Psoriasis och fetmakirurgi: kliniska utfall och verkningsmekanismer
Project number : 226921
Created by: Marta Laskowski, 2017-05-16
Last revised by: Marta Laskowski, 2018-11-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Psoriasis and bariatric surgery – mechanisms of action and clinical outcomes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Fetma har visat sig ha en tydlig koppling till psoriasis. En av de mest framgångsrika behandlingarna av fetma är fetmakirurgi och nya studier har påvisat att det finns starka indikationer på att fetmakirurgi förbättrar, och ibland leder till fullständig läkning av, psoriasis. Hög aktivitetsnivå verkar minskar risken för att insjukna i psoriasis, men studier har också visat att psoriasispatienter uppvisar lägre nivåer av fysisk aktivitet jämfört med friska. Vi vill studera dessa relativt outforskade samband närmare. I vår första studie planerar vi att koppla fetmakirurgiregistret till psoriasisregistret för att undersöka om psoriasispatienter förbättras avseende psoriasissjukdomsbörda efter fetmakirurgi. Vi kommer vidare att undersöka hur olika typer av fetmakirurgiska metoder påverkar psoriasissymtom genom en omfattande enkätstudie som följer patienter runt om i Sverige under en femårsperiod. Vi kommer även att, baserat på registerdata från bland annat svenska värnpliktsregistret, genomföra studier där vi undersöker huruvida individers nivå av fysisk aktivitet påverkar risken för att insjukna i psoriasis. Slutligen planerar vi att validera ett nytt, användarvänligt bedömningsverktyg där psoriasissjuka själva, utan inblanding av vårdpersonal, kan bevaka svårighetsgraden av sin sjukdom - något som hittills inte varit möjligt. Vårt huvudsakliga mål är att utröna om fetmakirurgi kan fungera som ett alternativ till dagens behandlingar - något som kan gynna de hårt drabbade psoriasispatienter som samtidigt lider av fetma där dagens terapier är otillräckliga.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Genom 4 studier vill vi öka kunskapen om kopplingen mellan psoriasis, obesitaskirurgi och fysisk aktivitet:
1. Fetmaregistret SOReg samkörs med registret för systembehandlade psoriatriker PsoReg. Psoriatriker som genomgått fetmakirurgi identifieras och matchas med icke-opererade obesa psoriatriker för analys av utfall på psoriasissymtom. Samarbete med registerhållare är etablerat och etiskt godkännande finns (DNR 656-17).
2. Genom en longitudinell femårig multicenterstudie etableras en ny, omfattande databas baserad på exempelvis SAPASI (se punkt 3), livskvalitet, hälsa och livsstil för fetmaopererade psoriatriker och kontroller som möjliggör prospektiv uppföljning (DNR 552-18).
3. SAPASI (self assessment PASI) är ett utvärderingsverktyg för psoriasis som, till skillnad från PASI (Psoriasis Area Severity Index), ej kräver inblandning av vårdpersonal. SAPASI har samma säkerhet som PASI, men finns inte på svenska. Genom en strukturerad valideringsstudie skapas ett patientvänligt verktyg som underlättar dermatovenereologers bedömning av psoriasissymtom, underlättar för patienten och frigör resurser.
4. Såväl incidens som prevalens av psoriasis verkar minska vid ökad fysisk aktivitet, men psoriatriker är mindre fysiskt aktiva jämfört med övriga befolkningen. Med hjälp av data från Mönstringsdatabasen, Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret och SCB:s socioekonomiska LISA-register planerar vi undersöka om låg grad av fysisk aktivitet leder till ökad risk för psoriasis - något som tidigare endast analyserats gällande kvinnor och aldrig anaylserats i ett svenskt material.

Genom ovanstående studier planerar vi undersöka kopplingen mellan psoriasis, fetma, fetmakirurgi och fysisk aktivitet samt bidra till att förenkla bedömningen av psoriasissjukdomen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Multicenterstudie
checked Pilotstudier (Pilot Projects)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Psoriasis
A common genetically determined, chronic, inflammatory skin disease characterized by rounded erythematous, dry, scaling patches. The lesions have a predilection for nails, scalp, genitalia, extensor surfaces, and the lumbosacral region. Accelerated epidermopoiesis is considered to be the fundamental pathologic feature in psoriasis.
Adipose Tissue
Specialized connective tissue composed of fat cells (ADIPOCYTES). It is the site of stored FATS, usually in the form of TRIGLYCERIDES. In mammals, there are two types of adipose tissue, the WHITE FAT and the BROWN FAT. Their relative distributions vary in different species with most adipose tissue being white.
Bariatric Surgery
Surgical procedures aimed at producing major WEIGHT REDUCTION in patients with MORBID OBESITY.
Anastomosis, Roux-en-Y
A Y-shaped surgical anastomosis of any part of the digestive system which includes the small intestine as the eventual drainage site.
Arthritis, Psoriatic
Syndrome in which psoriasis is associated with arthritis, often involving inflammation in terminal interphalangeal joints. A rheumatoid factor is not usually present in the sera of affected individuals.
Cohort Studies
Studies in which subsets of a defined population are identified. These groups may or may not be exposed to factors hypothesized to influence the probability of the occurrence of a particular disease or other outcome. Cohorts are defined populations which, as a whole, are followed in an attempt to determine distinguishing subgroup characteristics.
Sweden
Description missing
Glucagon-Like Peptide 1
A peptide of 36 or 37 amino acids that is derived from PROGLUCAGON and mainly produced by the INTESTINAL L CELLS. GLP-1(1-37 or 1-36) is further N-terminally truncated resulting in GLP-1(7-37) or GLP-1-(7-36) which can be amidated. These GLP-1 peptides are known to enhance glucose-dependent INSULIN release, suppress GLUCAGON release and gastric emptying, lower BLOOD GLUCOSE, and reduce food intake.
Metabolic Syndrome X
A cluster of metabolic risk factors for CARDIOVASCULAR DISEASES and TYPE 2 DIABETES MELLITUS. The major components of metabolic syndrome X include excess ABDOMINAL FAT; atherogenic DYSLIPIDEMIA; HYPERTENSION; HYPERGLYCEMIA; INSULIN RESISTANCE; a proinflammatory state; and a prothrombotic (THROMBOSIS) state. (from AHA/NHLBI/ADA Conference Proceedings, Circulation 2004; 109:551-556)
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Body Mass Index
An indicator of body density as determined by the relationship of BODY WEIGHT to BODY HEIGHT. BMI=weight (kg)/height squared (m2). BMI correlates with body fat (ADIPOSE TISSUE). Their relationship varies with age and gender. For adults, BMI falls into these categories: below 18.5 (underweight); 18.5-24.9 (normal); 25.0-29.9 (overweight); 30.0 and above (obese). (National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention)
Retrospective Studies
Studies used to test etiologic hypotheses in which inferences about an exposure to putative causal factors are derived from data relating to characteristics of persons under study or to events or experiences in their past. The essential feature is that some of the persons under study have the disease or outcome of interest and their characteristics are compared with those of unaffected persons.
Multicenter Study
Work consisting of a controlled study executed by several cooperating institutions.
Prospective Studies
Observation of a population for a sufficient number of persons over a sufficient number of years to generate incidence or mortality rates subsequent to the selection of the study group.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.
Weight Loss
Decrease in existing BODY WEIGHT.
Validation Studies
Works consisting of research using processes by which the reliability and relevance of a procedure for a specific purpose are established.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Hud- och könssjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Universitet - Umeå Universitet - Medicinsk fakultet - Folkhälsa och klinisk medicin - Dermatologi och venereologi
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Region Värmland - Sjukhus - Sjukhuset i Torsby
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Stockholms läns landsting - S:t Görans sjukhus
Regioner - Region Kronoberg - Hälso- och sjukvården - Kirurgi-, kvinno- och barncentrum - Kirurgkliniken workplace verified by Region Kronoberg on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Stockholms läns landsting - Ersta diakoni
Regioner - Stockholms läns landsting - Danderyds sjukhus AB - Kirurg- och Urologkliniken - Obesitasmottagning
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Mottagningsenhet
Regioner - Region Östergötland - Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård - Kirurgiska kliniken i Norrköping
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Carlanderska sjukhuset workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Helena Gustafsson
Verksamhetschef, Överläkare, Lektor, Hud- och könssjukvård, Sektionen för fysiologi
Torsten Olbers
Docent, Överläkare, Kirurgi Sahlgrenska
Ann-Marie Wennberg
Sjukhusdirektör, Sjukhusledning, Hud- och könssjukvård
Kjell Torén
Professor/överläkare/, Medicin, Sahlgrenska, Medicin, Sahlgrenska, Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi, Medicin, Sahlgrenska

Finansiering

Grants

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
50 000 SEK (applied sum: 140 000 SEK)
Marta Laskowski

2018,

SU-fonderna
40 000 SEK (applied sum: 360 000 SEK)
Marta Laskowski

2018,

Psoriasisfonden
100 000 SEK (applied sum: 360 000 SEK)
Marta Laskowski / Helena Gustafsson

2018,

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Psoriasis och fetmakirurgi: kliniska utfall och verkningsmekanismer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/226921