Stöd för hälsofrämjande beslut i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
Project number : 224311
Created by: Robin Fornazar, 2017-02-07
Last revised by: Robin Fornazar, 2018-04-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2016-04-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-03-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

I projektet ska ett webbaserat stöd utvecklas för att bidra till att stödja sjukskrivna med ångest eller depression att fatta välgrundade och hälsofrämjande beslut i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Med stöd avses att man kan finna relevant information och kunskap samlad på ett och samma ställe, till exempel gällande processen kring sjukskrivningen, rättigheter- och skyldigheter, eller vart man ska vända sig under olika delar av sin sjukskrivning. Det kan även handla om information kring relevanta behandlingsformer och utbud av dessa.

För att uppnå projektets syfte undersöker man vad sjukskrivna har för stöd-, informations- och kunskapsbehov, hur dessa behov kan utformas och utvecklas till ett beslutsstöd och, slutligen, hur sjukskrivna använder sig av och uppfattar det färdigutvecklade beslutsstödet. Projektet är indelat i tre faser: inventeringsfasen, designfasen och utvärderingsfasen.

Under inventeringsfasen, där användares behov av stöd undersöks och inventeras, samlas data in genom kvalitativa intervjuer med 35 personer med aktuell erfarenhet av sjukskrivning för lätt till medelsvår ångest- och/eller depressions. Frågorna i intervjuerna fokuserar bland annat på deltagarnas upplevelse av sjukskrivningen, deras behov av stöd och uppfattningar kring möjligheten att ta eget aktivt ansvar. Analysen av intervjuerna kommer även att relateras till tidigare forskning, i syfte att ytterligare stärka resultatens validitet och främja behovsinventeringens bredd. Rekryteringen av deltagare görs på vårdmottagningar (till exempel vårdcentraler, företagshälsovård), genom annonser, anslag och brukarorganisationer.

I Fas 2 arbetas det webbaserade stödets form och innehåll fram av en designgrupp och en testgrupp. Utgångspunkten är att beslutsstödet ska vara webbaserat och ha formen av en webbsida och/eller mobiltelefonapplikation. Deltagarna som deltog i intervjuerna kommer att kunna anmäla sitt frivilliga deltagande till denna fas. Hälften av dem som anmäler sitt intresse kommer att ingå i designgruppen, medan andra hälften ingår i den grupp som senare i processen prövar prototyper av beslutsstödet. En styrgruppsmedlem kommer att fungera som koordinator för designgruppen, som i övrigt består av deltagarna som tidigare blivit intervjuade och teknisk personal (bl.a. webbdesigners) där de senare utformar själva layouten för beslutsstödet.

Andra relevanta aktörer (t. ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvården, arbetsgivare) medverkar i referensgrupper där de ger synpunkter och faktagranskar det innehåll som skrivs fram och arbetas igenom. Referensgruppens roll är att säkerställa en god kvalitet och att innehållet i beslutsstödet inte förvanskas genom designprocessen. Vilka relevanta aktörer som ingår avgörs av vad intervjudeltagarna lyfter fram i intervjuerna.

Utvecklingsprocessen är iterativ, det vill säga den består av flera mötestillfällen då idéer och synpunkter samlas in för att successivt leda till revidering och vidareutveckling av slutprodukten.

I den sista fasen undersöks och utvärderas användandet av det webbaserade stödet genom webbmetriska metoder (t.ex. Google Analytics) och i form av en webbenkät. Genom utvärderingarna samlas information in om bland annat vilken typ av innehåll användarna utnyttjar mest och upplevd relevans och nytta av beslutsstödet i förhållande till depression, ångest och sjukskrivning.

Projektets resultat
Det man kommer fram till i projektet kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar men också i rapporter skrivna på svenska. Det webbaserade stödet som produkt blir ett resultat i sig. Det pågår just nu samtal med samverkanspartners om fortsatt drift och underhåll av det webbaserade stödet efter projektets slut.

Detta projekt ingår i forskningsprogrammet New Ways där man vill öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och därmed minska behovet av sjukskrivning. I New Ways finns tre delområden där ett fokuserar på projekt som riktas mot primärvården och ett mot projekt som inriktas mot arbetsplatsen. Ett delområde, där detta projekt ingår, riktas mot hälsolitteracitet. Inom delområdet vill man undersöka eller stärka hälsolitteraciteten hos befolkningen. De projekt som ingår i New Ways inriktas i första hand mot tidiga insatser och så även detta projekt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Detta projekt ingår i forskningsprogrammet New Ways (FORTE dnr. 2013-2216), som inriktas mot att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och därmed minska behovet av sjukskrivning. De projekt som ingår i New Ways inriktas i första hand mot tidiga insatser.
Man har i tidigare studier sett ett samband mellan de bemästringsstrategier sjukskrivna har och sjukskrivningens längd. En aktiv och problemlösande strategi gav lägre frekvens av sjukskrivning och totalt sett kortare sjukskrivningstid än en mer passiv strategi. En viktig faktor för att kunna anta en problemlösande strategi är kunskap, i detta fall exempelvis om sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsmöjligheter. Det gör att individen har större möjlighet att förutse vad som kommer att hända och kan därigenom i högre grad bibehålla initiativ eller ta kontroll över den egna situationen.

Hälsolitteracitet är ett begrepp som innefattar och utvidgar vad dessa kunskaper är. I begreppet ingår förmågan att inhämta kunskap genom interaktion, men också att vara kritisk till kunskapen som hämtas in. Det handlar om att kunna hitta, läsa och förstå men också om att kunna bearbeta budskapen och vid behov förändra egna livsmönster - med eller utan hjälp. Att kunna bedöma och tänka kritiskt om information är centralt, bland annat för man ska kunna urskilja vederhäftiga fakta och bedöma dess relevans för den egna livssituationen. Tidigare forskning har visat att kvinnor vid sjukskrivningens början sökt aktivt efter information, men att detta successivt avtagit då det varit svårt att hitta den information som de efterfrågade. Gör man en internetsökning (t ex via Google) på begreppet ”sjukskrivning” och letar vidare utifrån sökresultat blir det tydligt att information som kan bidra till att sjukskrivna personer kan fatta väl grundade beslut om hälsa, rehabilitering och återgång i arbete, saknas. När det gäller gruppen med ångest- och depressionsbesvär, som det aktuella projektet riktar sig till, kan man dessutom anta att de har nedsatt förmåga att söka efter information, då bland annat koncentrationsförmåga och uthållighet kan vara nedsatt.

Behovet av anpassad, lättillgänglig och relevant information är alltså tydligt. Tidigare studier visar på ökad användbarhet när en applikation eller annan produkt tas fram i nära samarbete med dess tänkta användare. User Centred Design (UCD) är ett samlingsnamn för en designprocess där användare involveras i utvecklingen av produkten och det finns flertal exempel på forskning där man använt modellen för att utveckla liknande typer av stöd, som det här aktuella. Projektets syfte är att utveckla ett sådant webbaserat beslutsstöd för personer som är sjukskrivna eller som riskerar att bli sjukskrivna för depression och ångest. Det bidrar därigenom till att förebygga en onödigt lång sjukskrivningsprocess. För att uppnå syftet undersöker projektet vad sjukskrivna har för stöd-, informations- och kunskapsbehov, hur dessa behov kan utformas och utvecklas till ett beslutsstöd och, slutligen, hur sjukskrivna använder sig av och uppfattar det färdigutvecklade beslutsstödet.

De som är sjukskrivna ses här som de primära framtida användarna av beslutsstödet, även om det också kan komma att användas av närstående och andra personer som behöver kunskap kring sjukskrivningsprocessen. Det är därför användarna ingår i UCD-processen då beslutsstödet utvecklas. Projektet är indelat i 3 faser: inventeringsfasen, designfasen och utvärderingsfasen. Inventeringsfasen, då användares behov av stöd i sina beslut undersöks, planeras till hösten 2016-våren 2017. Detta avser att komplettera tidigare gjorda studier där fokus varit på kvinnor sjukskrivna med både psykiska och somatiska diagnoser. Fas 2, designfasen, planeras till våren 2017-hösten 2017. Beslutsstödet formuleras och utvecklas då i nära samarbete med representanter för användare, det vill säga relevant innehåll och interventionstyp utarbetas i en UCD-process. Representanterna består av användare som intervjuats under Fas 1. I utvärderingsfasen (Fas 3) undersöks användningen av beslutsstödet och denna planeras till hösten 2018-våren 2019.
Behovsinventeringen förväntas bredda och fördjupa den kunskap som redan finns gällande faktorer som stärker individers hälsolitteracitet. Tidigare forskning har i huvudsak inriktat sig på kvinnors behov under sjukskrivningsprocessen, medan den här studien även inkluderar män och specifikt personer som sjukskrivna för depression och ångest. Designfasen förväntas bidra till att tydliggöra hur sjukskrivna kan stödjas, det vill säga hur kunskap om informationsbehov och processer för ökad hälsolitteracitet kan omsättas till en konkret intervention: ett beslutsstöd för sjukskrivna. På längre sikt förväntas detta förebygga längre sjukskrivningar genom att återgång i arbete för sjukskrivna med ångest- och depressionsdiagnos underlättas. När beslutsstödet bidrar till ökad hälsolitteracitet hos sina användare kan de anta mer aktiva och kunskapsbaserade bemästringsstrategier i sjukskrivningsprocessen, vilket kan leda till kortare och mindre frekventa sjukskrivningar. Genom spridning till friska personer kan projektet även bidra till en generellt ökad medvetenhet om hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser kan förstås utifrån den sjukskrivnes perspektiv.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Anxiety Disorders
Persistent and disabling ANXIETY.
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Olskroken rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Sandared vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R8 - Närhälsan Nossebro rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Osäker på om det är rehabmottagning eller VC.
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Backa rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Torpavallen vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

epso.gu.se/stod

Stöd för hälsofrämjande beslut i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/224311