CRP hos förskolebarn med okomplicerade luftvägsinfektioner
Project number : 224551
Created by: Susann Skovbjerg, 2017-03-03
Last revised by: Susann Skovbjerg, 2017-03-03 Verified: 2019-01-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

C reactive protein in preschool children with uncomplicated respiratory tract infections

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Barn drabbas ofta av luftvägsinfektioner. Vanligaste orsaken är virus, men ibland orsakas infektionen av bakterier som kan behandlas med antibiotika. Det kan vara svårt att utifrån symptomen avgöra vad infektionen orsakas av och då behövs diagnostiska test. Inte sällan tas ett blodprov där man analyserar nivåerna av C-reaktivt protein (CRP), som blir förhöjt vid infektioner. Det saknas emellertid kunskaper om hur CRP relaterar till symptom hos barn med luftvägsinfektioner och hur det förändras över tid vid virusorsakade respektive bakteriella infektioner.  I studien analyserar vi inte bara CRP utan en mängd andra inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektioner och relaterar till fynd av bakterier och/eller virus hos barnet. Syftet är att undersöka vilka markörer som kan användas inom primärvården som led i bedömningen av om barnet drabbats av en bakteriell eller virusorsakad infektion. Med ökande antibiotikaresistens i omvärlden är det viktigt att inte använda antibiotika i onödan hos barn med okomplicerade virusinfektioner och att diagnostiska test för att ställa diagnos är tillförlitliga och användbara.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein, som bl.a. ökar i värde vid infektioner. CRP analyseras hos 25 % av alla barn med luftvägsinfektioner i primärvården, trots att det diagnostiska värdet är omdiskuterat och där resultatet kan leda till onödig antibiotikaförskrivning. Studier över hur olika luftvägsagens påverkar CRP över tid hos barn, och därmed hur CRP-värdet skall tolkas saknas. Lite är även känt om hur andra inflammatoriska markörer uttrycks hos barn med bakteriella och/eller virusorsakade luftvägssjukdomar.
Syfte: I studien analyseras hur CRP förändras i mg/L och över tid vid olika virus och bakterier hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner i primärvården, samt CRP värdets relation till symptom. Vidare studeras hur nivåer av andra inflammatoriska mediatorer i nasofarynxsekret relaterar till fynd av bakterier och/eller virus hos barnet och dess symptom.

Frågeställningar:

- Hur förändras CRP över tid vid olika virus och bakterier vid okomplicerade luftvägsinfektioner hos barn i primärvården?

- Hur relaterar nivåerna av CRP till barnets symptom?

- Hur relaterar nivåer av andra inflammatoriska mediatorer till fynd av bakterier respektive virus i nasofarynx hos barn med luftvägsinfektion?

Förväntat resultat: Studien förväntas ge ett bättre underlag för att kunna tolka olika CRP-nivåer i relation till sannolik etiologi, symtom och symtomtid. Dessutom undersöks om andra markörer, som beskrivits i litteraturen, kan ha ett diagnostiskt värde inom primärvården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Inflammation Mediators
The endogenous compounds that mediate inflammation (AUTACOIDS) and related exogenous compounds including the synthetic prostaglandins (PROSTAGLANDINS, SYNTHETIC).
Respiratory Tract Infections
Description missing
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Bacteria
One of the three domains of life (the others being Eukarya and ARCHAEA), also called Eubacteria. They are unicellular prokaryotic microorganisms which generally possess rigid cell walls, multiply by cell division, and exhibit three principal forms: round or coccal, rodlike or bacillary, and spiral or spirochetal. Bacteria can be classified by their response to OXYGEN: aerobic, anaerobic, or facultatively anaerobic; by the mode by which they obtain their energy: chemotrophy (via chemical reaction) or PHOTOTROPHY (via light reaction); for chemotrophs by their source of chemical energy: CHEMOLITHOTROPHY (from inorganic compounds) or chemoorganotrophy (from organic compounds); and by their source for CARBON; NITROGEN; etc.; HETEROTROPHY (from organic sources) or AUTOTROPHY (from CARBON DIOXIDE). They can also be classified by whether or not they stain (based on the structure of their CELL WALLS) with CRYSTAL VIOLET dye: gram-negative or gram-positive.
Viruses
Minute infectious agents whose genomes are composed of DNA or RNA, but not both. They are characterized by a lack of independent metabolism and the inability to replicate outside living host cells.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Region Skåne - Primärvård - Primärvården Skåne
VC Oxie
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Laboratoriemedicin - Klinisk mikrobiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

CRP hos förskolebarn med okomplicerade luftvägsinfektioner, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/224551