Utvärdering av Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.
Project number : 228921
Created by: Madeleine Bellfjord, 2017-07-11
Last revised by: Madeleine Bellfjord, 2019-03-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-10-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Inom rehabilitering sker ett ökat inflöde av personer som söker för stressrelaterad ohälsa. Mediyoga i grupp är idag, en efterfrågad behandlingsmetod inom rehabilitering. Flera rehabmottagningar inom primärvården i Göteborg erbjuder idag Mediyoga i grupp. Det saknas dock studier inom området där Mediyoga jämförs med sedvanlig behandling hos fysioterapeut för att utvärdera hur Mediyoga påverkar personer med stress- och ångestrelaterade besvär.

Syftet med denna studie är att jämföra effekten av Mediyoga i grupp, som behandlingsmetod, jämfört med effekten av sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.
Fyrtio personer randomiseras till, 1) Interventionsgrupp - Mediyoga i grupp under åtta veckor, 60 minuter per vecka, med guidning av fysioterapeut.
2) Kontrollgrupp - Sedvanlig behandling hos fysioterapeut utifrån ett första bedömningsbesök på 45 minuter.
Uppföljning sker, efter åtta och tjugo veckor från baseline mätning, med avseende på, självrapporterad, upplevd - stress, ångest, depression och livskvalitet. Thorax excursion mäts av för studien oberoende fysioterapeut.
Studien förväntas utvärdera om Mediyoga i grupp har en högre stressreducerande effekt än sedvanlig behandling hos fysioterapeut.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Inom rehabilitering och fysioterapi används idag flera behandlingsmetoder som är kliniskt relevanta och patienternas upplevelse är ofta positiv. Det är av största värde att vetenskapligt utvärdera de behandlingsmetoder som fysioterapeuter erbjuder, inom primärvården till patienter.
Den målgrupp studien riktar sig till, står för en ökande del av sjukskrivningarna, därav är det särskilt viktigt att försöka finna behandlingar som förbättrar deras hälsa.
Det är också möjligt att det kan vara mer kostnadseffektivt med färre antal besök hos fysioterapeut och patienterna uppnår förhoppningsvis en god psykisk hälsa.

Mediyoga i grupp är mycket efterfrågad behandlingsmetod för personer med stressrelaterad ohälsa.
Om Mediyoga i grupp skulle visa sig vara mer effektiv än sedvanlig behandling hos fysioterapeut för personer med ökad stress, ångest och oro kan fysioterapeuter på sikt erbjuda och inkludera Mediyoga i grupp som en evidensbaserad behandlingsmetod inom rehabilitering.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till en längre tids sjukfrånvaro i Sverige, liksom i många ekonomiskt utvecklade länder (1). Hälso-sjukvården är fortfarande otillräckligt rustad för att möta behoven av insatser för vanliga, mindre allvarliga former av depressioner, ångest och stresstillstånd (2). Stress som företeelse är svårdefinierat och har varit kontroversiellt allt sedan det först beskrevs av Selye (1936). Selye menade att stress och stressreaktioner är en ospecifik och allmängiltig kroppslig reaktion på varje slags påfrestning som vi utsätts för (3).

Yoga som filosofi och träningsform har funnits i ca 4-5000 år. Ordet yoga betyder förening – förening av kropp och själ (4). Det finns ett flertal, yogainriktningar, gemensamt för alla är att träningen, är en kombination av fysisk träning, andningsteknik och meditation.
”Riktlinjer för rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa”, 2016, visar, begränsad evidens för yoga (5).
Ett flertal, publicerade studier (6-10), där man utvärderat yoga, mindfulness och meditation och dess påverkan hos personer med förhöjd stress och ångest, visar på signifikanta resultat med sänkt upplevd stress och ångestnivå.
Mediyoga har sitt ursprung i Kundaliniyoga och är en terapeutisk utvecklad form av yoga, med enkla, mjuka övningar, där fysiska bestämda positioner ingår och avslutas med meditation. Forskning inom Mediyoga har bedrivits och pågår i Sverige sedan 1997 (11).
I en studie publicerad 2013, fann man signifikanta resultat, avseende självskattad -stress, ångest, hälsorelaterad livskvalitet och thorax exkursion, efter träning av Mediyoga jämfört med sedvanlig behandling inom primärvården (12).

Det saknas dock studier inom området där Mediyoga jämförs med sedvanlig behandling hos fysioterapeut för att utvärdera hur Mediyoga påverkar personer med stress- och ångestrelaterade besvär.

Metod: Datainsamling

Samtliga skattningsformulär skickas med brev till patienter både i interventionsgrupp och kontrollgrupp, en vecka före behandlingsstart. Thorax excursion som mäts av fysioterapeut, samlas in via besök på mottagningen, en vecka före behandlingsstart för både interventionsgrupp och kontrollgrupp. Detta utgör baseline data.
Uppföljning sker genom att samtliga skattningsformulär åter skickas ut efter åtta och tjugo veckor, för primärt och sekundära utfallsmått.
Primärt utfallsmått, mäts med Perceived Stress Scale, (PSS), (13-14), för upplevd stress, Sekundära utfallsmått, mäts med Hospital Anxiety and Depression Scale, (HADS), (15), för upplevda symptom på depression och ångest och Hälsorelaterad livskvalitet, mäts med Euro Quality of Life VAS, (EQ-VAS), (16).
Thorax excursion: Mäts i cm, med måttband, bröstkorgens omfång i nivå med processus xifoideus, differens mellan maximal inandning och utandning, efter åtta och tjugo veckor. Mätning utförs av icke behandlande och för studien oberoende fysioterapeut. Vid mätningen får patienten placera båda händerna på huvudet och får instruktionen " andas in maximalt och gör dig så stor som möjligt" och " andas ut maximalt och gör dig så liten som möjligt",(17).

Referenser

1. Henderson M, Harvey SB, Øverland S, Mykletun A, Hotopf M. Work and common psychiatric
disorders. J R Soc Med 2011;104:198–207. DOI 10.1258/jrsm.2011.100231
2. Försäkringskassan. Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Socialförsäkringsrapport 2014:4, Försäkringskassan, 2014.
3. Selye, H. A syndrome produced by diverce noucious agents. Journal of
Neuropsychiatry Clinical Neuroscience: 1998,10:2, 230-1. Orginalutgåva Nature 138:32,1936.
4. Papp M.Yoga, effekt på hjärta, kärl, humör och melatonin. Idrottsmedicin 2008;4:12-16.
5. http://intra.narhalsan.se. Vård och Hälsa - Närhälsans medicinska riktlinjer-Gemensamma riktlinjer Rehabilitering- Stressrelaterad ohälsa.
6. Michalsen A, Jeitler M, Brunnhuber S et al. “Iyengar yoga for distressed women: a 3-armed randomized controlled trial”, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2012, Article ID 408727, 9 pages.
7. Brems C. A Yoga Stress Reduction Intervention for University Faculty, Staff, and Graduate Students. International Journal of Yoga Therapy: 2015, Vol. 25, No. 1, pp. 61-77.
8. Barrett CJ1. Mindfulness and Rehabilitation: Teaching Yoga and Meditation to Young Men in an Alternative to Incarceration Program. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2016 Feb 22.
9. Dos Santos TM1, Kozasa EH2, Carmagnani IS3, Tanaka LH4, Lacerda SS5, Nogueira-Martins. Positive Effects of a Stress Reduction Program Based on Mindfulness Meditation in Brazilian Nursing Professionals: Qualitative and Quantitative Evaluation. LA1. 2016 Mar-Apr;12(2):90-9. Epub 2015 Dec 17.
10. Yoga for Adult Women with Chronic PTSD: A Long-Term Follow-Up Study.
Rhodes A1,2, Spinazzola J1, van der Kolk B1. J Altern Complement Med. 2016 Mar;22(3):189-96.
11. www.mediyoga.se
12. Köhn M, Persson Lundholm U, Bryngelsson I-L, Anderzén-Carlsson A, Westerdahl E. Medical Yoga for Patient with Stress-Related Symptoms and Diagnosis in Primary Health Care: A Randomized Controlled Trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013.
13. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein RA. Global Measure of Perceived Stress, J Health Soc Behavior 1983;24(4):385-396.
14. Eklund M, Bäckström M, Tuvesson H. Psychometric properties and factor structure of the Swedish version of the Perceived Stress Scale. Nord J Psychiatry. 2014;68(7):494-9.
15. Zigmond AS, Snaith R.P. The Hospital Anxiety And Depression Scale, Acta Psychiatrica Scandinavica 1983;67:361-370.
16. EuroQol Group, “EuroQol: a new facility for the measurement of health-related quality of life,” Health Policy, 1990;16(3):199-208.
17. Olsén F. M, Lindstrand J, Broberg L, och Westerdahl E. " Measuring chest expansion, a study comparing two different instructions," Advances in Physiotherapy. 2011;13:128-132.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Yoga
A major orthodox system of Hindu philosophy based on Sankhya (metaphysical dualism) but differing from it in being theistic and characterized by the teaching of raja-yoga as a practical method of liberating the self. It includes a system of exercises for attaining bodily or mental control and well-being with liberation of the self and union with the universal spirit. (From Webster, 3d ed)
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Physical Therapy Modalities
Therapeutic modalities frequently used by physical therapists or physiotherapists to promote, maintain, or restore the physical and physiological well-being of an individual.
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Evidence-Based Medicine
The process of systematically finding, appraising, and using contemporaneous research findings as the basis for clinical decisions. Evidence-based medicine asks questions, finds and appraises the relevant data, and harnesses that information for everyday clinical practice. Evidence-based medicine follows four steps: formulate a clear clinical question from a patient's problem; search the literature for relevant clinical articles; evaluate (critically appraise) the evidence for its validity and usefulness; implement useful findings in clinical practice. The term "evidence based medicine" (no hyphen) was coined at McMaster Medical School in Canada in the 1980's to label this clinical learning strategy, which people at the school had been developing for over a decade. (From BMJ 1995;310:1122)
Complementary Therapies
Therapeutic practices which are not currently considered an integral part of conventional allopathic medical practice. They may lack biomedical explanations but as they become better researched some (PHYSICAL THERAPY MODALITIES; DIET; ACUPUNCTURE) become widely accepted whereas others (humors, radium therapy) quietly fade away, yet are important historical footnotes. Therapies are termed as Complementary when used in addition to conventional treatments and as Alternative when used instead of conventional treatment.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Utvärdering av Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/228921