Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?
Project number : 225631
Created by: Patrik Karlsson, 2017-04-20
Last revised by: Patrik Karlsson, 2017-04-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

För allmänläkaren tillhör det vardagen att ta ställning till avvikande värden i patienternas blodprover. En vanligt förekommande avvikelse är förhöjt kalium, särskilt hos patienter som behandlas med vissa läkemedel som har kaliumhöjning, hyperkalemi, som möjlig biverkan. I svåra fall kan hyperkalemi orsaka livsfarliga rytmstörningar och hjärtstopp. Denna litteraturstudie syftar till att underlätta hanteringen av dessa patienter på primärvårdsnivå. I studien konstateras att alla läkemedel som påverkar njurarnas system för blodtrycksreglering kan orsaka hyperkalemi, men även betablockerare, vissa antiinflammatoriska läkemedel och antibiotikapreparatet trimetoprim kan höja kaliumnivån i blodet. Studien föreslår, att hos patienter som står på potentiellt kaliumhöjande läkemedel, kan kaliumnivåer på upp till 5,5 mmol/L accepteras utan åtgärd. Kaliumvärden mellan 5,0 och 5,5 mmol/L bör dock monitoreras regelbundet. Mellan 5,5 och 6,0 mmol/L bör man sänka eller sätta ut kaliumhöjande läkemedel i syfte att sänka nivån. För värden överstigande 6,0 mmol/L, eller om typiska EKG-förändringar ses i kombination med kaliumvärde över 5,5 mmol/L, rekommenderas akut handläggning på sjukhus.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

För allmänläkaren tillhör det vardagen att ta ställning till avvikande värden i patienternas blodprover. En vanligt förekommande avvikelse är förhöjt kalium, särskilt hos patienter som behandlas med vissa läkemedel som har kaliumhöjning, hyperkalemi, som möjlig biverkan. I svåra fall kan hyperkalemi orsaka livsfarliga arytmier och hjärtstopp. Denna litteraturstudie syftar till att underlätta hanteringen av dessa patienter på primärvårdsnivå. I studien konstateras att alla läkemedel som interfererar med njurarnas renin-angiotensin-aldosteronsystem kan orsaka hyperkalemi, men även betablockerare, NSAID och trimetoprim kan höja kaliumnivån i blodet. Studien föreslår, att hos patienter som står på potentiellt kaliumhöjande läkemedel, kan kaliumnivåer på upp till 5,5 mmol/L accepteras utan åtgärd. Kaliumvärden mellan 5,0 och 5,5 mmol/L bör dock monitoreras regelbundet. Mellan 5,5 och 6,0 mmol/L bör man sänka eller sätta ut kaliumhöjande läkemedel i syfte att sänka kaliumvärdet. För värden överstigande 6,0 mmol/L, eller om typiska EKG-förändringar ses i kombination med kaliumvärde över 5,5, rekommenderas akut handläggning på sjukhus.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hyperkalemia
Abnormally high potassium concentration in the blood, most often due to defective renal excretion. It is characterized clinically by electrocardiographic abnormalities (elevated T waves and depressed P waves, and eventually by atrial asystole). In severe cases, weakness and flaccid paralysis may occur. (Dorland, 27th ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Ljungskile vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/225631