Utvärdering av multidisciplinär behandling för traumatiserade flyktingar på Kris- och traumamottagningen
Project number : 227931
Created by: Nils Olof Wrede, 2017-06-09
Last revised by: Nils Olof Wrede, 2019-08-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2013-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-08-05
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Genom en systematisk utvärdering av behandlingen på Kris- och traumamottagningen undersöks utfallet av den multidisciplinära behandlingen. Med hjälp av standardiserade skalor mäts patienternas grad av symptom (ptsd, depression och ångest) före och efter behandling. Preliminära resultat visar att patienternas symptomtryck är mycket högt vid förmätning. Exempelvis visar måtten på ptsd (mätt med instrumentet pcl-c) ett genomsnittligt medelvärde på 3,05 av max 4,0. Jämförelser med andra studier, t.ex. Röda Korsets studie i Sverige samt flertalet internationella studier antyder att graden av ptsd hos patienterna vid Kris- och traumamottagningen vid behandlingsstart är anmärkningsvärt högt. Preliminära analyser visar även graden av ptsd är mindre efter behandlingen på Kris- och traumamottagningen. Vi ser samma tendens för depression och ångest.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Genom en systematisk utvärdering av behandlingen på Kris- och traumamottagningen undersöks utfallet av den multidisciplinära behandlingen. Med hjälp av standardiserade skalor mäts patienternas grad av symptom (ptsd, depression och ångest) före och efter behandling. Preliminära resultat visar att patienternas symptomtryck är mycket högt vid förmätning. Exempelvis visar måtten på ptsd (mätt med instrumentet pcl-c) ett genomsnittligt medelvärde på 3,05 av max 4,0. Jämförelser med andra studier, t.ex. Röda Korsets studie i Sverige samt flertalet internationella studier antyder att graden av ptsd hos patienterna vid Kris- och traumamottagningen vid behandlingsstart är anmärkningsvärt högt. Preliminära analyser på 41 deltagare visar en förbättring gällande PTSD-, ångest- och depressionssymtom på gruppnivå och på individnivå utgjorde återställda eller förbättrade patienter den största gruppen. Analyserna på individnivå (Reliable Change Index) visade även att det fanns grupper som var oförändrade och försämrade vid eftermätningen. Vid en jämförelse av två gränsvärden på huvudutfallsmåttet PCL-C gick det att se skillnader i kliniskt signifikant utfall för studiedeltagarna.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Adjustment Disorders
Maladaptive reactions to identifiable psychosocial stressors occurring within a short time after onset of the stressor. They are manifested by either impairment in social or occupational functioning or by symptoms (depression, anxiety, etc.) that are in excess of a normal and expected reaction to the stressor.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Specialistutbildning psykolog


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Kris- och traumamottagningen workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Utvärdering av multidisciplinär behandling för traumatiserade flyktingar på Kris- och traumamottagningen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/227931