Skiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?
Project number : 224961
Created by: Sven Diurlin, 2017-03-23
Last revised by: Sven Diurlin, 2018-03-05 Verified: 2019-09-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-06-06
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Var sjätte sekund dör en person av diabetes. Alla nationer, fattiga som rika påverkas av den pågående diabetesepidemin. Diabetes typ 2 står för 90-95% av all diabetes och föregås ofta av ett stadie med förhöjt fasteblodsocker eller så kallad nedsatt sockertolerans. För att veta om en individ har förhöjt fasteblodsocker, tas efter nattfasta ett enkelt blodprov som mäter nivån socker i blodet. För att upptäcka nedsatt sockertolerans görs däremot en sockerbelastning. Då får personen dricka en sockerlösning och ta ett nytt blodsockerprov efter två timmar. Om det föreligger någon av dessa olika förstadier till diabetes eller fullt utvecklad typ 2 diabetes betyder det vanligtvis att kroppen inte kan tillgodogöra sig insulinet, som är “nyckeln” för att få in blodsockret från blodet in till cellerna. Kroppen har alltså blivit mindre känslig för insulinet, så kallat insulinresistent. Individer med förhöjt fastesocker har en mer uttalad insulinresistens i levern och hos individer med nedsatt sockertolerans är insulinresistensen mer tydlig i musklerna. Riskerna med förhöjt blodsocker är bland annat skador på både små och stora blodkärl och skador i hjärtat, ögonen, njurarna och nerverna. Det är välkänt att man kraftigt kan minska risken både att insjukna i typ 2 diabetes samt risken att skadas av sitt förstadie till diabetes genom att förbättra sin livsstil med ökad fysisk aktivitet och hälsosam kost som de mest effektiva metoderna.

Tillstånden förhöjt fastesocker och nedsatt sockertolerans skiljer sig även på flera andra sätt. Denna studie undersöker om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom också är olika i de båda grupperna. Riskfaktorer som varit i fokus här är bl a blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, vilopuls, njurfunktion, fysisk aktivitet och självskattad hälsa som alla tidigare är kända för att vara relaterade till hjärt- och kärlsjukdom.

I ”Skaraborgskohorten” undersöktes 2816 individer av specialutbildade sjuksköterskor. Av dessa hade 129 individer förhöjt fastesocker och 213 nedsatt sockertolerans. En uppföljning genomfördes sedan efter cirka 10 år. Det aktuella projektet syftar till att klargöra skillnader i förändring av riskfaktorer för utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos individer med förhöjt fastesocker och/eller nedsatt glukostolerans.

Studien kommer att öka kunskapen kring förstadier till diabetes och utvecklingen av dessa över tid. I klinisk praxis kan denna kunskap bidra till tidigare identifiering av riskindivider, och att utveckla mer anpassade och individualiserade metoder för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdom.

I förlängningen kan resultaten underlätta identifieringen av de individer som har en ökad risk att utveckla hjärt och kärlsjukdom.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Diabetes är ett omfattande problem i världen idag. Samtidigt finns det övertygande bevis för att typ 2 diabetes är möjligt att förebygga för individer med Impaired Glucose Tolerance (IGT) (nedsatt glukostolerans) med hjälp av livsstilsinterventioner. Individer med IGT är mycket väl studerade och man vet idag en hel del om vilka faktorer som triggar utvecklingen av typ 2 diabetes respektive normalisering av glukosomsättningen. Dock finns skillnader i effekten av olika livsstilsåtgärder mellan individer med Impaired Fasting Glucose (IFG) (förhöjt icke-diabetiskt fasteblodsocker) och individer med IGT. Medan individer med IGT huvudsakligen har en resistens i muskler och fettväv med en sekundär betacellssvikt har individer med IFG i första hand en betacellssvikt men en mera sekundär resistensproblematik. I en epidemiologisk studie som genomfördes 2002-2005 undersöktes 2816 individer med bland annat glukosbelastning. I populationen fanns 213 individer med IGT och 129 individer med IFG. En uppföljning genomfördes sedan efter i genomsnitt 9.7 år. Det aktuella projektet syftar till att klargöra skillnader i förändring av riskfaktorer för utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos individer med IGT och IFG även med fokus på förändringar i kärlelasticitet. De riskfaktorer som undersöks är: HDL, LDL, triglycerider, C-reactive protein (CRP), blodtryck, midjemått, insulinresistens (mätt med HOMAir), eGFR samt albuminkreatininkvot. Vi kommer också att bedöma graden av självskattad hälsa och utvecklingen över tid då självskattad hälsa är associerat med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Graden av fysisk aktvitet beräknas utifrån ett validerat frågeformulär, graderat i fyra grader av fysisk aktivitet.  

Studien kommer att öka kunskapen kring prediabetiska tillstånd och utvecklingen av dessa över tid. I klinisk praxis kan denna kunskap bidra till tidigare identifiering av riskindivider, och att utveckla mer anpassade och individualiserade metoder för kardiovaskulär prevention.

I förlängningen kan resultaten underlätta identifieringen av de individer som har en ökad risk att utveckla kardiovaskulär sjukdom.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Insulin Resistance
Diminished effectiveness of INSULIN in lowering blood sugar levels: requiring the use of 200 units or more of insulin per day to prevent HYPERGLYCEMIA or KETOSIS. It can be caused by the presence of INSULIN ANTIBODIES or the abnormalities in insulin receptors (RECEPTOR, INSULIN) on target cell surfaces. It is often associated with OBESITY; DIABETIC KETOACIDOSIS; INFECTION; and certain rare conditions. (from Stedman, 25th ed)
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Backa vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Projektledare fortfarande anställd vid Närhälsan Backa men har för närvarande ett tidsbegränsat vikariat inom VGR Habilitering och hälsa.
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Alingsås lasarett workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Projektledare Sven Diurlin arbetar som AT läkare där.

Supervisor

Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

Skiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/224961