Klinisk praktik på vårdcentral - en fokusgruppsstudie av läkarstudenters upplevelser
Project number : 229091
Created by: Mattias Perzon, 2017-08-14
Last revised by: Ann Segerblom, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-04-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2017-08-17
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Clerkships in General Practice - A Focus Group Study of Medical Students' Experiences

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

När du besöker din vårdcentral, blir det allt vanligare att du ibland erbjuds att få prata med och bli undersökt av en läkarstudent innan du träffar din läkare. Svenska läkarstudenters praktik sker ännu till största delen på sjukhus, men praktik på vårdcentral har på senare tid fått en allt viktigare roll. Vi vet dock fortfarande ganska lite om hur läkarstudenterna upplever denna praktik och vad de lär sig av den. I detta projekt har jag undersökt detta närmare. 

För att undersöka läkarstudenternas upplevelser, använde jag mig av gruppintervjuer med läkarstudenter som avslutat sin praktik på olika vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Jag intervjuade totalt 20 läkarstudenter. De flesta hade goda erfarenheter av sin praktik, även om upplevelserna naturligtvis varierade. Läkarstudenterna framhöll särskilt hur komplicerat det kan vara att möta patienter i olika åldrar med olika problem, särskilt när det gäller medicinska ämnesområden som läkarstudenterna ännu inte hunnit läsa om i sin utbildning. Det upplevdes därför mycket viktigt med god handledning, inte minst för att lärandet ska bli så effektivt som möjligt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Under årens lopp har klinisk praktik inom primärvård/allmänmedicin kommit att spela en gradvis viktigare roll i läkarutbildningen, vilket återspeglar uppfattningen att primärvården måste utgöra grunden i hälso- och sjukvården. Samtidigt varierar sådana kliniska praktikperioder väsentligt avseende både längd och organisation. Syftet med detta projekt var att undersöka läkarstudenters erfarenheter av en åtta dagar lång klinisk praktik i allmänmedicin under fjärde året av läkarutbildningen. En kvalitativ, induktiv forskningsinriktning användes och fyra semistrukturerade fokusgruppintervjuer med totalt 20 läkarstudenter, som hade fullföljt sin praktik på olika vårdcentraler, genomfördes. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.Två teman identifierades: Allmänmedicinens komplexitet och Att lära - eller att icke lära. Att möta den allmänmedicinska verkligheten upplevdes både som utvecklande och komplext, vilket kräver god handledning. Det fanns upplevelser av osäkerhet på vad som skulle läras och att praktiken var för kort. Att möta patienter med symtom från ämnesområden som studenterna fortfarande inte hade berört i sin utbildning upplevedes inte nödvändigtvis som negativt, men krävde extra handledning. Resultaten kan bidra till ökad förståelse för läkarstudenters erfarenheter och lärande inom allmänmedicin och skulle kunna bidra både till aktuell och framtida organisation av kurser i allmänmedicin i svensk läkarutbildning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Students, Medical
Individuals enrolled in a school of medicine or a formal educational program in medicine.
Education, Medical
Use for general articles concerning medical education.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Tidan vårdcentral - Övrigt

Supervisor

Björn Landström
distriktsläkare, Närhälsan Tidan vårdcentral, Skaraborgsinstitutet

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

www.vgregion.se/fouskaraborg/fourapporter

Klinisk praktik på vårdcentral - en fokusgruppsstudie av läkarstudenters upplevelser, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/229091