PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
Project number : 223771
Created by: Maria Åberg, 2017-01-04
Last revised by: Maria Åberg, 2019-08-01
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

PHYSBI - Physical Fitness and Brain - Interventional study of the importance of physical fitness on symptoms of anxiety, cognitive ability, sick leave and biomarkers

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: De som söker för ångest är en stor patientgrupp inom primärvården, vilket innebär stort lidande på individnivå, hög sjukfrånvaro och höga läkemedelskostnader. Det finns, till skillnad från depression, få välgjorda kliniska studier med fysisk träning som en behandling vid ångest. Vi genomför en studie med avseende på effekten av fysisk träning på symptom av ångest, tankeförmåga, sjukfrånvaro och hormoner.

Syfte: Att genomföra en randomiserad, kontrollerad klinisk interventionsstudie i primärvården bland patienter med ångest för att studera om man kan finna ett dos-respons samband mellan förbättrad kondition och a) minskade ångestsymtom, b) förbättrad kognitiv förmåga, c) förbättrad arbetsförmåga och d) ändringar av hormoner.

Metod: En 12 veckors interventionsstudie, med en lågintensiv och en högintensiv behandlingsarm med fysisk träning, bland patienter med ångest som rekryteras på vårdcentraler inom Närhälsan Västragötalandsregionen. Vi kommer att analysera om det finns ett dos-respons samband mellan fysisk träning och ångestsymtom, kognitiv förmåga samt sjukskrivning. En hälsoekonomisk analys kommer att genomföras. Patienterna kommer att följas upp efter 12 veckor och 1 år. Datainsamlingen beräknas ta sammanlagt 3 år (inkl sista uppföljningstillfället).

Förväntat resultat: Om ett interventionsprogram i primärvården kan påverka ångest symtomatologi, kognition och arbetsförmåga innebär detta en stor vinst både på individnivå och ur ett samhällsperspektiv.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: De som söker för ångest är en stor patientgrupp i primärvården idag. Det innebär ett lidande på individnivå och höga sjukskrivningstal och läkemedelskostnader för samhället. Den vuxna hjärnan kan förändras både strukturellt och funktionellt under hela livet. En faktor som har stor påverkan på hjärnans plasticitet är fysisk aktivitet. Det förekommer studier som antyder att det krävs tämligen intensiv och långvarig konditionsträning för att få bestående strukturella effekter på hjärnan men det finns få kliniska studier med fysisk träning som intervention vid ångestsjukdom. Med denna bakgrund är det angeläget att genomföra en interventionsstudie med olika intensitet av fysisk konditionsträning hos patienter med ångestproblematik.

Syfte/Frågeställning: Att genomföra en randomiserad, kontrollerad klinisk interventionsstudie i primärvården bland patienter med nydebuterad ångest för att studera om man kan finna ett dos-respons samband mellan förbättrad kondition och a) minskade ångestsymtom, b) förbättrad kognitiv förmåga, c) förbättrad arbetsförmåga och d) ändringar av biomarkörer.

Metod: En 12 veckors interventionsstudie, med en lågintensiv och en högintensiv behandlingsarm med konditionsträning, bland patienter med ångest som rekryteras på vårdcentraler inom Närhälsan Västragötalandsregionen. Vi kommer att analysera om det finns ett dos-respons samband mellan fysisk träning och ångestsymtom, kognitiv förmåga samt sjukskrivning. Blodprover tas för att analysera biomarkörers eventuella koppling till symtom- och funktionsdata. En hälsoekonomisk analys kommer att genomföras. Patienterna kommer att följas upp efter 12 veckor och 1 år. Datainsamlingen beräknas ta sammanlagt 3 år (inkl sista uppföljningstillfället).

Förväntat resultat/ Betydelse: Om ett enkelt interventionsprogram i primärvården kan påverka ångest symtomatologi, kognition och arbetsförmåga innebär detta en mycket stor vinst både på individnivå och ur ett samhällsperspektiv.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Intervention Studies
Epidemiologic investigations designed to test a hypothesized cause-effect relation by modifying the supposed causal factor(s) in the study population.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Cognition
Intellectual or mental process whereby an organism becomes aware of or obtains knowledge.
Work Capacity Evaluation
Assessment of physiological capacities in relation to job requirements. It is usually done by measuring certain physiological (e.g., circulatory and respiratory) variables during a gradually increasing workload until specific limitations occur with respect to those variables.
Biomarkers, Pharmacological
Measurable biological parameters that serve for drug development, safety and dosing (DRUG MONITORING).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Krokslätt vårdcentral (Mölndal) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Mölnlycke vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Frölunda rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Frölunda vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Lindome vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Region Halland - Närsjukvården Halland - Affärsområde Norr - Vårdcentralen Onsala
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Opaltorget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Malin Henriksson
Specialistläkare i Allmänmedicin, General Practitioner, Vårdcentralen Onsala, Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg)
Louise Danielsson
Leg. sjukgymnast, Sjukhuskansliet
Margda Waern
Professor/universitetssjukhusöverläkare, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Psykiatri Psykos
Kjell Torén
Professor/överläkare/, Medicin, Sahlgrenska, Medicin, Sahlgrenska, Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi, Medicin, Sahlgrenska
David Åberg
Överläkare, Docent, Medicin, Sahlgrenska
Linus Schiöler
Statistiker, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

https://medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/allmanmedicin/forskning/physical-fitness-and-brain

PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/223771