tillsammans med familjen”, ”Goda sömnvanor” samt ”Vatten som törstsläckare”. I tidningen finns också tandvårdens budskap om vad som är bra för våra tänder.

Tidningen delas bland annat ut på barnavårdscentralerna i Västra Götaland i samband med hälsobesöket vid 4 år. För att underlätta hälsosamtalet, och hjälpa personalen att hålla fokus på barnens perspektiv, har ett extra hjälpmedel kopplat till besöket på barnavårdscentralen (BVC) utarbetats; ett Bamsepussel. Pusslet läggs tillsammans med barnet vid fyraårsbesöket. Pusslet består av mittuppslaget i Bamses Må bra tidning.

Utvärderingen av interventionen sker i två delar.

Del 1
Först görs tre fokusgruppsdiskussioner med syfte att inhämta tankar från familjer för att sedan utforma ett frågeformulär som skall användas till del 2, intervjuer i hemmet.
Föräldrar från tre olika områden, centrala Göteborg, nordöstra Göteborg samt landsbygden i Skaraborg och S Älvsborg rekryteras från BVC av BVC-sjuksköterskor i samband med ordinarie 4-årsbesök.
Del 2
Till de enskilda intervjuerna rekryteras 10 stycken familjer via strategiskt urval. Familjerna väljs ut från de fyra olika barnhälsovårds områden som finns i VGR; Göteborg – Södra Bohuslän, Fyrbodal, Skaraborg, Södra Älvsborg. De centrala barnhälsovårdsteamen i varje område väljer BVC där rekrytering sker med tanke på att få ett deltagande av familjer med olika socioekonomisk status samt att få en fördelning mellan stad och landsbygd. Rekryteringen av familjerna sker på samma sätt som vid del 1;

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Vetenskaplig frågeställning
Vi önskar belysa familjers upplevelse av folkhälsointerventionen Bamses Må bra tidning som riktas till familjer med 4-åringar i Västra Götalandsregionen. Frågeställningen är också att se huruvida uppfattningen om interventionen skiljer sig åt mellan familjer som bor i områden med olika socioekonomisk status, samt mellan familjer boende i storstad respektive landsbygd.

Områdesöversikt

I den nya vägledning för barnhälsovården” från Socialstyrelsen 2014, lyfts specifikt tre mål för barnhälsovårdens arbete; att främja barns hälsa och utveckling, att förebygga ohälsa hos barn samt att tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Barnhälsovården möter i stort sett alla föräldrar och barn i Sverige, familjer med olika bakgrund, levnadsförhållanden och olika förmåga att söka och ta till sig information. En viktig uppgift för barnhälsovården är att i dessa möten, med respekt för föräldrarnas erfarenheter, förutsättningar och värderingar, vägleda om vad som gynnar barnets hälsa och utveckling. Sedan 1930-talet är ett av arbetssätten för barnhälsovården att göra hembesök.

Idag är ohälsa, övervikt och fetma ojämnt fördelat bland befolkningen. Barn som bor i områden där många föräldrar har en kort utbildning och/eller har föräldrar som bor i glesbygd har också högre risk för att utveckla övervikt och fetma. En överrepresentation av övervikt och fetma ses också i områden där många invandrat från andra länder än Norden. Vad gäller förekomsten av karies är riskfaktorerna liknande. Risken för karies ökar om; barnen har invandrade föräldrar från länder utanför Norden och Västeuropa, om familjen får ekonomiskt bistånd, om föräldrarna har som högst grundskoleutbildning och om föräldrarna själva har dålig tandhälsa.

Att diskutera hälsosamma vanor inom sjukvården, exempelvis barns övervikt, upplevs ofta som känsligt och svårt. Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen (VGR), tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse.
Innehållet i tidningen har tagits fram i samarbete mellan Egmont- Bamseredaktionen och representanter för centrala barnhälsovården, tandvården, kommunerna, forskare från IDEFICS och folkhälsokommitténs sekretariat i Västra Götaland. Bamse tidningen baseras på IDEFICS nyckelbudskap .

Syftet med IDEFICS, en europeisk interventionsstudie som pågick 2006-2012, var att kartlägga kostvanor, sociala faktorer och livsstil hos barn mellan 2-10 år samt utveckla nya förhållningssätt som främjar bättre kost och motionsvanor hos unga (8, 9). Genom litteraturstudier och fokusgruppsintervjuer togs sex nyckelbudskap fram; Ät frukt och grönt, ”Begränsa tiden framför TV och Dator”, ”Öka rörelse och fysisk aktivitet”, ”Tillbringa tid tillsammans med familjen”, ”Goda sömnvanor” samt ”Vatten som törstsläckare”. Dessa nyckelbudskap tillsammans med tandvårdens budskap om vad som är bra för våra tänder kommuniceras nu till familjerna i VGR genom Bamses må bra tidning. För att underlätta hälsosamtalet har ett extra hjälpmedel kopplat till besöket på barnavårdscentralen (BVC) utarbetats; ett Bamsepussel som BVC-sjuksköterskan pusslar tillsammans med barnet vid fyraårsbesöket. Pusslet består av mittuppslaget i Bamsetidningen.

Utvärderingen av interventionen sker i två delar.

Del 1
Föräldrar från tre olika områden, centrala Göteborg, nordöstra Göteborg samt landsbygden i Skaraborg och S Älvsborg rekryteras från BVC av BVC-sjuksköterskor i samband med ordinarie 4-årsbesök. Föräldrarna tillfrågas om de godkänner att forskaren kontaktar dem för att höra om de vill delta i en studie om hälsa och hälsosam livsstil. Familjerna kontaktas därefter via telefon och ytterligare information ges via brev. I brevet skickas också en blankett om informerat samtycke, se bilaga 3,4. Två veckor efter att brevet skickas kontaktar forskaren åter familjerna via telefon.
Intervjuerna sker vid en tid som passar familjen i närliggande BVC-lokaler. Föräldrarna som deltar får två biobiljetter samt bjuds på kaffe och smörgås vid intervjun.
Vid fokusgruppsdiskussionerna är en forskare är moderator, med funktionen att leda diskussionerna, och en är bisittare, med funktion att notera händelser under fokusgruppsdiskussionerna. Diskussionerna spelas in på ljudband och transkriberas av moderatorn. Diskussionen i fokusgruppen kommer att styras med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 5. Intervjuguiden har två teman. Det ena syftar till att undersöka hur deltagarna uppfattade interventionen; tidningen de fick på BVC och pusslet som används som ett stöd i hälsosamtalet med barnen på BVC. Det andra temat syftar till att spegla familjernas tankar om hälsa och hälsosam livsstil. Diskussionerna analyseras med hjälp av kvalitativ innehålls analys för att belysa variationen i deltagarnas upplevelser. Metoden syftar till att systematiskt beskriva skillnader och likheter i kommunikation, som insamlats via t.ex. en intervju. De utskrivna intervjuerna läses av forskaren. Meningsenheter, det vill säga ordgrupper, meningar eller stycken med gemensamt innehåll, identifieras i texten. Dessa kondenseras – förkortas, utan att förlora sitt innehåll, och får därefter en beskrivande kod. Koderna sorteras och förs samman för att slutligen i en form av hierarki av kategorier och/eller teman.
Del 2
På basis av insamlade och analyserade data utarbetas en semistrukturerad intervjuguide. Till denna intervjuguide läggs också en fråga från ett pågående magisterarbete där barnen tillfrågas om tankar om hälsa med utgångspunkt från pusslet i Bamses Må bra tidning, se bilaga 2. Syftet med magisterarbetet är att lyfta fram barns tankar om sömn, frukt och grönt, vatten som törstsläckare, tandvård, att vara tillsammans och rörelse och lek. Magisterarbetet sker i samarbete med Enheten för barns hälsa och rättigheter

Till de enskilda intervjuerna rekryteras 10 stycken familjer via strategiskt urval. Familjerna väljs ut från de fyra olika barnhälsovårds områden som finns i VGR; Göteborg – Södra Bohuslän, Fyrbodal, Skaraborg, Södra Älvsborg. De centrala barnhälsovårdsteamen i varje område väljer BVC där rekrytering sker med tanke på att få ett deltagande av familjer med olika socioekonomisk status samt att få en fördelning mellan stad och landsbygd. Rekryteringen av familjerna sker på samma sätt som vid del 1; rekryteras från BVC av BVC-sjuksköterskor i samband med ordinarie 4-årsbesök. Familjerna kontaktas därefter av forskaren via telefon och ytterligare information ges via brev. Forskaren kontaktar åter familjen via telefon efter två veckor.
De enskilda intervjuerna sker i hemmen eller på BVC i närhet av hemmet, beroende på föräldrarnas önskemål. Intervjuerna sker med stöd av den semistrukturerade intervjuguiden som innehåller teman men den enskilda intervjupersonens åsikter, tankar och erfarenheter ges stort utrymme. I de enskilda intervjuerna får intervjupersonen utrymme att formulera sig fritt Det kan här vara lättare att uttrycka en åsikt som avviker från gruppnormen. Då intervjuerna sker i hemmet kan detta också ge en ökad trygghet för den som intervjuas. (10). Vid intervjuerna deltar minst en familjemedlem. Om barnet är närvarande vid intervjun, beroende av föräldrarnas önskemål, ställs en fråga även till barnet.
De enskilda intervjuerna analyseras liksom fokusgruppsintervjuerna med en kvalitativ analys med fenomelogisk ansats där vi önskar beskriva hur interventionen framstår för deltagarna i studien, se del 1.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - Central Barnhälsovård i Västra Götaland - Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Supervisor

Maria Magnusson
Leg dietist med spec. inom folkhälsa, leg.sjuksköterska, med dr, Angereds Närsjukhus
Gabriele Eiben
Bitr. professor, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde

Finansiering

Grants

Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen
200 000 SEK (applied sum: 200 000 SEK)
Cecilia Hedström

2014, Uppföljning och utvärdering av specialtidningen BAMSE. Detta sker i samverkan mellan barnhälsovårds enhet i Göteborg och Södra Bohuslän samt Göteborgs universitet.


En kvalitativ studie med syfte att belysa familjers upplevelse av folkhälsointerventionen Bamses Må bra tidning hos familjer med 4-åringar i Västra Götaland., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/223631