Sambandet mellan sjukskrivningstid och framtida sjukfrånvaro vid common mental disorders
Project number : 227391
Created by: Maria Hösterey, 2017-05-28
Last revised by: Maria Hösterey, 2017-06-20
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sjukfrånvaron för arbetande i Sverige befinner sig över genomsnittet i Europa och har ökat senaste åren. Psykiatriska diagnoser, däribland common mental disorders (CMD) (i.e. depression, ångestsyndrom, stressreaktion) är den vanligaste diagnoskoden på läkarintyg för sjukskrivning i Sverige som registreras hos Försäkringskassan (FK), d.v.s. sjukfrånvaro mer än 14 dagar. Sjukskrivning orsakar negativa konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. CMD är en känd prediktor för sjukskrivning och recidiv i sjukfrånvaro. Det försäkringsmedicinska beslutstödet (FMB) ska underlätta för läkaren i sjukskrivningsmomentet med riktlinjer för hur olika diagnoser påverkar arbetsförmågan. En bedömning som är svår och komplex för läkaren. Det finns oklarheter kring vad som är den lämpligaste sjukskrivningstiden vid CMD. Målet med projektet är att undersöka sambanden mellan CMD, med och utan sjukskrivning och risken för framtida sjukskrivningsepisoder. Det är en registerstudie och populationen är ca 100-150 patienter. Patienterna delas upp i tre grupper vid baslinjen år 2013: ej sjukskriven, sjukskriven längre tid än FMB:s rekommendationer och sjukskriven kortare tid än FMB:s rekommendationer. Patienterna följs upp avseende nya sjukskrivningsdagar år 2014-2015. Statistik analys på datan kommer därefter att utföras. Tänkbar nytta med projektet är att kartlägga om sjukskrivning vid CMD är till gagn för individen eller inte för att på samhällsnivå bättre kunna definiera sjukskrivningstider.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sjukfrånvaron för arbetande i Sverige befinner sig över genomsnittet i Europa och har ökat senaste åren. Psykiatriska diagnoser, däribland common mental disorders (CMD) (i.e. depression, ångestsyndrom, stressreaktion) är den vanligaste diagnoskoden på läkarintyg för sjukskrivning i Sverige som registreras hos Försäkringskassan (FK), d.v.s. sjukfrånvaro mer än 14 dagar. Sjukskrivning orsakar negativa konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. CMD är en känd prediktor för sjukskrivning och recidiv i sjukfrånvaro. Det försäkringsmedicinska beslutstödet (FMB) ska underlätta för läkaren i sjukskrivningsmomentet med riktlinjer för hur olika diagnoser påverkar arbetsförmågan. En bedömning som är svår och komplex för läkaren. Det finns oklarheter kring vad som är den lämpligaste sjukskrivningstiden vid CMD. Målet med projektet är att undersöka sambandet mellan CMD, med och utan sjukskrivning och risken för framtida sjukskrivningsepisoder. Studiedesignen är en prospektiv, longitudinell kohortstudie. Populationen, 18-65 år, cirka 100-150 patienter, enligt urvalskriterier, som identifieras i Medrave4 utifrån diagnos, sjukskrivning och stratifieras i tre grupper vid baslinjen år 2013: ej sjukskriven, sjukskriven längre tid än FMB:s rekommendationer och sjukskriven kortare tid än FMB:s rekommendationer. Populationen följs upp avseende nya sjukskrivningsdagar år 2014-2015. Analys i form av deskriptiv och analytisk statistik med linjär regressionsanalys. Tänkbar nytta med projektet är att kartlägga om sjukskrivning vid CMD är till gagn för individen eller inte för att på samhällsnivå bättre kunna definiera sjukskrivningstider.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Recurrence
The return of a sign, symptom, or disease after a remission.
Insurance Claim Review
Review of claims by insurance companies to determine liability and amount of payment for various services. The review may also include determination of eligibility of the claimant or beneficiary or of the provider of the benefit; determination that the benefit is covered or not payable under another policy; or determination that the service was necessary and of reasonable cost and quality.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Torpavallen vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gunnel Hensing
Professor, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Sambandet mellan sjukskrivningstid och framtida sjukfrånvaro vid common mental disorders, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/227391