Uppföljning av medelålders kvinnor med handledsfraktur i Skaraborg 2009.
Project number : 225271
Created by: Katharina Verheijen, 2017-04-03
Last revised by: Researchweb Support 7, 2018-03-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Handledsfraktur efter lågenergiskada är vanligt förekommande hos medelålders kvinnor och markerar risk för osteoporos och nya frakturer. Studier både från Sverige och internationellt har visat att osteoporos hos dessa kvinnor både är underdiagnostiserad och underbehandlad. I exempelvis Skaraborg fick av 403 kvinnor med handledsfraktur 2009 endast 13,4 % utredning med bentäthetsmätning och 11,4 % förebyggande behandling mot osteoporos. Som ett led i ett doktorandprogram med en planerad intervention kommer dessa 403 kvinnor att kontaktas 3 år efter frakturen med en kartläggning av deras risk för ny fraktur, deras hälsa och livskvalitet.
Via ett frågeformulär till kvinnorna kommer information om utredning såsom bentäthetsmätning eller annan utredning och behandling samlas in. Samtidigt görs en bedömning av risk för framtida fraktur genom en frågealgoritm, WHO fracture risk assessment tool (FRAX). Patienternas sjukhistoria och livskvalitet efterfrågas.
Den grupp av kvinnor som visar sig ha förhöjd risk för framtida fraktur enligt FRAX bedömning skall i ett påföljande projekt tillfrågas om ytterligare utredning (bentäthetsmätning) och eventuell efterföljande förebyggande behandling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Osteoporosis
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.
Wrist Injuries
Injuries to the wrist or the wrist joint.
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Skara - Bräcke diakoni - Vårdcentralen Vilan workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Anders Möller
Forskningschef/professor, Bräcke Diakoni
Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Finansiering

Grants

Bräcke Diakoni uppstartpengar
19 000 SEK (applied sum: 19 000 SEK)
Verheijen katharina

2012, Avser etiksansökan-doktorandansökan\r\n

FoU-centrum primärvården och Tandvården Skaraborg (VGFOUSKB-258321)
60 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Verheijen katharina

2012, avser Löner (inkl sociala avgifter) 4-5 veckors heltidsarbete 94 000 Förbrukningsmaterial papper, kuvert, frimärke 10 000 Litteratur, referens och litteratursökning etikansökan 5 000 Resekostnader resor till Göteborg, handledning à 250 kr per resa tur/retur 1 000 Summa kronor 110 000

FoU-råd,, Utvecklingsprojekt
75 000 SEK (applied sum: 162 400 SEK)
Verheijen katharina

2012, Avser lönekostnader

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Handledsfraktur efter lågenergiskada är en vanligt förekommande fraktur hos medelålders kvinnor i Sverige (1-3). Den markerar en förhöjd risk för osteoporos och nya frakturer (3-6) såsom höftledsfraktur som kan leda till invaliditet och ökat lidande och kotfrakturer som på sikt kan ge svår ryggvärk. Osteoporos diagnostiseras bäst med bentäthetsmätning eller DXA- mätning. Denna undersökning är dock relativ dyrt. För att göra en riskbedömning och identifiera de kvinnor som har en förhöjd risk kan man använda en algoritm, FRAX,(7-11), en billig och enkel skattningskala för att bedöma behovet (vid >15% beräknad risk för fraktur inom 10 år) av ytterligare utredning. Studier både från Sverige och internationellt har visat att osteoporos både är underdiagnostiserad och underbehandlad (12-19). Genom identifiering, riskbedömning och behandling av patienter med handledsfraktur finns stora möjligheter att förebygga ytterligare frakturer. Detta är en uppgift framförallt för primärvården.
I ett tidigare projekt (20) identifierades genom registrering på Skaraborgs sjukhus alla kvinnor 50 år eller äldre som drabbades av handledsfraktur 2009 i Skaraborg. En retrospektiv studie av primärvårdsjournalerna från januari 2009 till augusti 2010 visade att 50,3% inte var remitterade till primärvården med sin fraktur under tidsperioden, att 92,3% hade gjort besök i primärvården i tidsperioden från frakturtillfället och 6 månader efter. Totalt fick dock endast 13,4 % utredning med bentäthetsmätning och 11,4 % behandling för osteoporos i linje med vad man sett i tidigare studier.
Socialstyrelsen rekommenderar att det görs en bedömning av frakturrisk vid misstänkt risk för osteoporos (7). Därför planeras nu att kontakta de kvinnor som 2009 fick en handledsfraktur i Skaraborg för att kartlägga hur deras risk för osteoporos ser ut, vilken övrig sjuklighet de har och om de har fått utredning eller behandling sedan frakturen inträffade

Syfte

Att jämföra utredning och behandling 3 år efter frakturen med omhändertagandet 2009 och kartlägga risken för framtida frakturer med FRAX utan bentäthetsmätning. Dessutom kartläggs vilken övrig sjuklighet kvinnorna har.

Frågeställning / Hypoteser

Hur många kvinnor > 50 år som bröt handleden under år 2009 i Skaraborg har år 2012 fått utredning och behandling för osteoporos?
Hur många av dessa kvinnor har enligt FRAX utan bentäthetsmätning en förhöjd risk för osteoporos och behöver vidare utredning?
Vilken övrig sjuklighet har kvinnorna?

Metod: Urval

De kvinnor >50 år med handledsfraktur vars kontakter med primärvård, utredning och behandling för benskörhet som utreddes i ett kvalitetsprojekt kommer på nytt att identifieras. Efter koppling till befolkningsregistret kommer kvinnor som är i livet kontaktas via brev med information om projektet samt ett frågeformulär. Frågeformuläret tar upp frågor om utredningar och behandlingar mot osteoporos och en FRAX-skattning. FRAX är en algoritm innehållande ålder, längd, vikt, tidigare frakturer, höftfraktur hos förälder, rökning, kortisonbehandling och vissa sjukdomar, en billig och enkel skattningskala för att bedöma behovet (vid >15% beräknad risk för fraktur inom 10 år) av ytterligare utredning.
Alla svar och information ska sedan matas in avidentifierat i EPI6 och bearbetas statistiskt via SPSS. Med hjälp svaren från enkäten ska en FRAX-beräkning göras, det är en skattning av 10 års risk för osteoporos och nya frakturer. En efterfråga av livskvaliteten med hjälp av ett nationellt validerat frågeformulär (Short Form (SF)-36) kommer också att göras.
Kvinnor som enligt FRAX har en förhöjd risk för osteoporos och inte tidigare fått utredning/behandling för osteoporos planeras sedan i ett nytt projekt tillfrågas deltagande i en klinisk kontroll med laboratorieanalyser (hyperparatyreoidismutredning) och bentäthetsmätning. I ett annat projekt kommer kvinnornas livskvalitet att analyseras vidare.


Uppföljning av medelålders kvinnor med handledsfraktur i Skaraborg 2009., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/225271