Existentiella frågors betydelse vid psykisk ohälsa
Project number : 228291
Created by: Yvette Fuentes Leetmaa, 2017-06-12
Last revised by: Yvette Fuentes Leetmaa, 2018-03-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Internationellt sägs människans hälsa omfatta fyra interkorrelerade grundstenar: Det fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Sverige är ett land som har fått stort genomslag inom det politiska och praktiska hälso- och sjukvårdsarbete inom de första tre områdena. Trots detta visar psykisk ohälsa en markant uppåtstigande tendens. Om det nu är så att den psykiska hälsan försämras - varför har den existentiella hälsodimensionen inte rönt mer uppmärksamhet?

Det är först vid livets slutskede som svensk vård får uppgiften av Socialstyrelsen, att bemöta patienternas existentiella behov. Detta sker genom Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Det råder konsensus om att samtal kring livsfrågor har en positiv effekt på patientens livskvalitet i livets slutskede.

Syfte

Syftet med detta projekt är att utröna om det finns existentiell ohälsa som påverkar primärvårdpatienters hälsa. I så fall kan detta i förlängningen leda till att man utvecklar vägar till att möta dessa behov i vården.

Metod

Patienter i vuxen ålder på vårdcentralen kommer under en begränsad tid att slumpmässigt tillfrågas om att delta i en enkätstudie som handlar om existentiell hälsa. Först efter patienten lämnat sitt samtycke går projektledaren in i journalen och identifierar, med hjälp av journalsystemets diagnoskoder (International Classification of Diseases, ICD), om patienten hamnar i studiegrupp eller kontrollgrupp. Diagnoskoderna inom psykiska sjukdomar och syndrom, beteendestörning samt ålder är avgörande inklusion- och exklusionskriterier.

Enkäten ifylls i hemmet och postas i förbetalt kuvert. Enkäten lämnas ut enbart vid ett tillfälle. Analys och rapportering planeras påbörja sommaren/hösten 2018.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Internationellt sägs människans hälsa omfatta fyra interkorrelerade grundstenar: Det fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Sverige är ett land som har fått stort genomslag inom det politiska och praktiska hälso- och sjukvårdsarbete inom de första tre områdena. Trots detta visar psykisk ohälsa en markant uppåtstigande tendens. Om det nu är så att den psykiska hälsan försämras - varför har den existentiella hälsodimensionen inte rönt mer uppmärksamhet?

Det är först vid livets slutskede som svensk vård får uppgiften av Socialstyrelsen, att bemöta patienternas existentiella behov. Detta sker genom Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Det råder konsensus om att samtal kring livsfrågor har en positiv effekt på patientens livskvalitet i livets slutskede.

Syfte

Syftet med detta projekt är att utröna om det finns existentiell ohälsa som påverkar primärvårdpatienters hälsa. I så fall kan detta i förlängningen leda till att man utvecklar vägar till att möta dessa behov i vården.

Metod

Patienter i vuxen ålder på vårdcentral kommer under en begränsad tid att slumpmässigt tillfrågas om att delta i en enkätstudie som handlar om existentiell hälsa. Först efter patienten lämnat sitt samtycke går projektledaren in i journalen och identifierar, med hjälp av journalsystemets diagnoskoder (International Classification of Diseases, ICD), om patienten hamnar i studiegrupp eller kontrollgrupp. Diagnoskoderna inom psykiska sjukdomar och syndrom, beteendestörning samt ålder är avgörande inklusion- och exklusionskriterier.

Enkäten ifylls i hemmet och postas i förbetalt kuvert. Enkäten lämnas ut enbart vid ett tillfälle. Analys och rapportering planeras påbörja sommaren/hösten 2018.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Praktikertjänst AB - JohannesVården - Vårdcentral och BVC workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Existentiella frågors betydelse vid psykisk ohälsa, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/228291