Multisjuka äldre - Hur fungerar vården idag och hur kan den bli bättre? En fokusgruppsstudie bland erfarna allmänläkare.
Project number : 226471
Created by: Ingmarie Skoglund, 2017-05-09
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2019-07-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-06-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-10-30
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-06-30
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Multisjuklighet innebär flera sjukdomar samtidigt hos samma individ. Risken för denna ökar med åldern, förekommer i 60-70 % bland svenskar över 75 år och förväntas öka. I gruppen finns såväl relativt välmående som svårt sjuka i livets slutskede. Gemensamt för alla är att standardiserade vårdprogram saknas och vården kräver multiprofessionella insatser, ofta från flera huvudmän.
I slutbetänkandet till utredning ”Effektiv vård” (2016) föreslogs flera förändringar för framtiden; primärvården behöver stärkas och multisjuka patienter behöver i högre grad tas om hand i primärvården.
Sociala rådet har konstaterat att kunskapsläget om multisjuklighet är begränsat. Med denna studie vänder vi oss till i första hand erfarna allmänläkare för att ta del av deras erfarenheter av denna vård och hur den kan förbättras i framtiden.

Syfte/frågeställning

Hur uppfattar erfarna allmänläkare att vården av äldre multisjuka patienter fungerar i Sverige idag? Vilka brister finns och vad kan vi göra för att förbättra vården för denna patientgrupp?

Metod

Kvalitativ fokusgruppstudie med erfarna allmänläkare. Data analyseras med systematisk textkondensering.

Förväntat resultat

Att efter analys av det insamlade materialet hoppas vi kunna identifiera teman och centrala begrepp som belyser erfarna allmänläkares uppfattningar om vården av patientgruppen och vilka möjligheter de ser att förbättra denna vård.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Multisjuklighet definieras ofta som förekomst av flera sjukdomar samtidigt hos en och samma individ och risken för multisjuklighet ökar med åldern. Prevalensen svenska multisjuka , 75 år och äldre, är 60-70 % enligt en litteraturöversikt (2010). Denna grupp förväntas växa.
Gruppen är inhomogen från relativt välmående till svårt sjuka i livets slutskede. Gemensamt är att det är svårt ge god genom standardiserade vårdprogram. För att vårdbehoven skall tillgodoses krävs multiprofessionella insatser , ofta från flera huvudmän.
Regeringens nationelle samordnare med uppdrag att analysera hälso- och sjukvården i Sverige lämnade 2016 slutbetänkandet ”Effektiv vård” 2016 . I rapporten menar man att det krävs en rad förändringar för kunna möta framtidens vårdbehov. Man betonar att primärvården behöver stärkas och genom resursöverföring från sjukhusen och att multisjuka patient i högre grad bör tas om hand av primärvården.
I en rapport från Sociala rådet konstateras att kunskapsläget kring multisjuklighet är begränsat och att det behövs ytterligare kunskap för att bättre förstå och behandla multisjuka patienter. Vi vill med denna studie vända oss till erfarna allmänläkare för att ta del av deras erfarenheter av vården av multisjuka äldre och hur denna vård kan förbättras i framtiden.

Syfte/frågeställning

Hur uppfattar erfarna allmänläkare att vården av äldre multisjuka patienter fungerar i Sverige idag? Vilka brister finns och vad kan vi göra för att förbättra vården för denna patientgrupp?

Metod

Kvalitativ fokusgruppstudie med erfarna allmänläkare. Data analyseras med systematisk textkondensering.

Förväntat resultat

Att efter analys av det insamlade materialet kunna identifiera teman och centrala begrepp som belyser erfarna allmänläkares uppfattningar om vården multisjuka äldre patienter samt vilka möjligheter de ser att förbättra denna vård.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Projektledaren anställd där
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Alingsås - Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral AB - Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Erik McNair
St-läkare (med doctor), Medpro clinic Noltorp vård central

Multisjuka äldre - Hur fungerar vården idag och hur kan den bli bättre? En fokusgruppsstudie bland erfarna allmänläkare., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/226471