Hur upplever föräldrar som avstår behandling för sitt barns fetma mötet med hälso- och
sjukvården i frågor som rör deras barns viktutveckling?

Project number : 228621
Created by: Jeanette Jansson, 2017-06-21
Last revised by: Jeanette Jansson, 2019-07-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Fetma leder till hälsomässiga konsekvenser för individer och. ekonomiska utmaningar för samhället. Fetma drabbar i högre grad invånare i områden med lägre socioekonomisk status (SES). Barn i områden med låg SES får i lägre grad behandling för fetma. Det leder till ojämlik vård. Bakomliggande faktorer till varför sjukvården inte når fler patienter med barnfetma behöver utforskas– för att eftersträva jämlik vård. Studier på vuxna patienter med fetma visar att upplevelsen av mötet med vården är negativt och nedvärderande vilket påverkar fullföljandet av behandling. Litet finns utforskat om hur föräldrar till barn med fetma upplever kontakten med hälso- och sjukvården i frågor som rör deras barns viktutveckling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Studien är en semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ ansats. Då författaren önskar beskriva hur föräldrar till barn med fetma upplever mötet med hälso- och sjukvården i frågor som rör deras barns viktutveckling har en kvalitativ metod valts. Kvalitativa studier kan bidra till att få ökad förståelse för människors upplevelser. Kvalitativ ansats används för att få en ökad förståelse av fenomenet. Semistrukturerade intervjuer används för att utforska respondenters berättelse av hur de upplever ett fenomen. Det som karaktäriserar den kvalitativa forskningsintervjun är att öppna, okomplicerade och direkta frågor ställs, vilka i sin tur är utvecklingsbara och kan resulterar i omfattande svar . Svaren/berättelserna kan bidra till ökad förståelse för det fenomen som studeras.

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats kommer att användas. Med induktiv ansats menas att det görs en förutsättningslös analys av texter som är baserade på människors berättelser. På basis av insamlad data ges möjlighet för forskaren få en förståelse för hur människor upplever ett fenomen.

Kvalitativt inriktad forskningsmetodik används för att undersöka personers uppfattningar, erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Signifikativt för kvalitativa metod är att den vill beskriva och förstå fenomen ). Informationsinsamlingen inriktar sig på ”mjukare” data. Det är deltagarnas unika och säregna erfarenheter forskaren eftersträvar att ta del av. Syftet är att få en ökad förståelse och djupare kunskap om människors upplevelser, dagliga tillvaro och sammanhang utifrån ett livsvärldsperspektiv. Målet är att dela en livserfarenhet. För att forskaren inte skall färgas av sin egen förförståelse används öppna och utforskande frågeställningar: Hur? På vilket sätt? Forskaren närmar sig deltagarna med nyfikenhet och utforskande ambition. En intervjuguide kommer att användas för att försäkra sig om att forskaren får ut den information som eftersöks i intervjun . Ingen hypotes formuleras innan inför studien

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Barn- och ungdomsmedicin - Område B1 - Närhälsan Kungälv/Ale barn- och ungdomsmedicinsk mottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Hur upplever föräldrar som avstår behandling för sitt barns fetma mötet med hälso- och
sjukvården i frågor som rör deras barns viktutveckling?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/228621