Är svenska ammande kvinnor jodinsufficienta? En kontrollerad 1 års studie bland ammande kvinnor som utvärderar jod och thyroideastatus för att tillförsäkra optimala jodnivåer i bröstmjölken hos barnet.
Project number : 224361
Created by: Mille Milakovic, 2017-02-10
Last revised by: Mille Milakovic, 2018-02-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2016-05-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Are Swedish lactating women iodine deficient? A controlled one-year prospective study in lactating women exploring iodine and thyroid status to ensure optimal iodine levels in breast milk to the child.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Jod är en del av sköldkörtelhormon. Eftersom jodbehovet dubbleras under amning och graviditet kan jodbrist uppträda, även om normalbefolkingen har tillräckligt med jod. Eftersom sköldkörtelhormon är viktiga för fostrets och det lilla barnets hjärnutveckling, kan jodbrist medföra oönskade konsekvenser. Effekten av svår och moderat jodbrist ifrågasätts inte längre, den ger mental påverkan. Svår jodbrist ger mental retardation och moderat jodbrist sänker IQ med 12-13 poäng. Obseravtionsstudier indikerar att också mild jodbrist kan medföra konsekvenser för barnet om det uppträder under gravidieten , med solida data saknas. Det finns inga data alls avseende kognition och jod under amningstiden.

Eftersom mindre mängs salt används idag så ställer vi upp följande hypotes: 1) Svenska ammande kvinnor har lägre urinjodkoncentration än rekommenderat parallellt med de observationer som vi gjort hos gravida kvinnor 2) användingen av jodinnehållande multivitaminer är låg bland svenska kvinnor under amning 3) thyroglobulin med inte sköldkörtelhormoner är påverkade vid mild jodbrist. Målsättningen med denna studien är att utforska jodnutrition och sköldkörtelhormonnivåer bland en kohort av ammande kvinnor.

Vi har tagit del av en kohort på 105 kvinnor från västra Sverige som studierats i en kontrollerad prospektiv observationell studie under ett år efter graviditeten. De inkluderades i 35-37 graviditetsveckan och följs efter 0.5, 4 och 12 månader efter graviditeten. Vi dessa tillfällen samlas urin och blod och analyser görs av urinjodkoncentration UIC och sköldkörtelhormon och thyroglobulin. Dessutom görs ett 4 dagars frågeformulär kring födointaget och en födodagbok görs. Dessutom samlas information in kring medicinsk historia, rökning, andvänding av multivitaminer, frekvens och längd av amning. Parallet är 24 icke gravida icke ammande kvinnor inkluerade som följer samma program. Ytterligare 81 kontroller kommer matchas till de gravida kvinnorna och utväderas med samma urin och blodanalyser vid ett tillfälle. Denna studie är relevant för ung 100000 ammande kvinnor/ år i Sverige. Den kommer att ge pilotdata kring jodnutrition under amning och kan komma att påverka myndigheterna i beslut om framtida rekommendationer kring jodtillskott under graviditet och amning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Iodine is part of thyroid hormones. As the iodine need is doubled during pregnancy and lactation, iodine deficiency (ID) may occur, although the general population has adequate iodine intake. As thyroid hormones are important for fetal brain development, ID may have undesired consequences. The effects of severe/moderate ID on the brain are non-questionable. Observational studies indicate that even mild iodine deficiency during pregnancy may affect cognitive outcome in the offspring, but solid evidence is still lacking. As less iodinated salt are used today, we hypothesize that: 1) Swedish lactating women have lower urinary iodine concentration than recommended in parallel with our observations in pregnant women 2) the use of iodine containing multivitamins are low in the Swedish women postpartum 3) thyroglobulin but not thyroid hormone are affected indicating mild ID. The aims of this study are to explore iodine nutrition and thyroid related products in a cohort of lactating women. A current cohort of pregnant women (n=105) from western Sweden is studied in a controlled-prospective observational study for one year postpartum. In week 35-37 of pregnancy and 0.5, 4 and 12 months postpartum urine and blood are collected for urinary iodine concentration (UIC) and thyroid hormones and thyroglobulin. Also, a 4 day food diary and frequency food questionnaire are filled in and information on medical history, smoking, use of multivitamins and frequency and length of lactation are retrieved. In parallel 24 non-pregnant, non-lactating women were recruited that followed a similar program. Another 81 controls will be matched to the pregnant subjects and will be evaluated for UIC, thyroid hormones and thyroglobulin once. This study is relevant for app. 100000 women/year in Sweden. It will give pilot data on iodine nutrition in lactating women and may implement on the decision by authorities if pregnant and lactating women shall be recommended extra iodine or not

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Iodine
A nonmetallic element of the halogen group that is represented by the atomic symbol I, atomic number 53, and atomic weight of 126.90. It is a nutritionally essential element, especially important in thyroid hormone synthesis. In solution, it has anti-infective properties and is used topically.
Lactation
The processes of milk secretion by the maternal MAMMARY GLANDS after PARTURITION. The proliferation of the mammary glandular tissue, milk synthesis, and milk expulsion or let down are regulated by the interactions of several hormones including ESTRADIOL; PROGESTERONE; PROLACTIN; and OXYTOCIN.
Thyroid Hormones
Natural hormones secreted by the THYROID GLAND, such as THYROXINE, and their synthetic analogs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Mölnlycke vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Specialistmedicin Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Helena Filipsson Nyström
Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Specialistmedicin Sahlgrenska
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Lena Hulthén
Professor, Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, GU
Sofia Manousou
Frölunda specialistsjukhus
Hanna Augustin Olausson
Forskare, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Är svenska ammande kvinnor jodinsufficienta? En kontrollerad 1 års studie bland ammande kvinnor som utvärderar jod och thyroideastatus för att tillförsäkra optimala jodnivåer i bröstmjölken hos barnet., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/224361