Morfin -möjlighet eller misstag?
Project number : 227321
Created by: Martina Bergsten, 2017-05-24
Last revised by: Martina Bergsten, 2019-08-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Patienter med kroniska icke-maligna smärtor är vanligt förekommande i primärvård. Icke-farmakologiska och icke-opioida behandlingsmetoder rekommenderas i första hand men ibland förskrivs opioider. Det finns dock besvärande biverkningar och risken kan vara större än nyttan. Det finns studier från USA som studerat primärvårdsläkares upplevelser av att förskriva opioider till denna patientgrupp men svenska studier saknas.

Syftet med denna studie är att utforska attityder, upplevelser och strategier hos läkare som arbetar i primärvården inför förskrivning av morfinliknande läkemedel till patienter med långvarig icke-malign smärta.

Metoden är kvalitativ intervjustudie där 6-8 läkare som arbetar i primärvården kommer att intervjuas genom semistrukturerad intervju. Intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras enligt systematisk textkondensering enligt Malterud 2014.

Studien förväntas ge en uppfattning om hur läkare i primärvård upplever förskrivning av morfinliknande läkemedel till patienter med kronisk icke-malign

Smärta. Studien förväntas också kunna påvisa vilka faktorer som kan underlätta behandlingen och i förlängningen kunna leda till en förändring av arbetssättet inför förskrivning av morfinläkemedel till de patienter där nyttan överstiger riskerna. Detta skulle kunna leda till att vården för patienter med kronisk icke-malign smärta blir mer kostnadseffektiv och upplevas mer tillfredsställande för både patient och läkare.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kompletterar senare.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Morphine
The principal alkaloid in opium and the prototype opiate analgesic and narcotic. Morphine has widespread effects in the central nervous system and on smooth muscle.
Prescriptions, Drug
Directions written for the preparation and administration of a drug.
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.
Family Practice
A medical specialty concerned with the provision of continuing, comprehensive primary health care for the entire family.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Morfin -möjlighet eller misstag?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/227321