Att utveckla en enkät som mäter patientens upplevelse om sexuella biverkningar relaterade till behandling med SSRI
Project number : 227331
Created by: Natalya Livbom, 2017-05-24
Last revised by: Natalya Livbom, 2017-06-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie att utveckla en enkät som mäter patientens uplevelse om sexuella biverkningar relaterade till behandling med SSRI.Tre distriktsläkare ska intervjuas individuelt och helt frivilligt på Närhälsan Fristad. Varje intervju ska spelas in och analyseras. Under intervjun kommer det att ställas frågor angående en förbättring i kommunikation med patienter när det gäller de känsliga och privata frågor om sex biverkningar av insättande antidepressiva läkemedel. När intervjuerna har analyserats kommer en enkät att utformas utifrån resultaten. Enkäten lämnas till 10 läkare som kommer att ge återkoppling kring hur enkäten kan förbättrats. En slutversion av enkäten skapas sedan. Enkäten kan användas i framtiden för att förbättra dialogen med patienten om sex biverkningar. Detta har djupgående implikationer för läkare-patient relationen som kan öka patientens trygghet och även vårdkvalite. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

En ny enkät utveckling som kan användas i framtiden för att mätta patientens upplevelse om sex biverkningar av insättande behandling med SSRI. Sexuella biverkningar kan orsaka dålig behandlingsföljsamhet och medicinsk behandlings effekt. Därför är läkarens roll i patientens långtidsbehandling en viktigt del att försöka motivera patienten eller tillsammans med patienten försöka hitta motivation till fortsatt behandling för att inte får återfall i svår depression/ångest som krossar patientens livskvalitet och leder till långvarig sjukskrivning. Enkäten ska hjälpa läkare att förbättra dialog med patienten vad det gäller sexuella biverkningar. Denna intervjustudie kan ge nytta på lång sikt och ökar patientens trygghet vid läkarbesök. De bästa tillgängliga kunskap kan användas i klinisk praxis. Jag tycker att utveckling av den enkät är läkarens perspektiv

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.
Adverse Drug Reaction Reporting Systems
Systems developed for collecting reports from government agencies, manufacturers, hospitals, physicians, and other sources on adverse drug reactions.
Serotonin
A biochemical messenger and regulator, synthesized from the essential amino acid L-TRYPTOPHAN. In humans it is found primarily in the central nervous system, gastrointestinal tract, and blood platelets. Serotonin mediates several important physiological functions including neurotransmission, gastrointestinal motility, hemostasis, and cardiovascular integrity. Multiple receptor families (RECEPTORS, SEROTONIN) explain the broad physiological actions and distribution of this biochemical mediator.
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.
Antidepressive Agents
Mood-stimulating drugs used primarily in the treatment of affective disorders and related conditions. Several MONOAMINE OXIDASE INHIBITORS are useful as antidepressants apparently as a long-term consequence of their modulation of catecholamine levels. The tricyclic compounds useful as antidepressive agents (ANTIDEPRESSIVE AGENTS, TRICYCLIC) also appear to act through brain catecholamine systems. A third group (ANTIDEPRESSIVE AGENTS, SECOND-GENERATION) is a diverse group of drugs including some that act specifically on serotonergic systems.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Fristad vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Sandra Weineland
Specialistpsykolog, filosofie doktor, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan, Psykologiska institutionen

Att utveckla en enkät som mäter patientens upplevelse om sexuella biverkningar relaterade till behandling med SSRI, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/227331