Multisjuka äldre –
Hur fungerar vården i dag och hur kan den bli bättre

Project number : 226421
Created by: Erik McNair, 2017-05-08
Last revised by: Erik McNair, 2018-09-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Multisjuklighet definieras ofta som förekomst av flera sjukdomar samtidigt hos en och samma individ. Risken att utveckla multisjuklighet ökar med stigande ålder. Multisjuka äldre utgör en viktig patientgrupp i Sverige liksom i jämförbara länder. Förekomsten av multisjuklighet i Sverige för gruppen 75 år eller äldre uppgår till mellan 65 och 70 % enligt en systematisk litteraturöversikt från 2010 . Om man räknar personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom består gruppen av cirka 300 000 vilket utgör 18 procent av befolkningen 65 år och äldre . Då Sveriges demografiska fördelning håller på att förändras med en allt större andel äldre kan gruppen multisjuka äldre förväntas växa. Gruppen som sådan är inte homogen, den innefattar allt från välmående patienter med ett relativt litet vårdbehov till svårt sjuka patienter i livets slutskede. Gemensamt för många i denna heterogena grupp är dock att det är svårt ge god vård genom att följa standardiserade vårdprogram som oftast är utformade kring en enstaka diagnos. För att patientens vårdbehov skall tillgodoses krävs ofta insatser från vårdpersonal med olika specialiteter och inriktningar, inte sällan med olika huvudmän. Detta ställer extra stora krav på samordning och kommunikation mellan olika vårdgivare. Begreppet ”the complex older patient” och hur det uppfattas av allmänläkare har utforskats av en nederländsk forskargrupp. De fann då fem viktiga faktorer; att inte kunna ta ansvar, olika uppfattningar om nödvändig vård, att stöta på gränser för vad medicinen kan göra/erbjuda, begränsad socialtjänst och att vara dåligt utrustad. Tidigare forskning inom området är mycket begränsad. Regeringens nationelle samordnare med uppdrag att analysera hälso- och sjukvården i Sverige lämnade sitt slutbetänkande i rapporten ”Effektiv vård” 2016. Enligt rapporten uppvisar svensk sjukvård goda resultat vid en internationell jämförelse. Man menar dock att det krävs en rad förändringar för att effektivare möta framtidens vårdbehov. Det betonas i rapporten att primärvården behöver stärkas och att resurser bör omfördelas från sjukhusvården till primärvården. Specifikt anges att patienter med multisjukliget i högre grad bör tas om hand inom primärvården. För gruppen multisjuka äldre spelar primärvården och allmänläkaren en nyckelroll för att samordna vården och ge en kontinuitet i den samma. I en rapport från Sociala rådet konstateras att kunskapsläget kring multisjuklighet är begränsat och att det behövs ytterligare kunskap för att bättre förstå och behandla multisjuka patienter . Vi vill med denna studie vända oss till erfarna allmänläkare för att ta del av deras tankar om hur denna vård kan förbättras. Genom att ta del av och analysera erfarna allmänläkares erfarenheter av vården av multisjuka äldre patienter kan vi få information som kan vägleda oss i arbetet att att förbättra primärvårdens del av vården för denna patientgrupp.

Syfte

Att ta del av erfarna allmämnläkares uppfattningar om vården om multisjuka äldre och hur denna kan förbättras.

Metod

En kvalitativ studie där data insamlas genom att använda fokusgrupper bestående av erfarna allmänläkare.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Multisjuklighet definieras ofta som förekomst av flera sjukdomar samtidigt hos en och samma individ. Risken att utveckla multisjuklighet ökar med stigande ålder. Multisjuka äldre utgör en viktig patientgrupp i Sverige liksom i jämförbara länder. Prevalensen av multisjuklighet i Sverige för gruppen 75 år eller äldre uppgår till mellan 65 och 70 % enligt en systematisk litteraturöversikt från 2010 . Om man räknar personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom består gruppen av cirka 300 000 vilket utgör 18 procent av befolkningen 65 år och äldre . Då Sveriges demografiska fördelning håller på att förändras med en allt större andel äldre kan gruppen multisjuka äldre förväntas växa. Gruppen som sådan är inte homogen, den innefattar allt från välmående patienter med ett relativt litet vårdbehov till svårt sjuka patienter i livets slutskede. Gemensamt för många i denna heterogena grupp är dock att det är svårt ge god vård genom att följa standardiserade vårdprogram som oftast är utformade kring en enstaka diagnos. För att patientens vårdbehov skall tillgodoses krävs ofta insatser från vårdpersonal med olika specialiteter och inriktningar, inte sällan med olika huvudmän. Detta ställer extra stora krav på samordning och kommunikation mellan olika vårdgivare. Begreppet ”the complex older patient” och hur det uppfattas av allmänläkare har utforskats av en nederländsk forskargrupp. De fann då fem viktiga faktorer; att inte kunna ta ansvar, olika uppfattningar om nödvändig vård, att stöta på gränser för vad medicinen kan göra/erbjuda, begränsad socialtjänst och att vara dåligt utrustad. Tidigare forskning inom området är mycket begränsad. Regeringens nationelle samordnare med uppdrag att analysera hälso- och sjukvården i Sverige lämnade sitt slutbetänkande i rapporten ”Effektiv vård” 2016. Enligt rapporten uppvisar svensk sjukvård goda resultat vid en internationell jämförelse. Man menar dock att det krävs en rad förändringar för att effektivare möta framtidens vårdbehov. Det betonas i rapporten att primärvården behöver stärkas och att resurser bör omfördelas från sjukhusvården till primärvården. Specifikt anges att patienter med multisjukliget i högre grad bör tas om hand inom primärvården. För gruppen multisjuka äldre spelar primärvården och allmänläkaren en nyckelroll för att samordna vården och ge en kontinuitet i den samma. I en rapport från Sociala rådet konstateras att kunskapsläget kring multisjuklighet är begränsat och att det behövs ytterligare kunskap för att bättre förstå och behandla multisjuka patienter . Vi vill med denna studie vända oss till erfarna allmänläkare för att ta del av deras tankar om hur denna vård kan förbättras. Genom att ta del av och analysera erfarna allmänläkares erfarenheter av vården av multisjuka äldre patienter kan vi få information som kan vägleda oss i arbetet att att förbättra primärvårdens del av vården för denna patientgrupp.

Syfte

Att ta del av erfarna allmämnläkares uppfattningar om vården om multisjuka äldre och hur denna kan förbättras.

Metod

En kvalitativ studie där data insamlas genom att använda fokusgrupper bestående av erfarna allmänläkare. Textmaterialet kommer att genomgå en strukturerad analys via systematisk textkondensation enligt Malterud, vars modell är en modifiering av Giorgios metod.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Geriatric Nursing
Nursing care of the aged patient given in the home, the hospital, or special institutions such as nursing homes, psychiatric institutions, etc.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.
Sweden
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral AB - Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet

Multisjuka äldre –
Hur fungerar vården i dag och hur kan den bli bättre, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/226421